YouVersion Logo
Search Icon

MATIYE 1

1
Gel kuju Jeju
1Ri gel dewje ke ujuje Jeju-Kiriste toke be: Jeju Kiriste to dew ke gel Dabbiti te, ngaa Dabbiti to dew ke gel Abaraham te.
2Abaraham uju Ijake. Ijake uju Jakobbo. Jakobbo uju Juda ke ngakɔenje. 3Juda de ke Tamar dujuje Pareje de ke jara. Pareje uju Eserɔm. Eserɔm uju Aram. 4Aram uju Aminadab. Aminadab uju Naasɔn. Naasɔn uju Salmɔ. 5Salmɔ de ke Rahabe dujuje Bowaje. Bowaje de ke Rutu dujuje Obede. 6Obede uju Ijayi. Ijayi uju tɔku mbay Dabbiti. Dabbiti de ke dene le Uri#1.6 Dabbiti ta dene neenn le goe te ke Uri oy, ooje 2 Sam 11.12 dujuje Salemɔ. 7Salemɔ uju Robowam. Robowam uju Abiya. Abiya uju Aja. 8Aja uju Jojapa. Jojapa uju Joram. Joram uju Ojiyase. 9Ojiyase uju Jotam. Jotam uju Akaje. Akaje uju Ejekiyase. 10Ejekiyase uju Manase. Manase uju Amɔ. Amɔ uju Jojiyase. 11Jojiyase uju Jekoniyase ke ngakɔenje. Bbale teenn a daw ne ke ngann Ijarayelje to bbereje bbe te ke Babilɔnn.
12Go kuwa te ke duwade daw ne to bbereje Babilɔnn a, Jekoniyase uju Salatiyel. Salatiyel uju Jorobabel. 13Jorobabel uju Abiyutu. Abiyutu uju Eliyakim. Eliyakim uju Ajɔr. 14Ajɔr uju Sadoku. Sadoku uju Akim. Akim uju Eliyudu. 15Eliyudu uju Eliyajar. Eliyajar uju Matan. Matan uju Jakobbo. 16Jakobbo uju Jejebbe ngaw le Marije ke to kɔn Jejuje ke daw n̂-bbare to Kiriste.
17Unn kute dɔ Abaraham te ndereng Dabbiti te, buwa kuju dewje kara kara tee dɔku gire sɔ. Unn kute dɔ Dabbiti te ndereng kare te ke daw ne kede bbe-bbere te ke Babilɔnn, buwa kuju dewje kara kara tee dɔku gire sɔ. Unn kute dɔ ndɔ bbere te lede ke Babilɔnn ndereng ndɔ te le Kiriste, buwa kuju dewje kara kara tee dɔku gire sɔ.
Tar kuju Jeju
18Tar kuju Jeju Kiriste toke be: Jejebbe aw aw mɔrɔ le Mari kɔn Jejuje. N̂-nayn n̂-taa naa ang bbay a, Mari le uwa sem ddew te le Ndil-me-nda. 19Jejebbe nje-mɔrɔ laa le to dingaw ke gate gate, ngaa ndiki ta tee ke tare ke ddaka kem dewje te ang. Yeenn a n̂-diki ta kinyae hɔy baa. 20Toke Jejebbe aw eje tar neenn le mee te bbay a, mare anji le Ebbe-dewje tee ingae me ni te ngaa pa are na: «Jejebbe dew ke gel Dabbiti te, are bbeel ddai ang bbo e-taa Mari to dene lei, mba sem le ngonn ke to mee te le ddee ddew te le Ndil-me-nda. 21Na kuju ngonn ke dingaw, ta a kunda ria na Jeju, mba ne a na kaji dewje laa me majangje te lede.»
22Nejeenn tɔyn teeje mba kare tar ke Ebbe-dewje unda ta nje-kila mber-tar laa are pa ddee to tar ke tɔkɔrɔ. Tar le na:
23«Ngonn mande ke gere ngaw ang a kuwa sem,
na kuju ngonn ke dingaw,
ngaa da kunda ria na Emanuwel.»
Gel ri le na: Lubba ee ke je.
24Toke Jejebbe le ndol a dda ne ke anji le Ebbe-dewje pa are le, ngaa n̂-taa Mari to dene laa. 25A, n̂-mbɔn saa naa ang ndereng Mari le uju ne ngonn ke dingaw, ngaa Jejebbe unda ri ngonn le na Jeju.

Currently Selected:

MATIYE 1: kspDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy