Màtayò 1
NIY

Màtayò 1

1
Yěsù t’ábhúna-ɔvɔ̀
(Luk 3.23-38)
1Yàrɨ́ nɨ́ Yěsù Krɨ́stɔ̀ t’ábhúna-ɔvɔ̀. Yěsù Krɨ́stɔ̀ nɨ’ɨ̀ Dàwudì-dhú bvʉ̌ alɛ, ndɨrɔ̀ Dàwudì nɨ’ɨ̀ Àbràhamʉ̀-dhú bvʉ̌ alɛ.
2Àbràhamʉ̀ náadhɨ̀ Ìsakà, Ìsakà náadhɨ̀ Yàkɔbhɔ̀, Yàkɔbhɔ̀ náadhɨ̀ Yudhà mà adɔ́na mànà. 3Yudhà náadhɨ̀ Pàrezì mà Zǎrà nà. Abádhí-tsánà nɨ’ɨ̀ Tàmarɨ̀. Pàrezì náadhɨ̀ Ɛ̀srɔmʉ̀, Ɛ̀srɔmʉ̀ náadhɨ̀ Àramʉ̀. 4Àramʉ̀ náadhɨ̀ Àmɨ̀nàdabhʉ̀, Àmɨ̀nàdabhʉ̀ náadhɨ̀ Nàsɔnɨ̀, Nàsɔnɨ̀ náadhɨ̀ Sàlmɔnɨ̀, 5ndɨrɔ̀, Sàlmɔnɨ̀ náadhɨ̀ Bɔ̀azà. Bɔ̀azà-tsánà nɨ’ɨ̀ Ràhabà. Bɔ̀azà náadhɨ̀ Ɔ̀bɛdɛ̀. Ɔ̀bɛdɛ̀-tsánà nɨ’ɨ̀ Rútà. Ɔ̀bɛdɛ̀ náadhɨ̀ Yɛ̌sɛ̀, 6Yɛ̌sɛ̀ náadhɨ̀ Ádrʉ̀ngbǎ kamà Dàwudì, ndɨrɔ̀, Dàwudì náadhɨ̀ Sɔ̀lɔ̀mɔnɨ̀. Sɔ̀lɔ̀mɔnɨ̀-tsánà nɨ’ɨ̀ yà Ùriyà-fɔ́ rɔ̀ Dàwudì akɔ̀ tsìbhálɛ. 7Sɔ̀lɔ̀mɔnɨ̀ náadhɨ̀ Rɛ̀hɔ̀bɔ̀hamʉ̀, Rɛ̀hɔ̀bɔ̀hamʉ̀ náadhɨ̀ Àbiyà, Àbiyà náadhɨ̀ Asà, 8Asà náadhɨ̀ Yɔ̀sàfatà, Yɔ̀sàfatà náadhɨ̀ Yɔ̀ramà, Yɔ̀ramà náadhɨ̀ Ùziyà, 9Ùziyà náadhɨ̀ Yɔ̀tamʉ̀, Yɔ̀tamʉ̀ náadhɨ̀ Àhazɨ̀, Àhazɨ̀ náadhɨ̀ Zèkíyà, 10Zèkíyà náadhɨ̀ Mànasɨ̀, Mànasɨ̀ náadhɨ̀ Àmɔsɛ̀, Àmɔsɛ̀ náadhɨ̀ Yòsíyà, 11ndɨrɔ̀, Yòsíyà náadhɨ̀ Yɛ̀kɔ̀nɨyà mà adɔ́na mànà, yà Pbàìsràyélí ka kʉmba kowù nà ɨnɔ tɨ́ Bàbelì tɔ́ pbìrì ɔ̀ nɨ́nganɨ́.
12Pbàìsràyélí ka kʉ́mbà kowù nà ɨnɔ tɨ́ Bàbelì tɔ́ pbìrì ɔ̀ dhu-dzidɔ̌, Yɛ̀kɔ̀nɨyà náadhɨ̀ Sàrtɨ̀yɛlɛ̀, Sàrtɨ̀yɛlɛ̀ náadhɨ̀ Zèrùbàbelì. 13Zèrùbàbelì náadhɨ̀ Àbìhudì, Àbìhudì náadhɨ̀ Èlìyàkimù, Èlìyàkimù náadhɨ̀ Àzɔrɔ̀. 14Àzɔrɔ̀ náadhɨ̀ Zàdhokì, Zàdhokì náadhɨ̀ Àkimù, Àkimù náadhɨ̀ Èlìhudì, 15Èlìhudì náadhɨ̀ Èlìyèzerì, Èlìyèzerì náadhɨ̀ Màtanɨ̀, Màtanɨ̀ náadhɨ̀ Yàkɔbhɔ̀, 16Yàkɔbhɔ̀ náadhɨ̀ Yɔ̀zɛfʉ̀, ndɨ Yɔ̀zɛfʉ̀ nɨ’ɨ̀ Màrɨyà bhà alɛ. Ndɨ Màrɨyà nɨ́ ndɨ, Yěsù, yà Krɨ́stɔ̀ tɨ́ kátɨna alɛ nadhɨ̀.
