YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Jeso biridideni onideni
Roca 3.23-38
1Jehe, ajijaro imapi Jesocristo tahimari. Jeso biridi ojariapa Isaraeri potemahi jodiodeni quiquinanajaridenicca tamine Dabi. Biridi ohuaha naco Isaraeri potemahi jodiodeni huapimacca idi Abarahao. Nadsapa Abarahao potemahi onideni hua inadsa Jeso imenicca maqqui oni bacco inanijine.
2Tahidepa Abarahao. Abarahaopa Isahacacca abi.
Isahacapa Jacobocca abi. (Jacobo oni ohuahapa Isaraeri.)
Jacobo bedideni ojaria onipa Joda. Pohua, pohua imecotedenidsa: —Isaraeri potemahi jodiodeni −quiquinanajari.
3Joda bedipa papamade: Pare, Dsara quinajari. Imenideni oninipi Tamara.
Parepa Eserocca abi.
Eseropa Araocca abi.
4Araopa Aminadabecca abi.
Aminadabepa Nahasaocca abi.
Nahasaopa Saomocca abi.
5Saomopa Bohodsicca abi. Bohodsi imeni oninipi Rahaba.
Bohodsipa Obedecca abi. Obede imeni oninipi Roto.
Obedepa Dsesse-Isahicca abi.
6Dsesse-Isahipa Dabicca abi. Najari Dabipa jodiodenicca tamine tojajari.
Pohuapa Saromocca abi. Saromo imenipi Oria bedimeni bote.
7Saromopa Robohuacca abi.
Robohuapa Abiacca abi.
Abiapa Asacca abi.
8Asapa Josapatecca abi.
Josapatepa Joraocca abi.
Joraopa Osiacca abi.
9Osiapa Joataocca abi.
Joataopa Acasecca abi.
Acasepa Esequiacca abi.
10Esequiapa Manasecca abi.
Manasepa Amaocca abi.
Amaopa Josiacca abi.
11Josiapa Jeconiadenicca abi.
Jeconia, pohua imecotedeni madimanadsapa dsama onihicca madija jadsire eccajonamanajaro. Najaridenina deni toquejenadsapa Isaraeri potemahideni todsepe toquejenajari. Poccadeni dsama Babironiahuaji iaccanibaqqui-manadsapa tarabaidsajine medse toquejenajari.
12Nadsa nahi dsama onihihuaji madimanadsa Jeconia bedi tossonajari. Pohua onipa Saratieo.
Saratieopa Sorobabeocca abi.
13Sorobabeopa Abiodicca abi.
Abiodipa Eriaquiocca abi.
Eriaquiopa Adsoriacca abi.
14Adsoriapa Sadocacca abi.
Sadocapa Aquiocca abi.
Aquiopa Eriodecca abi.
15Eriodepa Eriasacca abi.
Eriasapa Mataocca abi.
Mataopa Jacobocca abi.
16Jacobopa Dsodsecca abi. Najari Dsodsena Mariacca maqqui tojajaripaja.
Jehe, Dsodsecca amoneje Mariadsana Jeso tossonajari. Najari Jesona —Ia Idinide Cristo-Mesia −ihinanajaro.
17Jehe, najaro imapi Jeso biridideni huapi taraha onideni eti ajima-jerajaro. Abarahao onidsama hua idsanapodsapi ajicca tamine Dabi oni bacco inadsapi biridideni 14 quinajari.
Nadsapi Dabi onidsama hua inapomadsapi Jeconia oni bacco inadsapi denima biridideni 14 quinajari. Aja Jeconia madidsapa Isaraeri potemahideni todsepe toquejenadsa dsama Babironiahuaji iaccanibaqqui-manajari.
Dsotode Jeconia Babironiadsa madidsa pohua onidsama hua inapomadsapi ia Idinide Cristo-Mesia tossonahi bacco inadsapi denima 14 quinajari.
Jeso tossonahicca ima
Roca 2.1-7
18Jesocristo tossonahijinecca imapi ajima napojaro: Jeso imeni Mariapi Dsodse icajihijine tahide imehidenipa jehe canirepojari. Mariapi maqquideje ssamo taccani. Dsodsepa pocca odsahuaji Maria iaccani-jeraccadsapi ponidsa huada-jaraccahi. Naraha ponipi jiajaro. Dio Corime huati tadsapa poni idsonidsa ejedeni nahatodsa huittidsajari. 19Ponicca maqqui tojahijine Dsodsepa imari bica taja najari. Poni jiani qqui taraha ponidsa ima inassonarinijine jipera tajari. Nadsapa pohua bodi: —Cacomehedsa onebona −najari. 20Pohua bodi nama naraha pocca huadadsa Diocca dodosse Pohua Atti ccaccaronade ahuatodsa huati tajari: —Dsodse, tiapi tamine Dabi potemahi tijani. Ticappina-jeraji. Maria jiaporaha ticajinijine oppinera tani. Aja, Maria poni idsonidsa ejedeni huittidsajaripa madijajine jarahi. Dio Corime huati tadsa ejedeni cajijaro −najari. 21—Nidsa poni bedi tossonadsapa onipa “Jeso” tana. (Ettidsapi: Ia Medsede madija Tonassiajade, inajaro.) Najaripa pocca madija inassiajabaqquihitohui, poccadeni imasiri manaconi najidsohue pohuadenidsa inassonari-jeranitohui −najari Dio Atti ccaccaronade atti.
22Najaro ima huapima ima tojaponijinepi maittaccadsama Diopa Pohua Atti cacomerabote Isahiadsa huati tadsa Isahiana huati iqquimajaro. 23Pohua attipa:
—Ticattomama canaji. Dsohuato maqquideje ssamo taraha jiadsapi ejedeni cajinitohui. Poni bedidsapa: Emanohueo, quiquinanahitohui
−napohui nade Isahia. (Emanohueo ettidsapi: Dio iadsa madihi, inajaro.)
24Nadsapa Dsodsedsa huati huati taha jicadsapa Dsodse nocco tojajari. Dio Atti ccaccaronade attidsa ibora tadsapa Maria icajijaro. 25Nadsapi pocca amoneje tojaraha poni idsonicca ejedeni tossona-jaraccadsapa ponidsa huada-jarajari. Poni bedi tossonadsapa Dsodse ejedeni oni hua inajari: —Jeso −najari.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;