႐ွင္မသ္သဲခရစ္ဝင္ 1
MSBZ

႐ွင္မသ္သဲခရစ္ဝင္ 1

1
ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္စာရင္း
1အာျဗဟံ​၏​သား၊ ဒါဝိဒ္​၏​သား​ျဖစ္​ေတာ္မူ​ေသာ ေယရႈ​ခရစ္ေတာ္​၏​ေဆြ​ေတာ္​စဥ္​မ်ိဳး​ေတာ္​ဆက္​စာရင္း​ဟူမူကား 2အာျဗဟံ​သည္ သား​ဣဇက္​ကို​ရ​၏။#1:2 “...ကိုေမြးဖြား၏။” သို႔မဟုတ္ “...၏ဖခင္ျဖစ္လာ၏” (1:16 အထိ ထိုနည္းတူျဖစ္သည္)။ ဣဇက္​သည္ သား​ယာကုပ္​ကို​ရ​၏။ ယာကုပ္​သည္ သား​ယုဒ​ႏွင့္​သူ​၏​ညီအစ္ကို​မ်ား​ကို​ရ​၏။ 3ယုဒ​သည္ တာမာ​အားျဖင့္ သား​ဖာရက္​ႏွင့္​ဇာရ​ကို​ရ​၏။ ဖာရက္​သည္ သား​ေဟဇ႐ုံ​ကို​ရ​၏။ ေဟဇ႐ုံ​သည္ သား​အာရံ​ကို​ရ​၏။ 4အာရံ​သည္ သား​အမိနဒပ္​ကို​ရ​၏။ အမိနဒပ္​သည္ သား​နာရႈန္​ကို​ရ​၏။ နာရႈန္​သည္ သား​စာလမုန္​ကို​ရ​၏။ 5စာလမုန္​သည္ ရာခပ္​အားျဖင့္ သား​ေဗာဇ​ကို​ရ​၏။ ေဗာဇ​သည္ ႐ုသ​အားျဖင့္ သား​ဩဗက္​ကို​ရ​၏။ ဩဗက္​သည္ သား​ေယရွဲ​ကို​ရ​၏။ 6ေယရွဲ​သည္ သား​ဒါဝိဒ္​မင္းႀကီး​ကို​ရ​၏။
ဒါဝိဒ္​သည္ ဥရိယ​၏​မယား#1:6 တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုလွ်င္ “ဥရိယႏွင့္ဆိုင္ေသာသူ”။​အားျဖင့္ သား​ေရွာလမုန္​ကို​ရ​၏။ 7ေရွာလမုန္​သည္ သား​ေရာေဗာင္​ကို​ရ​၏။ ေရာေဗာင္​သည္ သား​အဘိယ​ကို​ရ​၏။ အဘိယ​သည္ သား​အာသ​ကို​ရ​၏။ 8အာသ​သည္ သား​ေယာရွဖတ္​ကို​ရ​၏။ ေယာရွဖတ္​သည္ သား​ေယာရံ​ကို​ရ​၏။ ေယာရံ​သည္ သား​ဩဇိ​ကို​ရ​၏။ 9ဩဇိ​သည္ သား​ေယာသံ​ကို​ရ​၏။ ေယာသံ​သည္ သား​အာခတ္​ကို​ရ​၏။ အာခတ္​သည္ သား​ေဟဇကိ​ကို​ရ​၏။ 10ေဟဇကိ​သည္ သား​မနာေရွ​ကို​ရ​၏။ မနာေရွ​သည္ သား​အာမုန္​ကို​ရ​၏။ အာမုန္​သည္ သား​ေယာရွိ​ကို​ရ​၏။ 11ေဘဘီလုံ​သို႔​ေ႐ႊ႕ေျပာင္း​ျခင္း​ခံရ​ခ်ိန္​တြင္ ေယာရွိ​သည္ သား​ေယေခါနိ​ႏွင့္ သူ​၏​ညီအစ္ကို​မ်ား​ကို​ရ​၏။
12ေဘဘီလုံ​သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း​ျခင္း​ခံရ​ၿပီးေနာက္ ေယေခါနိ​သည္ သား​ရွာလေသလ​ကို​ရ​၏။ ရွာလေသလ​သည္ သား​ေဇ႐ုဗေဗလ​ကို​ရ​၏။ 13ေဇ႐ုဗေဗလ​သည္ သား​အဗ်ဳဒ္​ကို​ရ​၏။ အဗ်ဳဒ္​သည္ သား​ဧလ်ာကိမ္​ကို​ရ​၏။ ဧလ်ာကိမ္​သည္ သား​အာေဇာ္​ကို​ရ​၏။ 14အာေဇာ္​သည္ သား​ဇာဒုတ္​ကို​ရ​၏။ ဇာဒုတ္​သည္ သား​အာခိမ္​ကို​ရ​၏။ အာခိမ္​သည္ သား​ဧလုဒ္​ကို​ရ​၏။ 15ဧလုဒ္​သည္ သား​ဧလာဇာ​ကို​ရ​၏။ ဧလာဇာ​သည္ သား​မႆန္​ကို​ရ​၏။ မႆန္​သည္ သား​ယာကုပ္​ကို​ရ​၏။ 16ယာကုပ္​သည္ မာရိ​၏​ခင္ပြန္း​ျဖစ္​သူ သား​ေယာသပ္​ကို​ရ​၍ ခရစ္ေတာ္​ဟု​ေခၚ​ေသာ​ေယရႈ​သည္ ထို​မာရိ​မွ​ေမြးဖြား​ေတာ္မူ​၏။