17Nɨ́ kɔ́rɔ́ ɨ rʉ̀gànda-bvʉ nɨ́ɨ’ɨ̀ yà dhu bhěyi: rɔ̀pɛ̀ ndɨ̀ Àbràhamʉ̀ rɔ̌ rɔ̀, ràrà àhʉ Dàwudì rɔ̌, nɨ’ɨ̀ atdí kumì dɔ̀ná ɨ̀fɔ nà rʉ̀gànda. Rɔ̀pɛ̀ ndɨ̀ Dàwudì rɔ̌ rɔ̀, ràrà àhʉ Pbàìsràyélí nʉ́mba ka kɨ́ kowù nà ɨnɔ tɨ́ Bàbelì tɔ́ pbìrì ɔ̀ dhu ɔ̀, nɨ’ɨ̀ atdí kumì dɔ̀ná ɨ̀fɔ nà rʉ̀gànda. Ndɨrɔ̀ rɔ̀pɛ̀ ndɨ̀ Pbàìsràyélí ka kʉ́mbà kowù nà ɨnɔ tɨ́ Bàbelì tɔ́ pbìrì ɔ̀ dhu rɔ̌ rɔ̀, ràrà àhʉ Yěsù Krɨ́stɔ̀ nʉ́gʉ ka kɨ́ dhu ɔ̀, nɨ’ɨ̀ atdí kumì dɔ̀ná ɨ̀fɔ nà rʉ̀gànda.
Yěsù nʉ́gʉ ka kɨ́ dhu
(Luk 2.1-7)
18Yěsù Krɨ́stɔ̀ nʉ́gʉ ka kɨ́ dhu nɨ́ɨ’ɨ̀ yà dhu bhěyi: kà-tsánà, Màrɨyà, nɨ́ɨ’ɨ̀ ɨwà Yɔ̀zɛfʉ̀ órì rɔ́. Pbɛ́tʉ̀, ɨnzá ɨ̀ àpɛ̀ ’ʉ̀mbǎ rɔ́rɔ̀, Màrɨyà náatù ndɨ̀ ɔ̀na nà Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí bhà ɔbɨ nɨ̌. 19Yɔ̀zɛfʉ̀, yà kà mà rɨ̌ ’ʉ̀mbǎ nà alɛ, nɨ’ɨ̀ obhónángatálɛ. Pbɛ́tʉ̀, kǎzè nzá kà-nyɨ̀ nɨ́wʉ̌ ndɨ̀ ndɨ́ ibí alɛ nzínzì ɔ̌ dhu. Nɨ́ kǎzè ndɔ̀dhɔ̀ ka ɨnzá ìndrǔ nʉ́nɨ rɔ́rɔ̀.
20Wɔ̀ dhu nɨ́rɛ̀ kà rɨ̌ rɔ́rɔ̀ nɨ́ ndɨ, Kàgàwà bhà màlàyikà náavì ndɨ̀ ɔnyʉ-bvʉ̀ kà tɔ̀ ndàtɨ: «Yɔ̀zɛfʉ̀, Dàwudì-dhú bvʉ̌ alɛ́, ɨ̀nzɨ̌ ɔnzɨ Màrɨyà nídyì nyɨ nyɨ́ pbʉ̀kʉ̀ tsìbhálɛ tɨ́ dhu-ɔdɔ̀. Obhó tɨ́, kà rɨ̌’ɨ̀ nà ari nɨ́ Ɨ̀lɨ̌lǎ-Alafí bhà ɔbɨ nɨ̌ kǒdyì. 21Kʉ̌gʉya kpatsìbhíngba, nyadʉ̀ ɔvɔ̀na nɔ́vɔ̀ Yěsù tɨ́, ka nɨ́ ndɨ pbɨ̀ndà alɛ nɨgʉ́ya fɨ̌yɔ́ nzɛ́rɛnga ɔ̌ rɔ̀ nɨ́dhunɨ̌.»
22Kɔ́rɔ́ wɔ̀ dhu náanzɨ̀ ndɨ̀, ndɨ́nɨ̌ angyí Kàgàwà nʉ́ʉnɔ pbɨ̀ndà nabì otù ɔ̌ dhu náaká tɨ́. Kǎtɨ:
23«Kànɨ̌ ɨnzá àpɛ̀ kpatsìbhálɛ nʉ́nɨ̌ tsìbhíngba nɨ́ɨ’ɨya ɔ̀na nà.
Ndɨrɔ̀ kʉ̌gʉya kpatsìbhá ngbángba,
kadʉ̀ ɔvɔ̀na nɔ́vɔ̀ Mànolì tɨ́#Ìsa 7.14
Kà-tɨ̀ nɨ́: «Kàgàwà rɨ̌’ɨ̀ atdíkpá àlɛ̌ mànà.»
24Ɨdhɔ ɔ̀ rɔ̀ ndɨ̀ ndɨ̀và ndɨ̀ rɔ̀, Yɔ̀zɛfʉ̀ náanzɨ̀ yà Ádrʉ̀ngbǎlɛ Kàgàwà bhà màlàyikà nʉ́nɔ̀nà fɨ̌ndà dhu. Nɨ́ kǎdʉ̀ Màrɨyà nídyì pbɨ̀ndà tsìbhálɛ tɨ́. 25Pbɛ́tʉ̀ kʉ̌pbá nzá kà-ngbɔ̀, ràrà àhʉ kà rɨ̌ kpatsìbhá ngbángba nʉ́gʉ dhu ɔ̀. Nɨ́ Yɔ̀zɛfʉ̀ náadʉ̀ ndɨ ngbángba-ɔvɔ̀ nɔ́vɔ̀ Yěsù tɨ́.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About UNGBÒTA-ƆWɄ́TÁ TƆ́ BHǓKÙ