YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Isa Almasihu kaagey
(Luka 3.23–38)
1Isa Almasihu assiloo taarikoo ti woo. Isa manʼti kala Dawda Haamaa, Dawda mana hun kala Ibirahima ga. 2Ibirahima na Isiyaka hay. Isiyaka na Yakuba hay. Yakuba na Žuda nda nga armey hay. 3Žuda na Peres nda Zera hay Tamar ga. Peres na Hesroŋ hay. Hesroŋ na Aram hay. 4Aram na Aminadab hay. Aminadab na Nahišoŋ hay. Nahišoŋ na Salmuni hay. 5Salmuni na Bowazu hay Rahab ga. Bowazu na Obed hay Rutti ga. Obed na Yišay hay. 6Yišay na Dawda hay kaŋ ga kaa ka tee kokoy.
Dawda na Sulaymaana hay Uri wandoo ga. 7Sulaymaana na Roboham hay. Roboham na Abiya hay. Abiya na Azaf hay. 8Azaf na Žozafat hay. Žozafat na Žoram hay. Žoram na Oziyas hay. 9Oziyas na Yotam hay. Yotam na Akaz hay. Akaz na Ezekiyas hay. 10Ezekiyas na Manase hay. Manase na Amoŋ hay. Amoŋ na Žosiyas hay. 11Žosiyas na Žožakin nda nga armey hay Babiloŋ koyyanoo waati.
12Babiloŋ koyyanoo banda ga, Žožakin na Šaltiyel hay. Šaltiyel na Zorobabel hay. 13Zorobabel na Abihud hay. Abihud na Eliyakim hay. Eliyakim na Azor hay. 14Azor na Sadok hay. Sadok na Ašim hay. Ašim na Eliyud hay. 15Eliyud na Eleyazar hay. Eleyazar na Mataŋ hay. Mataŋ na Yakuba hay. 16Yakuba na Isufi hay. Isufi ti Maryama kurɲoo. Maryama ga Isa hun kaŋ se i ga nee Almasihu.
17Alwaddawey kul, kʼa dii za Ibirahima ga ka koy Dawda ga manʼti kala alwadda woy cindi taaci (14). Za Dawda ka koy hala Babiloŋ koyyanoo ga manʼti kala alwadda woy cindi taaci (14). Babiloŋ koyyanoo hala Almasihu ga manʼti kala alwadda woy cindi taaci (14).
Isa Almasihu hayyanoo
(Luka 2.1–7)
18Takaa ne kaŋ nda Isa Almasihu huru aduɲɲa ra. Maryama kaŋ ti ɲaŋoo, kurɲe wiroo ti Isufi. I mana gorokasinay kaŋ a na gunde zaa Hundi Henanantaa hinoo ra. 19Isufi, nga kurɲe wiroo manʼti kala boro šerrante, a si baa nga ma moo kayandi a ga, woo se a baa nga mʼa naŋ tuguyan ra. 20A goo ma miile kaŋ ir Koyoo almalayka foo ne ka bangay a se handiri ra ka nee a se: «Isufi, Dawda haamaa masi hunbur ka Maryama zaa, a ma tee ma ne wande, zama gundoo kaŋ a nʼa zaa, Hundi Henanantaa hinoo kʼa tee. 21A ga izʼaru hay, de ma maaɲoo daŋ Isa (maanaa ‹ir Koyoo ti hallasiyan›), zama nga no ma nga jamaa hallasi ngi zunuboo ra.»
22Woo kul teendi hala hayaa kaŋ ir Koyoo na annaboo donto a mʼa har ma tabati, a nee:
23«Nga ne, hondiyaa ga gunde zaa, a ga izʼaru hay,
i ga maaɲoo daŋ Emanuwel»#1.23 Ezayi 7.14.
kaŋ maanaa ti «Irkoy goo ir gamey ra».
24Kaŋ Isufi tun jirboo ra, a nʼir Koyoo almalaykaa yaamaroo tee ka nga wande wiroo dii. 25A mana gorokasinay nda a hala a na izʼaroo hay, a na maaɲoo daŋ Isa.

Currently Selected:

Matiyu 1: ses

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy