Matteo 2
KYULNT
2
Prè̤thíphè́phú Hyǎ Myáhtye Jesǔ
1Jesǔ opacè̤̌lya̤ dố vǐ̤ Bethelehem, ké̤ Juda akǔ, bí Khwí Herodè pốhtyěpốké̤ akhè̌nuô. Jesǔ opacè̤̌lya̤ htuô̌nuô prè̤thíphè́phú#2:1 Prè̤pṳ̌ thè́gně sè ari-akyǎ tahe. dố ké̤cíhte tahe hyǎ dố vǐ̤ Jerusalem rò hyǎsudyǎ khwí, 2“Pacè̤̌phú dố a kíré̤ htwǒhtya Juda akhwí yětôprè̤ nuôma a opacè̤̌lya̤ tǒbítě tôpho? Me̤těhérò pè̤ myáhtye asè ohtyaluô̌ dố ké̤cíhte tôkyě rò pè̤ hyǎ dố pè̤ ki cò́bucò́bè̌htya è.”
3Bí Khwí Herodè ní̤huô̌ tè̤hébè phúyě akhè̌nuô, a thè́plòkṳ́ thè́plòkyǎ̤. Lò̌꤮ vǐ̤ Jerusalemphú tahe thè́plòkṳ́ thè́plòkyǎ̤ kuô̌ lò̌plǐ cò́. 4A è́ okú plò́lò̌ lò̌꤮ bwídukhu tahe ná prè̤ithyó tè̤thyótè̤thya athárá tahe. Rò a sudyǎ èthǐ, “Prè̤pro̤ tahe héone ná Messia yětôprè̤nuô a ki opacè̤̌lya̤ tǒpǎ bítě tôphotě pǎ,” a hé. 5Rò èthǐ hésû lǔ, “A ki opacè̤̌lya̤ dố vǐ̤ Bethelehem, ké̤ Juda akǔ pǎ, prè̤pro̤ Mica rǎ rò a hé,
6Byacè hé, ‘Kố꤮ vǐ̤ Bethelehem꤮, vǐ̤ dố a odố ké̤ Juda akǔ yětahe aklè̌nuô, nè̤ ma vǐ̤ patílốǔ dố amwi̤ luô̌htyěluô̌ké̤ kuô̌ǔ to phúnuô má̤to. Me̤těhérò prè̤pốtè̤ tôprè̤ dố a ki takò́takè̤ rò a ki zṳ̌klyázṳ̌klǒní̤ vǎ Israelphú yětômṳ ki ohtya dố nè̤kǔ pǎ.’”#Mica 5:2
7Phúnuôrò Khwí Herodè è́huôè́thwè́ prè̤thíphè́phú dố a o dố ké̤cíhte hyǎ yětahe rò a sudyǎ tǎ̤te̤ èthǐ ná sè yětôměnuô a oluô̌htya pé̤ èthǐ bò́khè̌tě phúnuô. 8A nò̌cuố èthǐ dố vǐ̤ Bethelehem rò a hé èthǐ, “Cuốmyápṳ̌ tǎ̤te̤ lahyǎ pacè̤̌phú nuôtôprè̤ ní꤮. Thyáphú vǎ ki cuố cò́bucò́bè̌htya ní̤kuô̌ è nuô, thǐ ki myáhtye hò́hò́ ná ka̤dyáso lè̤́pé̤ kuô̌ vǎ ní꤮.”
9Bí èthǐ ní̤huô̌htuô̌ khwí hé ngó̤ phúyě rò a htecuố lahyǎ. Bí èthǐ htecuố akhè̌nuô, sè dố èthǐ myáhtye dố ké̤cíhte nuôtômě oluô̌htya pé̤ khyěthyá èthǐ. Sè nuôtômě thǔcuố ré̤ èthǐ dố nyě rò a cuố okuố tǒdè̌htya cò́ pé̤ èthǐ bí pacè̤̌phú oní̤ akhǎlé̤ nuô. 10Bí èthǐ myáhtye sènuôtômě akhè̌nuô, a thè́krṳ̂̌thè́lò̌ nyacò́. 11Rò èthǐ nuô̌ dố hikǔ rò nuô̌myáhtye pacè̤̌phúyě otố̤ná amuố̤ Maria. Èthǐ dángṳ̂lya̤ cò́bucò́bè̌htya lǔ. Htuô̌rò a phyéhte htè̌ ná tè̤nuô̤mû́ dố ǔ è́ ná lòban ná myrra dố angṳdupri̤du yětahe rò a dyé ná pacè̤̌ shyězṳ́. 12Rò Cò́marya dyérò̤dyéryě̤ prè̤thíphè́phú yětahe dố a tè̤omyěmyá̤ akǔ ná èthǐ ki ka̤tǒ pǎ tǎ Khwí Herodè tǎmé̤. Rò èthǐ ka̤khókyǎ klyá dố aruô tôbǒ dố aké̤.
