Malika 1
MZZ

Malika 1

1
Dioni Tobabitaiso Ieisu Nakeda Isivetovetonovi
(Madiu 3:1-12; Luke 3:1-18; Dioni 1:19-28)
1Valea Giamaina dede Ieisu Keliso Yaubada Natuna paipaina. Nakabavelamu topalimatamatana imai tomo'otoqa inavonedi inavalabubuna.
2Base Yaubada natovesipupu Aisea igililia Yaubada ivesipupu ivo,
“Kunoqai, naqai gutopalimatamatana aikalaqeieni inagumeta mukenao inavusia.#1:2 Malakai 3:1
3Walakaimaiqe topalimatamatananina bonana bwaiginaeqa ieqoleqole ivo,
‘Tomwaya nakeda kwavusia, nakabatauya kwaisivetonovidi.’”#1:3 Aisea 40:3
4Beqa Dioni topalimatamatananina imai walakaimaiqe tomo'otoqa ibabitaisodi wete Yaubada navalea tomo'otoqa waidie ilalauguguyeni ivo, “Mikapoinaeqa kwanuavila, we Yaubada mikapoina inanuataqonidi. We aibabitaisomi nuavila kanakiakiaya waimie, paina gunabei mikapoinaeqa kwanuavila.” 5Beqa tomo'otoqa matatabudi imiamia Iudia navikai naqeneye wete Ielusalema vanuqa balasi naqeneye isauyedi inaqo Dioni inavevaneneqeni. Tutuyanina dikapoina ivesipupuyedi, Dioni ibabitaisodi bwasi Iolidani waineye.
6We Dioni kaleko mwesimwesiana ikweseni kaisaya kanawavaqa kameli* vutuvutunaeqa iyoqonidi, we kanawakila talobwana waineye ivewakileni kaisaya bununaeqa ivalabubunidi. Tutuya puena limwana wete maikawa ikanikani. #1:6 Dioni navekwesena wete namiana ivekiakiaya mesai Ilaitia gumanina tamo topalimatamatana (palopita). Kukiseni 2 Kini 1:8; Sekalaia (Zechariah) 13:4; Luke 1:15, 80. 7We tutuya puena tomo'otoqa ivonevonedi ivo, “Muligue tamo tomoqo imaimai. Gumanina veluvelulunaotoqina matautauda Yau, beqa Yau ge kagusala kanakaqe yapayapa kanabulava aisobwanu aiqeuya. 8Yau amaiqa bwasieqa aibabitaisomi, we gumanina muligue imaimaiqa Yaubada Vaitabuna Giamaina beqa inababitaisomi.”
Dioni Ieisu Ibabitaisoi
(Madiu 3:13-17; Luke 3:21-22)
9No tutuyanina waineye, Ieisu itauya Nasaletaeqa vikai Galili naqeneye inaqo Dioni waineye, we bwasi Iolidani waineye, Dioni Ieisu ibabitaisoi. 10We tutuyanina bwasieqa ipoia, ikisalaga abame. Abama ikawapiai, we Yaubada Vaitabuna ikiseni kanakisa mesai malasi iobuma waineye ilugu. 11We abame'eqa Yaubada bonana isauyeni ivo, “Komu, Natugu nuapougu. Avenapwayewemu, wete amwasanemu bwaigina.”
Seitani Ieisu Ivekautovoni
(Madiu 4:1-11; Luke 4:1-13)
12Yaubada ivoneni ikakava, we no waineye vedimadimanaeqa Yaubada Vaitabuna Giamaina Ieisu ivetuneni inaqo walakaimaiqe. 13Noko waineye kaiata 40 naqedie walakaimaiqe imiamia, we Seitani iekautovoni wayaqina kapoina waineye inayatoi. Walakaimaiqe imiamia kaisaya walawalakai gamwadie, we mulineye Yaubada na'anelose abame'eqa imai kanakaivaisa iveleni.
Tovuata Kadikumapuli Ieisu Iqoledi
(Madiu 4:12-22)
14No tutuyanina waineye Kini Elodi gunabei Dioni Tobabitaiso vanuqa kabakaimatavuloqa waineye iginoleni, #1:14 Malika 6:14-29 matautauda Ieisu inaqo Galili waineye tomo'otoqa waidie Yaubada navalea ivesipupuyeni. 15No waineye iesipupu ivo, “Tutuya gunabei ilekwa. Yaubada nakedakeda kaivauna natomo'otoqa kadiloina paipaidi saiqanaqa inamai. Mikapoinaeqa kwanuavila, we Valea Giamaina kwavetumaqaneni.”
