Mak 1
AUI

Mak 1

1
Jon Babataito idima
Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jhn 1:19-28
1Yesu Keriso, God natuna, warana miisena mma naboni yadagudaguni.
2Naghove waghata peroveta Aisaiya yana buka kamone igiruma da God ivisisiya iwona bo,
“Kowaiyana! Yagu sawariyonayona anawonataveni naghomiye ininagho
da touna yami keda inagigiri.
3 # Isa 40:3 Wawaya mayabe yakwatukwatu yawonawona bo,
‘Tami Bada kiiravine kokabunagha,
bi yana keda kovirotomani da inapepewa.’”
4Wasina bi Jon ipiika, mayabe wawaya iyabaabataitodi bi God warana iyadimedimeni iyawonewonedi bo, “Yami bera beroberodi kokabitoura bi konatubuwamira da God yami tamumu inanoghotatavedi, bi konababataito na inimatakira da yami beronama kotubuwamira.” 5Wawaya Jiudiya da Jerusalem kamodima sikanibu Jon siyawaiyaneni. Yadi bera beroberodi siyimaghamaghatara bi Jon iyabaabataitodi Jodan rarimine.
6Jon kana kwama na, ribiribi kana waghawagha kamel ghunighuninama ibera bi iyakotekoteni, bi kana kiide na ribiribi bekanama ibera bi borine iviruvivireni. Bi nonowa kana kam na ghuro da manigewa. 7Wasina, Jon nonowa iyisisiya bo, “Yagu maragata igisi. Wawaya muriguve yapiipiika na, touna yana maragata iragata kirakii. Tagu gegha kiimatanigu da anawasikuwaya bi kayena kana tourababara uravidi ayarupama. 8Tagu rarimama abaabataitomi bi touna Kanuma Kabikabikuwayinama inababataitomi.”
Jon, Yesu ibabataitoni
Mat 3:13-17; Luk 3:21-22
9Noko raghanine Yesu Galili kubure Nasaret meyagiina ikuyoveni ipiika Jon biidi, bi Jon Jodan rarimine Yesu ibabataitoni. 10Bi Yesu rarimama iyageegeena, ikitada abama itamotatara bi Kanuma Kabikabikuwayina, ayabo mayimayiyina iyayoyo touna biidi. 11#Gen 22:2; Isa 42:1; Mrk 9:7Bi God gamona abame iwona bo, “Tam na tagu natugu, iinuwayuyunem, bi tamve iinuwamiise.”
Seitan, Yesu iruyaghani
Mat 4:1-11; Luk 4:1-13
12Yaininagha Kanuma Kabikabikuwayina Yesu ivipora ikanibu mayabe. 13Bi gabudara 40 Yesu mayabe iyamakamake na Seitan iyaruruyaghani da ware iyibekuni. Bi touna ribiribi dipa yawata siyamakamake, bi God yana aneyaneya sikoyayi.
Yesu, wanowanota damdi ruwamaruwa ikwatuvedi
Mat 4:12-22
14Herod, Jon irubiuveni murine na, Yesu inagho Galili kubure God Warana Miisena iyadimedimeni wawaya biiyadi.#Mrk 6:14-29 15Nonowa iyisisiya bo, “God yana raghani nada ipiika! God yawa woune yana wawaya inibadedi na inoratu. Yami bera beroberodima kotubuwamira bi Warana Miisena konigeruveni.”
16Bi raghani tana Galili sawana ririnagha ipepewa iyanono, da wanowanota wawayidi yadi bata ikitadi, Saimon da tiinaru Andru teya, sawae sewari siyitavenayowoyeni. 17Na iwonedi bo, “Kopiika, kokivinigu. Bi aniyevevemi da wawaya konakonadi da tagu sinigeruvegu, metagha ighana sewarima kokonakonadi na naboni.” 18Wasina bi, yaininagha yadi sewari sikuyowana bi sikivini.
19Bi kikiragha sinagho gerabarabana bi Zebedi natunatuna, Jemes da Jon yadi waga kamone sewari siyataratara bodaboda na ikitadi. 20Bi yaininagha ikwatuvedi, “Kokivinigu.” Wasina bi, tamadinaki da yana bagibagi damdi waga kamone sikuyovedi bi Yesu sikivini.
Yesu, Kanuma berona ivikanibuveni
Luk 4:31-37
21Wasina, Yesu kana kivikivina teya Kaponiyam kwanatune siverakanibu, bi wiiyawiitaveyana gabudarine na irughu kabepepa barene God warana wiiyeveveyana idaguni. 22Wawaya yana wiiyeveveyana sivisokoveni, basuna touna iyiyevevedi na ere maragasina, gegha gwara wiiyeveveyana damdi naboni.#1:22 Naghove waghata, God yana gwara Mosis ivereni da Israel damdi siyakabisisireni.
23Wasina, bi kabepepa barena kamone iyiyeveveyana, na tomogha kanuma berona itowatawani na irukwatu 24iyawonawona bo, “Awaki toumii biidi kunabera, Yesu, Nasaret tomogha? Bo kupiika toumii kunakasiwiiberomii? Akovi da tam iiyabo, tam na God yana Wiivinevinegha Kabikabikuwayina tana.”
25Bi Yesu iwonatagureni, iwona bo, “Kuviraborabobo, tomogha kuyoveni!” 26Wasina, kanuma berona tomogha inuke kirakiiyeni, bi irakapara da ghamana bi ivikanibutaveni.
27Bi wawaya tupadi sivisokovena kirakiiyeni bi toudimani siyisisiya vivirana siyawonawona bo, “Mmko kokita? Mmkona wiiyeveveyana wouna ere maragasina. Mmko tomoyina maragata gwabine na kanuma beroberodi yawonedi na sakabisisireni.” 28Yaininagha Yesu warana, Galili kuburina tupane wawaya siviwarareerebeni.
Yesu, wawaya korotodi iviyawiidi
Mat 8:14-17; Luk 4:38-41
29Bi yaininagha Yesu kana kivikivina teya kabepepa barena sikuyoveni sinagho Saimon da Andru yadi bareye bi Jemes da Jon yawata sivitugwagwaridi. 30Saimon rawananaki wasikena igubaga, sinina imuyamuya kirakii kepane iyakenakena, bi rotomanina Yesu siwoneni da touna metagha. 31Irughu touna biidi, imana ikabi bi itainawiigeghomiiri. Yaininagha sinimuyamuya wasike ikuyoveni bi igeghomiiri da ikoyagha yaporidi.
32Gabudara iyowogha bi muriye ravidine, wawaya turadi gubagubagidi da iiyawogha kanuma beroberodi sitowatawanidi na korotodi sipiikedi Yesu biidi.#1:32 Jius yadi wiiyawiitaveyana gabudarina na Fraide ravidiye yadaguni da yanagho Satade ravidiye yakovi. 33Bi kate wawaya tupadi noko kwanatune bare naghone sivitaghomidi. 34Bi wawaya korotodi gubagegubage iviyawiidi, bi kanuma beroberodi wawaya gwabidima ivikanibuvedi. Bi kanuma beroberodi sakovi da touna iiyabo na iwonedi bo, “Gegha konimaghamaghatara da tagu God natuna.”#1:34 Yesu yakovi da kanuma beroberodi iyiwaghasinedi da toudi siyawona da touna God yana wiivinevinegha tana na wawaya siyabera towoyi bi siyakabi wiimiiri da wiiyogha badana iyinaghovedina naboni.
Yesu, Galiline idima
Luk 4:42-44
35Raghani kana didiguba iyoghoyeni, na Yesu igeghomiiri, bare ikuyoveni bi inagho kubura nighorovine meme wawaya gegha na God biidi iyarurupari. 36Bi muriye Saimon turaturana teya sikanibu siyininoyeni. 37Bi sibanani na siwoneni bo, “Wawaya korotodi sitarakiiyanem.”
38Iwonabodedi, bo “Tana nagho meyagii mududi mma riridae, bi God warana toudi biidi bada anadimeni. Touna kiiravine apiika.” 39Wasina, Galili kuburina iverabouni God warana kabepepa baredigha iyarerereyi bi wawaya gwabidima kanuma beroberodi iyikanibuwana.
Yesu, tomogha iviyawiini
Mat 8:1-4; Luk 5:12-16
40Raghani tana tomogha sinine gubaga korekore ikabi, na ipiika Yesu biidi bi ivituwapore oghogheyana bi ivipepeyana iwona bo, “Kunawiini tagu wiiyawiguna, rubana kunimiiseyegu.”#1:40 Jius yada gwara nununena, wawaya iiyabo gubaga berona sinine na touna dadabuna bi gegha Jiu wawaya. Toudi gegha siyiwaghasinedi da wawaya sinidi gubagubagidi siyakabikabi towotowoghana. Wawaya dadabudi na gegha siyiwaghasinedi da pari barene siyakabepepa bo meyagii kamone siyamake. Noko biidi wawaya dadabuna touna yayawa magha, bi God yiwaghasineni da wawaya teya sinamake bi pari barene sinakabepepa.
41Wasina bi, Yesu tomoyina ikita na nuwanuwana ivisi da ivikanighughuveni, na imana ikoghasi da ikabitowoyi bi iwona bo, “Wasina akayokayoveni da aniyawim. Yam berona avikovini.” 42Bi yaininagha gubaga tomogha gwabine ikovi bi touna iyawamagha. 43Bi Yesu sisiya bagibaginama iwonawiiyoyowaneni bi iviporani, iwona bo, 44“Wasina, kunagho. Wawaya getagu kiiraviguve kunawonedina. Rotomanina kunagho da prist biidi, bi kunidebena mayem. Bi Mosis yana gwara nunune kunasuwara bi noko iniyevevedi da tamna kuyawa.”#1:44 Prist touna inisuwona da tomogha kana gubaga yakovi.
45Bi gegha, tomogha ivisuwiibogae wawaya korotodi biiyadi iyisisiya awaki touna biidi itubughana, bi kubura tupana warana iyarererei. Wasina noko kiiravine gerubana da Yesu debagha kwanatu kamodiye iyarughuna, bi kubura makewapawapadiye iyamakamake. Bi wawaya kubura tupadima toudimani siyapiipiika touna biidi.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Buk Baibel long tokples Anuki

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.