Jon 1
TBCNT
1
1Fun lo mok Anut mel fidian ta idiri na dugo, Ru iŋ yen la ya. Iŋ Anut da dumado ya, agod Ru mi iŋsen Anut. 2-3Iŋ Anut ida dumadog, iŋ lo mel fidian dilasag dien da. Ta iŋ dal sen ta lo ilasa man tia geig a. 4Iŋ lo kumaen yen da, an lo mel fidian kumaen diŋane ya, agod kumaen an tamolpein lo lilaman igane ilasa da. 5Lilaman an tidom tubun lo ided da, agod tidom tubun an lilaman ituani san tia ya.
6-7Aria, Anut tamol ta iganeg imug ilasa ya. Iŋ yaŋan Jon dubol da. Iŋ ipalug, lilaman san ru fun an tamolpein fidian ikubiai ipidinaip, duloŋ pe, ilod lo rumok san. 8Ak man Jon iŋsen lilaman amaiak tia ya. Iŋ lilaman an niŋen ru an ibol ilasa dop duloŋ o ipalu ya. 9Lilaman a lilaman mok an, tan na idup tamolpein fidian lilaman ipidinai o ipalu ya.
10Iŋ lo mel fidian dilasa ya, agod iŋ tan en lo kuai isig imado la yak bo man, tamolpein diŋaoŋ geig a. 11Iŋsinanen tan lo ipalu ya, ago gug muroun muroun an iŋ diŋane man dumoi. 12Ak man tamolpein a iŋ diŋane yan, agod iŋ yaŋan tubun ak ilod lo rumok an fidian, Anut nanun dilasa san dabai iŋ ipidinai a. 13Iŋ tinad tamad sad dar lo, tia, tan san kagin lo, tia, tinid san kagin lo, Anut nanun muroun dilasa man tia ya. Tia, Anut sen iginiaig, iŋanen nanun muroun dilasa ya. 14Ru an tamol nuŋon ilasag kuai isi a. Agog iŋ maŋ luluŋama lo ida mumado na ya. Rumok, Bai Anut iŋanen Nanun kisaek o lian idinig ipalu ya, ago dugo Nanun an san girager tubun ak mile ya. Ilo panek iŋ ru rumok da iŋ tinin iŋanefute ya.
15Aria, Jon malak malak iŋ niŋen o igo ibol iwagiŋ, “Tamol emaiak niŋen o ŋai ŋurupaiaŋ go aloŋ na ya. Tamol a ŋai patug fo ipalu dan, ŋai iriŋanag dugo ŋaisag malan te yak imado da. Man ata wo, wagam mi ŋai ta ŋilasa na yan iŋ imado la ya.” 16Iŋsan ilo muŋanek tubun mok iŋ lo awan isa ya, an lo binawek wei mi an iŋanen banin dibiseig id fidian tiŋane na ya. 17Man dugo, Anut id Moses banin lo kubiaeŋ ipanad a, gug ilo panek iŋ ru rumok da man, Jesus Kristus lo mi ipanad a. 18Tamol ta Anut kitek ile man tia geig a. Gug Anut a kisaek o lian an, Taman giraŋen na imado na ya, iŋ tan na ipalug Taman ikubiai panad go taloŋ a.
Jon Suguek san, ru kuai te ifulale ya
Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18
19Jon ru e Jesus niŋen o ibol ilasa yen man igo ya. Saen Juda gurman adi a Jerusalem na dumado dan pris aenta, Liwai adi da didinaig Jerusalem dubuseig diaug, Jon fun duloŋ o dusumianig dubol, “Oŋ enti i?” 20Agog Jon ru kuai tem irupidaig duloŋ a, iŋ enti mok an ta itot na ya. Iŋ igo ibol, “Ŋai man Kristus tia ya.” 21Ago tag iŋ dusumianig dubol, “Ak oŋ enti i? Oŋ dag profet Elaija wagam na yak fon palu boi?” Ak man iŋ ibol, “Man tia.” An niŋen o iŋ fon dusumiani, “Oŋ dag profet a Anut niŋen o ibol amaiak boi?” Gug iŋ ibol, “Tia ya.” 22An niŋen o iŋ dusumiani, “Ago tap, ubol pe maloŋ, oŋ enti mok i? Maŋ tamol didinamag mupalu yan ata ru ta murupidaip duloŋ ak i? Oŋ oŋse niŋe wo dugo ubol dak i?” 23Ago gug Jon profet Aisaia awan aban iŋaneg igo ibol, “Ŋai man tamol ta aben kawan ak ate iwagiŋ emaiak san awan ŋisiaig ŋuwagiŋ da, ‘Tubun en iŋanen dal akubune apani!’”
24Farisi adi luluŋad lo tamol aenta imug didinaig dupalu dugo, tamolpein dida dutur a. 25Iŋ dam Jon dusumianig dubol, “Oŋ Kristus, tia, Elaija, tia, Profet mititiani den dam tia yak ubol dan, ago tap, ata wo tamolpein suguek pidinai dak i?” 26Jon awad yabig igo ibol, “Ŋai tamolpein you lo mi ŋusuguai da. Gug tamol ta aŋ luluŋam lo itor dak aŋ ta aloŋ na da. 27Tamol an iŋ ŋai patug fo ipalu da, gug iŋ ŋai iriŋanag a. Ŋai seg iliag dak man, ŋai iŋsan sendal ŋupasi san ta idaisuda na ya.” 28Saen an lo Jon panu Betani na imado dugo, you Jordan aen ate iŋanen suguek urat igane se ya. Panu ante kulob an fidian ilasa ya.