16We tamo kaiata waineye Waya Galili kwadeweye ilalauvasana tovuata kadikailuqa ikisedi, Saimoni metaina Anidulu divuataeqa iyayaubani waya waineye. 17Ikisedi iveqole waidie ivo, “Kwamai kwavemuliegu. Mesai de iqana kwakonakonadiqa, we Yau aivevemi banikodiqa tomo'otoqa kwaikonadi kwaimaiedi waigue inavetumaqanegu.” 18No waineye vedimadimanaeqa divuata ibailedi ivemulieni.
19We ivemulieni iveqanaqo saiqanaqa kwadeweye Ieisu Sebedi menatunavo Diemesi, Dioni ikisedi divuata kawalabukina iyaqiyaqili diwaga waineye. 20We divuata iyaqiyaqili Ieisu iveqole waidie ivo, “Kwamai. Kwavemuliegu.” Beqa tamadi menatolituqavo wageye ikiawedi, we ivemulieni.
Ieisu Vaitabu Kapoina Tomoqo Waineye'eqa Iveuqeuqeni
(Luke 4:31-37)
21We tutuyanina ilekwa tamo vanuqa kanawavaqa Kapeneumi waineye, no Kaiata Kabaveyawai* waineye Ieisu ilugu vanuqa kabavelaukui* naqeneye iekaivevena Yaubada navalea tomo'otoqa waidie. 22Taunina navelulunaeqa iekaivevena, we ge mesai loina kaditovekaivevenavo iekaivevena beqa tomo'otoqa nuadi ivilele bwaigina. #1:22 Basenaqaida Yaubada Mosese loina iveleni me-Isileli paipaidi inavekimataneni.
23We tutuyanina vanuqa kabavelaukui* naqeneye iekaivevena, we tomoqo vaitabu kapoina iekuniqeni iveqole bonana bwaiginaeqa 24ivo, “Banikodiqa, uvale kumai waimeye, Ieisu tomoqo Nasaleta? Kumai de waineye kileoma? Ayagovimu komu Yaubada Natuna Vesivesinuana.”
25We Ieisu ivona bonana veluveluluninaeqa ivo, “Kuvekwada! Tomoqo kubaileni. Kusauyemu. Kunaqo.” 26Matautauda vaitabu kapoina ibwau bonana bwaiginaeqa tomoqonina ivelaudididiqa we vaitabu kapoina tomoqo waineye isauyeni.
27Tutuyanina isauyeni tomo'otoqa puedi nuadi ivilele kaisedi waidie iesipupu ivo, “Dede vakai? Dede vekaivevena kaivauna wete menaveluluna. We tomoqonina menaveluluna vaitabu kapoidi iloinedi naloina ivematamataneni.” 28We tutuyanina waineye vikai Galili matatabuna naqeneye vedimadimanaeqa Ieisu valeana bwaigina paipaina isapayavula.
Ieisu Tomo'otoqa Puedi Ikavegiagiamaidi
(Madiu 8:14-17; Luke 4:38-41)
29We vedimadimanaeqa Ieisu mekanatovemulivo vanuqa kabavelaukui* ikiaweni inaqo Saimoni metaina Anidulu divanuqe Diemesi, Dioni ikweyabudi. 30Tutuyanina waineye Saimoni lawana mokamokaidi vovodi iveyauyauta iviqa kadikivi waineye ikenokeno, no waineye Ieisu ivoneni paipaidi. 31Beqa inaqo ilugu waidie dimadie ikavikavina isivetovoidi. Vedimadimanaeqa vovodi yauyauta ikakava matautauda kadi isiobu ikani.
