Juan 1:19

Juan 1:19 TBKNT

Kung natetenged tung pagpaingmatuud ni Juan ang naa tung mga tau, maning taa yang nainabu. Yang mga manigmangulu tung nasyun yamen ang mga Judio duun tung Jerusalem, ya ray namanuw̱ul tung mga aruman nirang mamagpasiguru ra kanay tung ni Juan kung unu pay katengdanan na. Yang pinanuw̱ul nira ya ra yang mga pari, kasiraan da ka tanira yang mga katabyang nirang duma.
TBKNT: Yang Baklung Ipinagpakigpaig̱u
Share