Jesus man Anut san Sipsip Nanun
29Agog dien dumasag nal tinin te yan, Jesus imasag Jon san na ipalu dugo, Jon malan yaug ile, agog ibol, “Ale dak, an Anut san sipsip nanun ipalu da. Iŋ ipalu dan lo, tan en san tamolpein sad kagin saiak fidian iragali pidinai a. 30Ŋai gubak mi tamol nek amaiak niŋen o ŋabol a. ‘Tamol ta iŋ ŋai patug fo ipalu dan iŋ ŋai iriŋanag go ŋaisag tamol malan te yak imado da. Man ata wo, wagam mi ŋai ta ŋilasa na yan iŋ imado la ya.’ 31Ŋaiseg man gubak mi iŋ tamol dugo yan ta ŋaloŋ na ya. Ago yak man ŋai ŋupalug, tamol amaiak Isrel tamolpein ŋukubiai pidinaip dile duloŋ o, you nam ŋusuguai se ya.”
32Agog Jon mel a ile yan niŋen igo ibol, “Ŋai Urgun kumaen panu ibiseig idu dugo ŋile ya. Iŋsan leil man nek ibol muluk oŋ idug Jesus gumuran fo imado dugo ŋile ya. 33Ŋaiseg man imug iŋ tamol dugo yan ta ŋaloŋ na ya. Gug Anut enti tamolpein you nam ŋusuguai o idinag go ŋupalu yan, iŋsen irupaiag go ibol, ‘Oŋ Urgun ule dop idup, tamol ta tinin fo imado wa. Tamol nek an iŋ tamolpein Urgun lo isuguai a.’ 34Ŋai ŋile ŋaloŋ la ya, an lo ŋai iŋ niŋen o ru ŋabol ilasa da, tamol en iŋ Anut Nanun mok a.”
Jesus megeloum malan malan iŋal a
Mat 4:18-22; Mak 1:16-20; Luk 5:2-11
35-36Nal tinin te yan lo, Jon san megeloum uraru iŋ dida dutur dugo malad yaug, Jesus yau dugo dile. Jon Jesus ile tag megeloum irupudai, “Ale dak, on Anut san sipsip nanun, tamolpein ibinawai o ipalu ya.” 37Megeloum uraru an ru ago duloŋ tag, diaug, Jesus ŋien aban diri se ya. 38Agog Jesus idaŋsag, uraru an yil tag irupudai, “Aŋ ata mel o abaŋ abi di?” Agog uraru an awan diabig dubol, “Rabbi (en fun man girek maŋau) oŋ ab dugon te mado di?” 39Agog Jesus awad yabig ibol, “Aŋ apalup ale.” Ago tag iŋ dida diaug, ab a ate imado dan dile ya. Nal an gurai idu ya, ago tag iŋ dida atna dumado yaug tidom idu ya.
40Megeloum uraru Jon awan duloŋ go Jesus da diau an, neinta yaŋan Andru, Saimon tein. 41Iŋ Jesus ibiseig ririan yaug tein Saimon abaŋan yabig, ileg irupei, “Maŋ Mesias mile la ya.” (Yaŋak Mesias fun man Kristus.) 42Agog tein Saimon iŋaneg, ida dumul Jesus san na dupalu. Jesus malan ti ibol Saimon ileg irupei, “Oŋ Saimon, Jon nanun. Gamu ŋai oŋ yaŋa sen ta Sifas ŋupate da.” (Grik ru lo Sifas fun man Pita dubol da, an “pat” igo woŋ a.)
Jesus Filip iŋ Nataniel da isu a
43Dien dumasag, Jesus distrik Galili na yau o ilo sou igane ya. Iŋ Filip ileg irupei, “Oŋ ŋai da tau a.” 44Filip iŋ panu Betsaida dubol dan san tamol, an iŋ Andru Pita da sad panu kisaek a. 45Filip Nataniel abaŋan yabig ileg irupei, “Maŋ tamol a Moses iŋ profet dida niŋen o dubol dugo, girek lo digire emaiak mile la ya. Iŋ Nasaret tamol, yaŋan Jesus, Josef nanun.” 46Agog Nataniel ibol, “Mel uyan ak ta Nasaret na ka ilasa wak i?” Gug Filip ibol, “Oŋse palup ule.”
47Agog diau dugo, Jesus Nataniel iŋsan na ipalu dugo ile tag, iŋ niŋen o igo ibol, “Ale, an Isrel tamol mok. Iŋ ilon lo kagin sewak ak ta yen man tia geig a.” 48Ago tag Nataniel isumianig ibol, “Oŋ dugudo woŋ ŋai fug uloŋ i?” Agog Jesus awan yabig igo ibol, “Filip oŋ gamugo igio dugo, oŋse gurab dabin fo mado dugo ŋilio ya.” 49Ago tag Nataniel irupei, “Girek Maŋau, oŋ Anut Nanun mok a, oŋ Isrel sad Kiŋ.”
50Agog Jesus ibol, “Ŋai oŋ gurab dabin fo mado dugo, ŋilio ŋabol an niŋen o oŋ ilo lo rumok i? Uloŋ ak, murnap oŋ mel tubun geig ak mel en iriŋani an ule uloŋ a.” 51Jesus fon irupudai, “Ŋai rumok nuŋon mi ŋurupaiaŋ da. Murna dop Anut kumaen panu awan ipasip, aŋ malam yaup, Anut san eŋel adi Tamol Nanun san na dusuda dudu dop eil a.”

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Anut san bilaluŋ foun