32We tutuyanina gunabei lavilavie, valavala iketoniveni#1:32 Valavala kabaketonivena kanayagova Kaiata Kabaveyawai* gunabei ikakava. Diu Dikaiata Kabaveyawai* Palaide valavala iketoniveni ivelamu inaqo Satade valavala inaketoniveni waineye inakakava. tomo'otoqa ditoviqavo wete gumanidiavo vaitabu kapoidi iekuniqedi ikewadi imaiedi Ieisu waineye. 33We tomo'otoqa puedi vanuqa bwaigina waineye isikauqidi vanuqa mataneye. 34Vanuqa mataneye Ieisu tomo'otoqa puedi kadiviqa sulidi, sulidi ikavegiagiamaidi wete mesai gumanidiavo vaitabu kapoina waidie iveuqeuqedi isauyedi. We vaitabu kapoidi iyagovi Ieisu Yaubada Natuna Vesivesinuana beqa ge idatagwanedi tamo vakai inavesipupuyedi. #1:34 Ieisu iyagovi ivo, “Kago vaitabu kapoidi aitagwanedi inavo, dede Ieisu Keliso, beqa tomo'otoqa inawewesegu inavo, ‘Komu kamatogumeta.’” Kwaiwawai Dioni 6:15
Vikai Galili Waineye Ieisu Ilauguguya
(Luke 4:42-44)
35We matalovalovanineye Ieisu itovoi vanuqa ikiaweni inaqo kawalawamaiqe no waineye Yaubada waineye iesipupu. 36Mulineye Saimoni mekanakweyabuvo inaqo ilalaualeni. 37We ibabaneni ivoneni ivo, “Tomo'otoqa puedi ilalaualemu.”
38Ibaivila ivonedi ivo, “Kwamai tainaqo vanuqa tupwaidiavo sulidi vivideye waidie. Yaubada navalea aivesipupuyeni tomo'otoqa waidie. De lamunanina amai.” 39Beqa Galili kanamatatabu waineye inaqo Yaubada navalea ilauguguyeni vanuqa kabavelaukui* naqedie wete vaitabu kapoidi tomo'otoqa waidie'eqa iveuqeuqedi isauyedi.
Ieisu Tomoqo Mekanaviqa Lepelo Ikavegiagiamaia
(Madiu 8:1-4; Luke 5:12-16)
40Tamo kaiata tamo tomoqo mekanaviqa bununeye kanawavaqa lepelo imai Ieisu waineye manawaneye isobwanu ielaukui vaivaituqana ivo, “Kago wayaqimu kigiavemaqetagu.”#1:40 Me-Diu diloina tomo'otoqanidiavo viqa bunudie lepelo ikewadi wete ge maqemaqetadi ge taiauda inamiamia. We viviqidi wete ge maqemaqetadi tomo'otoqanidiavo ge kaditagwana vanuqe inamiamia o inanaqo inasobwanu kabavelaukui waineye. Beqa kago tomoqo inavegiagiamai wete mesai inamaqeta vaituqana tagwatagwanina Yaubada waineye kanasala tomo'otoqa taiau inamia wete kabavelaukui naqeneye inasobwanu.
41We Ieisu tomoqo bonana inoqai nuana inaqei dimana isiketoi ikavikavini ivo, “Eee, Yau tagwatagwanigu. Kuvegiagiamai!” #Madiu 11:5; Luke 7:22 42We vedimadimanaeqa tomoqo bununeye lepelo ikakava ivegiagiamai vaituqana. 43Wete Ieisu bonana veluveluluninaeqa ivoneni 44ivo, “Ge tamo aitoi kivoneni paipaigu, we vedimadimanaeqa kunaqo tovelomu* waineye kuvekaivevenemu. We kinaqo velomu kikalaqei Mosese naloina mesai kiakiaya tomo'otoqa waidie gunabei kuvegiagiamai.” #1:44 We tovelomu* gumanina Yaubada waineye ikakalaqeieni tomo'otoqa paipaidi iyagovi wete ivo tomoqo kanaviqa bununeye ikakava.
45We tomoqonina Ieisu ge idavekimataneni inaqo vikai puena waidie tomo'otoqa ivonevonedi, we valea isapayavuleni vikai puena waidie. Beqa Ieisu ge kanasala inanaqo vanuqa bwaigidi waidie tutuyanina tomo'otoqa ietonovi paina kago mesai yoko bwaigina inamai. Beqa vikai bwaigidi ikiawedi inaqo kawalawamaiqe, we no waineye tutuya puena imiamia. Wete vikai puedi waidie'eqa kaditomotoqavo inaqo Ieisu waineye.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved


Learn More About Maiadomu

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.