Hteklyacuố Dố Egypt Ké̤
13Bí prè̤thíphè́phú yětahe ka̤htuô̌hò́ nuô, Cò́marya amò́khu tanéphú tôprè̤ hyǎoluô̌htya pé̤ Joseph dố a tè̤omyěmyá̤ akǔ rò a hé lǔ, “Ihtòmò̌! Rò è́ní̤ pacè̤̌phú ná amuố̤nuô rò hteklyacuốkyǎ mò̌ dố Egypt ké̤ nuô. Vǎ ki héso hí nè̤ tôcô꤮ to kihérò tarú otadû lahyǎ bínuô ní꤮, me̤těhérò Khwí Herodè kíré̤ nò̌ aklyěphú tahe pṳ̌me̤thyě pacè̤̌phú yětôprè̤.”
14A pá̤ihtò rò a kahtò è́ní̤ pacè̤̌phúyě ná amuố̤ rò htecuố dố Egypt ké̤ bí mò̤́khímò̤́ne̤ akhè̌. 15A cuốo bínuô tuố̤dố Khwí Herodè thyě. Tè̤htwǒhtya ané̤ phúyěnuôma a me̤lốme̤bǎhtya Byacè Cò́marya nò̌ héonekyǎ aprè̤pro̤ Hosea, “Vǎ è́hteka̤kyǎ vǎphú dố Egypt ké̤.”#Hosea 11:1
16Bí Khwí Herodè thè́gněhò́ ná prè̤thíphè́phú tahe lahǒkyǎ hò́ lǔ akhè̌nuô, a thè́plòdu lakálakǒ cò́. Phú a pṳ̌thè́gně tǎ̤te̤ ní̤htuô̌hò́ dố prè̤thíphè́phú yětahe alo̤ ná sè oluô̌htya pé̤ èthǐ bíkhè̌tě nuô, a nò̌me̤thyě lò̌ prè̤khǔ pacè̤̌phú nyě̤na tǎ̤palya̤ tahe dố a o dố vǐ̤ Bethelehem akǔnuô ná dò̌o tavǐtava̤ bínuô lò̌꤮ plǐ. 17Me̤phúnuôrò, Cò́marya héone hò́ angó̤ ná Prè̤pro̤ Jeremia nuô a lốbǎ htyahò́. 18Prè̤pro̤ Jeremia hé,
“Tè̤nguố̤tè̤hè ki ohtya dố vǐ̤ Rama akǔ pǎ. Ǔ ki nguố̤tadû thè́plò, ǔ ki hètadû thuôhtyě cò́ pǎ. Rakělè aklwǐalyǎ tahe kinguố̤kihè dyélò̌ aphú pǎ. Dố aphú tahe thyělò̌ rò a tane̤ takhǒthè́ yěnuô, ǔ ilò̌ oícyá̤ lǔ tôprè̤꤮ to.”#Jeremia 31:15
O Dố Egypt Ké̤ Hteka̤
19Bí Khwí Herodè thyěhtuô̌hò́ rò Joseph opǎ dố Egypt ké̤ akhè̌ nuô, Cò́marya a tanémò́khuphú tôprè̤ hyǎoluô̌htya pé̤ lǔ dố a tè̤omyěmyá̤ akǔ. 20Rò a hé lǔ, “Ihtòmò̌! È́ní̤ pacè̤̌ ná amuố̤nuô rò ka̤khyě khyěthyámò̌ dố Israel ké̤nuô, me̤těhérò kayǎ dố a pṳ̌me̤thyě pacè̤̌phú yětôprè̤nuô, a thyěhò́.”
21Rò a pá̤ihtò, rò a ihtòè́ní̤ pacè̤̌phúyě ná amuố̤ rò a ka̤khyě dố Israel ké̤. 22Manárò bí Joseph ní̤huô̌ ná Khwí Herodè aphúkhǔ Khwí Arkelao htyapố aphè̌ khǎlé̤ dố ké̤ Juda akhè̌nuô, a thè́isě rò a ka̤tǒ bûto. Cò́marya dyérò̤ Joseph dố a tè̤omyěmyá̤ akǔ rò a taklyé ka̤khyě odố Galilea ké̤kǔ. 23Èthǐ ka̤-o ní̤dyé vǐ̤nuô tôvǐ̤ ma ǔ è́ ná vǐ̤ Nazarè. Yěma a me̤lốme̤bǎhtya hò́ prè̤pro̤ tahe héone, “Ǔ ki è́ lǔ ná Nazarèphú pǎ,” nuôhò́.

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