Matɨye 1
BJVDBL

Matɨye 1

1
Gɨn ka lə Jəju
(Lk 3.23-38)
1Gɨn ka lə Jəju Kɨrɨsɨ kɨ ngon ka Dabɨdɨ, kɨ ngon ka Abɨrakam ə to kɨn: 2Abɨrakam ojɨ Isakɨ, Isakɨ ojɨ Jakobɨ, Jakobɨ ojɨ Juda kɨ ngako̰e je. 3Juda əi kɨ Tamar oji Parəsɨ əi kɨ Jara, Parəsɨ ojɨ Əsɨrom, Əsɨrom ojɨ Aram, 4Aram ojɨ Amɨnadabɨ, Amɨnadabɨ ojɨ Naso̰, Naso̰ ojɨ Salmo̰, 5Salmo̰ əi kɨ Rakabɨ oji Bowajɨ, Bowajɨ əi kɨ Rutɨ oji Obədɨ, Obədɨ ojɨ Jəse, 6Jəse ojɨ ngar Dabɨdɨ.
Dabɨdɨ taa nḛe Uri ojɨ-n Salomo̰, 7Salomo̰ ojɨ Robowam, Robowam ojɨ Abɨya, Abɨya ojɨ Aja, 8Aja ojɨ Jojapa, Jojapa ojɨ Joram, Joram ojɨ Ojɨyasɨ, 9Ojɨyasɨ ojɨ Jowatam, Jowatam ojɨ Akajɨ, Akajɨ ojɨ Ejəkɨyasɨ, 10Ejəkɨyasɨ Ojɨ Manasɨ, Manasɨ ojɨ Amo̰, Amo̰ ojɨ Jojɨyasɨ, 11Jojɨyasɨ ojɨ Jəkonɨyasɨ kɨ ngako̰e je. Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn ə uwəi dɨje kɨ Jorijaləm awi səde ɓəə Babɨlon tɨ#1.11 2 NGar je 24.12-16.
12Lokɨ awi səde Babɨlon tɨ, Jəkonɨyasɨ ojɨ Salatɨyəl, Salatɨyəl ojɨ Jorobabəl, 13Jorobabəl ojɨ Abɨyudɨ, Abɨyudɨ ojɨ Eliyakɨm, Eliyakɨm ojɨ Ajɔr, 14Ajɔr ojɨ Sadokɨ, Sadokɨ ojɨ Akɨm, Akɨm ojɨ Eliyudɨ, 15Eliyudɨ ojɨ Eliyajar, Eliyajar ojɨ Mata̰, Mata̰ ojɨ Jakobɨ, 16Jakobɨ ojɨ Jɨsəpɨ kɨ ngaw mari. Nɨngə Mari ojɨ Jəju kɨ ɓari-e Kɨrɨsɨ kɨ e dəw kɨ Luwə mbəte. 17Ulə ngɨre dɔ Abɨrakam tɨ bɨtɨ dɔ Dabɨdɨ tɨ, gɨn kojɨ e dɔgɨ gɨde sɔ, ə ḭ dɔ Dabɨdɨ tɨ bɨtɨ kaw ɓəə Babɨlon e gɨn kojɨ dɔgɨ gɨde sɔ, taa ḭ dɔ kaw ɓəə Babɨlon tɨ bɨtɨ kojɨ Kɨrɨsɨ tɨ, e gɨn kojɨ dɔgɨ gɨde sɔ tɔ.
Kojɨ Jəju
(Lk 2.1-7)
18Go rəbɨ kojɨ Jəju Kɨrɨsɨ ə to kɨn. Ko̰e Mari e nje nongɨ lə Jɨsəpɨ kɨ uwə dɔe. Nɨngə, lokɨ ɨngəi-naa dəne kɨ dɨngəm al ɓəy ə, Mari ḭ səm kɨ tɔgɨ lə NDɨl Luwə. 19Lo kɨn tɨ no̰o̰ be, Jɨsəpɨ kɨ nje nongɨ lə Mari, kɨ e dəw kɨ dana, ndɨgɨ kadɨ n-əl ta kɨn kɨ taga n-ɨlə-n rɔsɔl dɔ Mari tɨ al, adɨ ɔjɨ mene tɨ kadɨ n-ɨyə̰i-naa kɨ Mari gɨdɨ ngə̰y par. 20Lokɨ ɔjɨ ta kɨn be mene tɨ nɨngə, malayka lə Ɓaɓe tḛḛ hɔy me ni tɨ əl-e ə nə: «Jɨsəpɨ, ngon ka Dabɨdɨ, ɨɓəl al kadɨ ɨtaa Mari nei tɨ, tadɔ ngon kɨ to mee tɨ kɨn, e ngon kɨ re kɨ go rəbɨ lə NDɨl Luwə. 21Mari a ojɨ ngon kɨ dɨngəm, nɨngə a ɨndə tɔe nə Jəju, tadɔ e ə e dəw kɨ a ajɨ dɨje ləne me majal je tɨ ləde.»
22Nḛ je kɨn pətɨ a rai nḛ be mba kadɨ ta kɨ Ɓaɓe əl kɨ ta nje kəl ta kɨ tae tɨ kəte nu kɨn tɔl tane:
23Ɓaɓe əl ta kɨ ta nje kəl ta kɨ tae tɨ ə nə: «Oi ngon kɨ mandɨ kɨ gər dɨngəm al ɓəy a ḭ səm, a ɔjɨ ngon kɨ dɨngəm,
Nɨngə a ɓari-e nə Emanuwəl, kɨ kɔr gɨne nə: “Luwə e səje”#1.23 Ejay 7.1424Lokɨ Jɨsəpɨ ndəl dɔ ɓi tɨ, ra təkɨ malayka əl-e-n, adɨ taa Mari nene tɨ, re sie kəy. 25Nə gər-e kɨ dəne kɨ dɨngəm tɨ al, bɨtɨ kadɨ Mari ojɨ-n ngon Ojɨ ngon kɨ dɨngəm, adɨ Jɨsəpɨ ɨndə tɔe nə Jəju.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.