17သို႔ျဖစ္၍ ေဆြမ်ိဳး​အစဥ္အဆက္​စုစုေပါင္း​ကား အာျဗဟံ​မွ ဒါဝိဒ္​အထိ တစ္ဆယ့္ေလး​ဆက္၊ ဒါဝိဒ္​မွ ေဘဘီလုံ​သို႔​ေ႐ႊ႕ေျပာင္း​ျခင္း​ခံရ​သည့္​အခ်ိန္​အထိ တစ္ဆယ့္ေလး​ဆက္၊ ေဘဘီလုံ​သို႔​ေ႐ႊ႕ေျပာင္း​ျခင္း​ခံရ​သည့္​အခ်ိန္​မွ ခရစ္ေတာ္​အထိ တစ္ဆယ့္ေလး​ဆက္​ျဖစ္​၏။
ေယရႈဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း
18ေယရႈ​ခရစ္ေတာ္​၏​ဖြားျမင္​ေတာ္မူ​ျခင္း​မွာ ဤသို႔​ျဖစ္​၏။ ကိုယ္ေတာ္​၏​မယ္ေတာ္​မာရိ​သည္ ေယာသပ္​ႏွင့္​ေစ့စပ္​ထား​၍ ေပါင္းဖက္​ေနထိုင္​ျခင္း​မ​ျပဳ​မီ သန႔္ရွင္း​ေသာ​ဝိညာဥ္​ေတာ္​အားျဖင့္ သေႏၶတည္​သည္​ကို ေတြ႕​ရ​၏။ 19သူ​၏​ခင္ပြန္း​ေယာသပ္​သည္ ေျဖာင့္မတ္​ေသာ​သူ​ျဖစ္​သည္​ႏွင့္အညီ မာရိ​ကို အရွက္​မ​ကြဲ​ေစ​လို​သျဖင့္ သူ႔​ကို​တိတ္တဆိတ္​ကြာရွင္း​ရန္ ရည္႐ြယ္​ေလ​၏။
20သို႔ေသာ္ ဤ​အေၾကာင္း​ကို စဥ္းစား​ဆင္ျခင္​ေန​စဥ္ ထာဝရ​ဘုရား​၏​ေကာင္းကင္တမန္​သည္ ေယာသပ္​အား အိပ္မက္​ထဲတြင္​ထင္ရွား​၍ “ဒါဝိဒ္​၏​သား​ေယာသပ္၊ မာရိ​အား သင္​၏​ဇနီး​အျဖစ္​ယူ​ရ​မည္​ကို မ​စိုးရိမ္​ႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား သူ​၌​တည္​ေန​ေသာ​သေႏၶ​သည္ သန႔္ရွင္း​ေသာ​ဝိညာဥ္​ေတာ္​အားျဖင့္​ျဖစ္​၏။ 21သူ​သည္ သား​ေယာက္်ား​ကို ဖြားျမင္​လိမ့္မည္။ ထို​သား​သည္ မိမိ​၏​လူမ်ိဳး​ေတာ္​ကို သူ​တို႔​၏​အျပစ္​မ်ား​မွ ကယ္တင္​မည္​ျဖစ္​ေသာေၾကာင့္ သူ​၏​အမည္​ကို ေယရႈ​ဟူ၍​မွည့္​ေခၚ​ရ​မည္”​ဟု ႁမြက္ဆို​ေလ​၏။
22ဤ​အရာ​အားလုံး​ျဖစ္ပ်က္​သည္မွာ ထာဝရ​ဘုရား​က 23“ၾကည့္ရႈ​ေလာ့။ အပ်ိဳ​ကညာ​သည္ သေႏၶတည္​၍ သား​ေယာက္်ား​ကို​ဖြားျမင္​လိမ့္မည္။ ထို​သား​၏​အမည္​ကို ဧမာေႏြလ​ဟု ေခၚ​ၾက​လိမ့္မည္”#ေဟရွာ 7:14။​ဟု ပေရာဖက္​အားျဖင့္ မိန႔္​ေတာ္မူ​သည့္​အရာ ျပည့္စုံ​ျခင္း​သို႔​ေရာက္​မည့္​အေၾကာင္း​တည္း။ (ဧမာေႏြလ​၏​အဓိပၸာယ္​မွာ “ငါ​တို႔​ႏွင့္အတူ​ရွိ​ေတာ္မူ​ေသာ​ဘုရားသခင္”​ဟူ၍ ျဖစ္​၏။)
24ေယာသပ္​သည္ အိပ္ေပ်ာ္​ရာ​မွ ႏိုး​လာ​ေသာအခါ သူ႔​အား ထာဝရ​ဘုရား​၏​ေကာင္းကင္တမန္​မိန႔္မွာ​သည့္​အတိုင္း​ျပဳ​၍ မာရိ​ကို မိမိ​၏​ဇနီး​အျဖစ္​ယူ​ေလ​၏။ 25သို႔ေသာ္ သား​ေယာက္်ား#1:25 အခ်ိဳ႕မူရင္းက်မ္း၌ “သားဦး”။​မ​ေမြးဖြား​မီ​တိုင္ေအာင္ မာရိ​ႏွင့္​မ​ဆက္ဆံ​ဘဲ​ေန​၏။#1:25 တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုလွ်င္ “သူ႔ကိုမသိဘဲေန၏”။ ထို​သား​၏​အမည္​ကို​လည္း ေယရႈ​ဟု​မွည့္​ေခၚ​ေလ​၏။

MYANMAR STANDARD BIBLE©

Copyright © 2012, 2014, 2017, 2021 by Global Bible Initiative

Learn More About ျမန္​မာ့​စံ​မီ​သမၼာ​က်မ္