YouVersion Logo
Search Icon

Gɔwɔ tɔɔi 1

1
Mɛ̨nį kəlee kɔwɔ tɔɔi lɔwai
Yálá ɓə yɛnɛ̨ɛ̨ pɛli
1Yálá ə gbɛa tɔlɔɔ yələkɔlɔn da lɔi di pɛli.
2Lɔi ə kɛ a gboloon, goloon və kɛ mą, yá yɛ ɓo nąą kəlee, kɛɛnąą kəlee tɛɠiɛ. Yálá-Nįį yɛ ɓo pɛlɛ́ni ɲáɠaa tii mɛ̨i. 3Nąąlɔwai, Yálá yɛ: «Kɛɛpono ə kulɔ!» Kɛɛpono ə kulɔ. 4Yálá ə gaa, yɛ diɛ: «Kɛɛpono kaa a hɛn nɛlɛɛ», ə kɛɛpono da kɛɛtɛɠiɛ di ɓɛlaɓo. 5Yálá ə kɛɛponoɔ laa hee a yələɓoɔ, ə kɛɛtɛɠiɛ laa hee a kpinį. Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló tɔlɔɔ.
6Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ hɛn da ə kɛ yələ kwəi, ə yələi pələ yáɠaa da lɔi ɓa yáɠaa di ɓɛlaɓo!» 7Yili ə kɛ ti, Yálá ə ɉɛn tii kɛ a yələi pələ yá da lɔi ɓa pələ yá di ɓɛlaɓo hɛn. 8Yálá ə ɉɛn tii laa hee a yələkɔlɔn. Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló veelɛ.
9Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ lɔi ɓa pələ yáɠaa kəlee di pili di kee mɛ̨i kɛɛnąą tɔ̨nɔ̨, kɛɛ kpalan ə kulɔ!» Yili ə kɛ tii. 10Yálá ə kɛɛ kpalan naa hee a lɔi, ə ɲá lee kɛnɛ̨i tii laai hee a gboloyá; Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi. 11Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ lɔi ə kala ɓɔnŋaa kulɔ, da wuluɠaa, gəlee da nwɔɔ ɓa, gɔw yɛ ɓo ɉu a ɉuwu, ɛlɛɛ, da hihɛnŋąą, gəlee da ɉuwu!» Yili ə kɛ tii. 12Lɔi ə kala ɓɔnŋaa kəlee kulɔ gəlee da ɉuwu, ə mą kɛ, wulu yii a ɓa, gəlee da ɉuwu. Yálá ə yili kaa yɛ, nɛlɛɛi. 13Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló ɉaaɓa.
14Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ hvələ-hvələ hɛnŋaa di kɛ yələ kwəi, əgɛ, diɛ yələ ɓɔɔ da kpinį di ɓɛlaɓo, ɛlɛɛ, di kɛ a hvólóɠaa kiliin ɉɛn da kwɛlanɠaa, ə mą kɛ, hɛli hvólóɠaa. 15Vələ-hvələ hɛnŋaa tii di kɛ yələ kwəi, diɛ lən, diɛ lɔi ɓa pɔ̨nɔ̨!» Yili ə kɛ tii. 16Yálá ə hvələ-hvələ hɛnŋaa kpɛa kpɛa hveelɛ kulɔ. Ə gɛnɛ̨mun gɛ a yələ ɓɔɔ nwɛi, ə nogolomun gɛ a kpinį nwɛi, ə pɛmɛ̨nɛ̨n gɔwɠaa kulɔ. 17Yálá ə di hɛlɛn yələ kwəi, əgɛ, diɛ lɔi ɓa pɔ̨nɔ̨. 18Ɛlɛɛ, əgɛ, diɛ tɔɔlaa kɛ yələ ɓɔɔ da kpinį di mɛ̨i; di ɓɛlaɓo too kɛɛtɛɠiɛ da kɛɛpono di lɔwai. Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi. 19Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló nąąn.
20Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ yáɠaa di huwɔ huwu tamąą kulɔ, ɛlɛɛ, nwɛ̨niɠaa di koon yələ kwəi!» 21Yálá ə yái hɛnŋaa kpɛa kpɛa pɛli, da yai huwɔɠaa, yiiɠaai da di ɓuwuɓo yai. Da nwɛ̨ni huwu tamąą, yiiɠaai da di ɓuwuɓo yələ kwəi. Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi. 22Yálá ə lúwɔ́ too diɛ, yɛ diɛ: «Nɔ̨ɔ̨-nɔ̨ɔ̨ hɛnŋąąi di kaa yái, di di kaa, di ɓuwuɓo, di gboloyá laahvɛɛ. Nwɛ̨niɠaa di di kaa, di ɓuwuɓo yələ kwəi.» 23Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló nɔɔli.
24Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Gɛ́ lɔi ə huwɔ huwu lɔpee gəlee kulɔ, gəlee da ɉuwu: taatɛlɛɛɠaa, tala huwɔɠaa, ə mą kɛ, lɔwɔ huwɔɠaa!» Yili ə kɛ tii. 25Yálá ə lɔwɔ huwɔɠaa pɛli, gəlee da ɉuwu, ə taatɛlɛɛɠaa pɛli gəlee da ɉuwu, ə mą kɛ, tala huwɔɠaa kəlee da ɉuwu. Yálá ə gaa, yɛ yili lɛlɛɛi.
26Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Ka gu nu pɛli, ka gu mąą nįnįn ɉu, ə kɛ a gu kulɔmąą, ə tɔɔlaa kɛ gboloyá hu hɔwɔleeɠaa mɛ̨i, yələi nwɛ̨niɠaa da taatɛlɛɛɠaa, ə mą kɛ, lɔwɔ huwɔɠaa da tala huwɔɠaa; ə tɔɔlaa kɛ gəlee mɛ̨i.»
27Yálá ə nu pɛli Yálá kpinįi mąą nįnįn ɉu,
ə hulɔnu da nɛ̨ɛ̨nu di pɛli.
28Yálá ə lúwɔ́ too diɛ, yɛ diɛ: «'Ka li, ka lon gaa, ka lɔi laahvɛɛ a ka lonnii, ka hee lɔi mɛ̨i, gboloyá hu huwɔɠaa mɛ̨i, ə mą kɛ, yələ kwəi nwɛ̨niɠaa mɛ̨i, da huwɔɠaa di kaa lɔi mɛ̨i.»
29Yálá yɛ nwɔ̨nɔ̨ diɛ: «Ŋą́ą́ lɔi mɛ̨i kalaɠaa kəlee tɛɛ ka pɔ, da lɔi mɛ̨i wuluɠaa, ə mą kɛ yiiɠaai da ɓa, gəlee kaa a ka kɔ̨nɔ̨n. 30Nɔ̨ɔ̨-nɔ̨ɔ̨ hɛnŋaai kpɔ di kaa lɔi mɛ̨i, huwɔɠaa, nwɛ̨niɠaa, da yiiɠaai kpɔ da di tumo, lɔwɛi kalaɠaa kəlee kaa a di kɔ̨nɔ̨n.» Yili ə kɛ tii.
31Ɉɛnŋąą kpɔ tii Yálá ə bɛli, ə hee, ə gəlee kaa, gəlee lɛlɛɛ kpɔ ɲɛ̨i ɓa. Yələwulii ə kɛ, yələwala ə kɛ, yili ɓə kɛ a voló mɛ̨ida.

Currently Selected:

Gɔwɔ tɔɔi 1: BKPG

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy