YouVersion Logo
Search Icon

Koloským 1

1
1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
2svatým a věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v Kolosách:
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce.#Někt. rukopisy přidávají a od Pána Ježíše Krista.
Ovoce evangelia
3Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, 4neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. 5Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi, jak už jste slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangelium, 6přišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost.
7Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný Kristův služebník 8a který nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.
9Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle 10a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, 11byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí 12děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. 13On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, 14v němž se nám#Někt. rukopisy přidávají skrze jeho krev (Ef 1:7) dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
On je přede vším
15On je obraz neviditelného Boha,
prvorozený všeho stvoření.
16Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím –
to, co se vidí i co se nevidí,
trůny i panství, vlády i mocnosti.
Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše
17a on je přede vším a jím všechno stojí.
18On je hlavou těla církve,
on je počátek a prvorozený z mrtvých,
aby tak ve všem držel prvenství.
19Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm
20a skrze něj se sebou smířit vše.
Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil
tomu, co je na zemi i na nebi.
Slavné tajemství
21I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští, nyní již usmířil. 22Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a úhony – 23pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem.
24Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu část Kristových soužení, jež má nést jeho tělo, totiž církev. 25Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo.
26Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým. 27Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy! 28Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. 29To je to, oč usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí.

Currently Selected:

Koloským 1: B21

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy