YouVersion Logo
Search Icon

Jan 1

1
Prolog
1Na počátku bylo Slovo
a to Slovo bylo u Boha
a to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život
a ten život byl světlem lidí.
5A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila.
6Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. 7Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. 8On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví.
9Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět:
10Byl na světě
a svět povstal skrze něj,
ale svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali.
12Ale těm, kteří ho přijali,
dal právo být Božími dětmi –
všem těm, kdo věří v jeho jméno.
13Takoví nejsou narozeni z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže,
ale z Boha.
14To Slovo se stalo tělem
a přišlo žít mezi nás.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.
15Jan o něm vydával svědectví a volal: „Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.“
16Z jeho plnosti jsme všichni přijali,
a sice milost za milost.
17Zákon byl vydán skrze Mojžíše,
milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.
18Boha nikdy nikdo neviděl;
jednorozený Syn,#někt. důležité rukopisy Jednorozený, sám Bůh který je v Otcově náručí,
ten jej vylíčil.
Hlas na poušti
19Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou: „Kdo jsi?“ 20Neodmítl jim přímou odpověď. „Já nejsem Mesiáš,“ prohlásil.
21„Kdo tedy jsi?“ zeptali se ho. „Eliáš?“#Mal 3:23
Řekl: „Nejsem.“
„Jsi ten Prorok?“#Deut 18:15, 18
Odpověděl: „Ne.“
22Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě říkáš?“
23Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: „Jsem
‚hlas volajícího na poušti:
Vyrovnejte Pánovu cestu!‘“#Iza 40:3
24Ti vyslanci patřili k farizeům. 25Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“
26„Já křtím vodou,“ odpověděl Jan, „ale mezi vámi už povstal někdo, koho neznáte. 27To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu.“ 28Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.
29Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!#Gen 22:8; Exod 12:3–7; Iza 53:7 30To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já. 31Já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli.“
32Jan vydal svědectví: „Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm. 33Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘#Iza 42:1 34Já jsem to viděl a vydávám svědectví, že on je Boží Syn.“
Co hledáte?
35Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. 36Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: „Hle, Beránek Boží!“ 37Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem.
38Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ zeptal se jich.
Řekli mu: „Rabbi“ (což se překládá: Učiteli), „kde bydlíš?“
39„Pojďte se podívat,“ odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne.
40Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ (což je v překladu Kristus)#řec. Pomazaný 42a přivedl ho k Ježíši.
Ježíš se na něj podíval a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův.#někt. rukopisy Jonášův (Mat 16:17) Budeš se jmenovat Kéfa“ (což se překládá Petr).#řec. Kámen
43Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: „Pojď za mnou.“ 44(Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.)
45Filip našel Natanaela a řekl mu: „Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“
46„Co dobrého může být z Nazaretu?“ opáčil Natanael.
„Pojď se podívat,“ řekl mu Filip.
47Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: „Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!“
48„Odkud mě znáš?“ zeptal se Natanael.
„Viděl jsem tě pod fíkovníkem,“ řekl mu Ježíš, „ještě než tě Filip zavolal.“
49„Rabbi!“ zvolal Natanael, „Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!“
50Ježíš mu odpověděl: „Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci.“ 51A dodal: „Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka.“#Gen 28:10–12

Currently Selected:

Jan 1: B21

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy