Mak 1
AUI
1
Jon Babataito idima
(Matiu 3:1-12; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)
1Iesu Keriso, God natuna, warana miisena mma naboni yadagudaguni.
2Naghove waghata peroveta Aisaiya yana buka kamone igiruma da God ivisisiya iwona bo,
“Kowaiyana! Yagu sawariyonayona anawonataveni ininagho
da tuna yami keda inagigiri.”#1:2 MAL 3.1
3“Wawaya mayabe yakwatukwatu yawonawona bo, ‘Tami Bada kiiravine kokabunagha,
bi yana keda kovirotomani da inapepewa.’” #1:3 Aisaiya 40.3
4Wasina Jon ipiika, mayabe wawaya iyabababataitodi bi God warana iyadimedimeni iyawonewonedi bo, “Kovisinimayagha, yami bera beroberodi kokabitura bi konatubuwamira da God yami tamumu inanoghotatavedi, bi konababataito da inimatakira da yami beronama kotubuwamira.” 5Wawaya Jiudiya da Jerusalem kamodima sikanibu Jon siyawaiyaneni. Yadi bera beroberodi siyimaghamaghatara bi Jon iyabababataitodi Jordan rarimine.
6Jon kana kwama na, ribiribi kana waghawagha kamel ghunighuninama ibera bi iyakotekoteni, bi kana kiide na ribiribi bekanama ibera bi borine iviruvivireni. Bi nonowa kana kam na ghuro da manigewa. 7Wasina, Jon nonowa iyisisiya bo, “Yagu maragata igisi. Wawaya muriguve yapiipiika na, tuna yana maragata iragata kirakii. Tagu gegha kiimatanigu da anawasikuwaya bi kayena kana turababara uravidi ayarupama. 8Tagu rarimama abababataitomi bi tuna Kanuma Kabikabikuwayinama inababataitomi.”
Jon Iesu Ibabataitoni
(Matiu 3:13-17; Luk 3:21-22)
9Noko raghanine Iesu Nasaret meyagiina Galili kubure ikuyoveni ipiika Jon biidi, bi Jon Jordan rarimine Iesu ibabataitoni. 10Bi Iesu rarimama iyagegena, ikitada abama itamotatara bi Kanuma Kabikabikuwayina, ayabo mayimayiyina iyayoyo tuna biidi. 11Bi God gamona abame iwona bo, “Tam na tagu natugu. Avinuwayuyunim, bi tamve inuwamiise.”
Seitan Iesu Iruyaghani
(Matiu 4:1-11; Luk 4:1-13)
12Yaininagha Kanuma Kabikabikuwayina Iesu ivipora ikanibu mayabe. 13Bi gabudara 40 Iesu mayabe iyamakamakena Seitan iyaruruyaghani da ware iyibekuni. Bi tuna ribiribi dipa yawata siyamakamake, bi God yana aneyaneya sikoyayi.
Iesu Wanowanota Damdi Ruwamaruwa Ikwatuvedi
(Matiu 4:12-22)
14Herod Jon irubiuveni murine na, Iesu inagho Galili kubure God warana miisena iyadimedimeni wawaya biidi. #1:14 Mak 6:14-29 15Nonowa iyisisiya bo, “God yana raghani nada ipiika! God yawa wune yana wawaya inibadedina inoratu. Yami bera beroberodima kotubuwamira bi warana miisena konigeruveni.”
16Bi raghani tana Galili sawana ririnagha ipepewa iyanono, da wanowanota wawayidi yadi bata ikitadi, Saimon da tiinaru Anduru teya, sawaye sewari siyitavenayowoyeni. 17Na iwonedi bo, “Kopiika, kokivinigu. Bi aniyevevemi da wawaya konakonadi da tagu sinigeruvegu, metagha ighana sewarima kokonakonadina.” 18Wasina, yaininagha yadi sewari sikuyowana bi sikivin.
19Bi kikiragha sinagho gerabarabana bi Zebedi natunatuna, Jemes da Jon yadi waga kamone sewari siyataratarabodabodana ikitadi. 20Bi yaininagha ikwatuvedi, “Kokivinigu.” Wasina, tamadinaki da yana bagibagi damdi waga kamone sikuyovedi bi Iesu sikivini.
Iesu Kanuma Berona Tomogha gwabinama Ivikanibuveni
(Luk 4:31-37)
21Wasina, Iesu kana kivikivina teya Kaponiyam kwanatune siverakanibu, bi wiiyawiitaveyana gabudarine na irughu kabepepa barene God warana wiiyeveveyana idaguni. 22Wawaya yana wiiyeveveyana sivisokoveni, basuna tuna iyiyevevedi na ere-maragasina, gegha gwara wiiyeveveyana damdi naboni.#1:22 Naghove waghata, God yana gwara Mosis ivereni da Israel damdi siyakabisisireni.
23Wasina, bi kabepepa barena kamone iyiyeveveyana, na tomogha kanuma berona itowa tawani na irukwatu 24iyawonawona bo, “Awaki tumii biidi kunabera, Iesu, Nasaret wawayim? Bo kupiika tumii kunakasiwiiberomii? Akovi da tam iyabo – tam na God yana wiivinevinegha kabikabikuwayina tana.”
25Bi Iesu iwona tagureni, iwona bo, “Kuviraborabobo, tomogha kuyoveni!” 26Wasina, kanuma berona tomogha inuke kirakiiyeni, bi irakapara da ghamana bi ivikanibu taveni.
27Bi wawaya tupadi sivisokovena kirakiiyeni bi tudimani siyisisiya vivirana siyawonawona bo, “Mmko kokita? Mmkona wiiyeveveyana wuna ere-maragasina. Mmko tomoyina maragata gwabine na kanuma beroberodi yawonedi na sakabisisireni.” 28Yaininagha Iesu warana, Galili kuburina tupane wawaya siviwara rererebeni.
Iesu Wawaya Korotodi Iviyawiidi
(Matiu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29Bi yaininagha Iesu kana kivikivina teya kabepepa barena sikuyoveni sinagho Saimon da Anduru yadi bareye bi Jemes da Jon yawata sivitugwagwaridi. 30Saimon rawananaki wasikena igubaga, sinina imuyamuya kirakii kepane iyakenakena, bi rotomanina Iesu siwoneni da tuna metagha. 31Irughu tuna biidi, imana ikabi bi itaina wiigeghomiiri. Yaininagha sinimuyamuya wasike ikuyoveni bi igeghomiiri da ikoyagha yaporidi.
32Gabudara iyowogha bi muriye ravidine, wawaya turadi gubagubagidi da iyawogha kanuma beroberodi sitowa tawanidi na korotodi sipiikedi Iesu biidi. #1:32 Jius yadi wiiyawiitaveyana gabudarina na Fraide ravidiye yadaguni da yanagho Satade ravidiye yakovi. 33Bi kate wawaya tupadi noko kwanatune bare naghone sivitaghomidi. 34Bi wawaya korotodi gubagegubage iviyawiidi, bi kanuma beroberodi wawaya gwabidima ivikanibuvedi. Bi kanuma beroberodi sakovi da tuna iyabo na iwonedi bo, “Gegha konimaghamaghatara da tagu God natuna.” #1:34 Iesu yakovi da kanuma beroberodi iyiwaghasinedi da tudi siyawona da tuna God yana wiivinevinegha tana na wawaya siyabera towoyi bi siyakabi wiimiiri da wiiyogha badana iyinaghovedina naboni.
Iesu Galiline Idima
(Luk 4:42-44)
35Raghani kana didiguba iyoghoyenina, Iesu igeghomiiri, bare ikuyoveni bi inagho kubura nighorovine meme wawaya gegha na God biidi iyarurupari. 36Bi muriye Saimon turaturana teya sikanibu siyininoyeni. 37Bi sibanani na siwoneni bo, “Wawaya korotodi sitarakiiyanem.”
38Iwonabodedi, “Tananagho meyagii mududi mma riridaye, bi God warana tudi biidi bada anadimeni. Tuna kiiravine apiika.” 39Wasina, Galili kuburina iverabuni God warana kabepepa baredigha iyarerereyi bi wawaya gwabidima kanuma beroberodi iyikanibuwana.
Iesu Tomogha Iviyawiini
(Matiu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40Raghani tana tomogha sinine gubaga korekore ikabina ipiika Iesu biidi bi ivituwapore oghogheyana bi ivipepeyana iwona bo, “Kunawiini tagu wiiyawiguna, rubana kunimiiseyegu.” #1:40 Jius yada gwara nununena, wawaya iyabo gubaga berona sininena tuna dadabuna bi kubumakamake. Tudi gegha siyiwaghasinedi da wawaya sinidi gubagubagidi siyakabikabi towotowoghana. Wawaya dadabudi na gegha siyiwaghasinedi da kabepepa barene siyakabepepa bo meyagii kamone siyamake. Noko biidi wawaya dadabuna tuna yayawa magha, bi God yiwaghasineni da wawaya teya sinamake bi kabepepa barene sinakabepepa.
41Wasina, Iesu tomoyina ikitana nuwanuwana ivisi da ivikanighughuveni, na imana ikoghasi da ikabi towoyi bi iwona bo, “Wasina akayokayoveni da aniyawim. Yam berona avikovini.” 42Bi yaininagha gubaga tomogha gwabine ikovi bi tuna iyawamagha. 43Bi Iesu sisiya bagibaginama iwona wiiyoyowaneni bi iviporani, iwona bo, 44“Wasina, kunagho. Wawaya getagu kiiraviguve kunawonedina. Rotomanina kunagho da prist biidi, bi kunidebena mayem. Bi Mosis yana gwara nunune kunasuwara bi noko iniyevevedi da tamna kuyawa.” #1:44 Prist tuna inisuwona da tomogha kana gubaga yakovi.
45Bi gegha, tomogha ivisuwiibogae wawaya korotodi biiyadi iyisisiya awaki tuna biidi itubughana, bi kubura tupana warana iyarererei. Wasina noko kiiravine gerubana da Iesu debagha kwanatu kamodiye iyarughu, bi kubura makewapawapadiye iyamakamake. Bi wawaya kubura tupadima tudimani siyapiipiika tuna biidi.

Wycliffe Bible Translators, Inc.Learn More About God Warana Miisena Mak Igirumi