Matie 1
BKPDCG
1
Jesus Kristə galapɔlɔni laa
(Lukə 3.23-28)
1Jesus Kristə galapɔlɔni laa ka, ə gɔwɔ tɔɔ Abrahamə ɓa, ə həli la tɔɔmun Davidə ɓa: 2Abrahamə ə Isaakə kaa. Isaakə ə Ɉakɔbə kaa. Ɉakɔbə yaan, ə Ɉuda da nąn nonnii di kaa. 3Ɉuda ə Farɛsə da Zara di kaa Tamarə ɓa. Farɛsə ə Ɛsrɔmə kaa. Ɛsrɔmə ə Aramə kaa. 4Aramə ə Aminadabə kaa. Aminadabə ə Naasɔn kaa. Naasɔn ə Salmɔn kaa. 5Salmɔn ə Boozə kaa, nee ɓaa kɛ a Rahabə. Boozə ə Obɛdə kaa Rutə ɓa. Obɛdə ə Ɉɛse kaa. 6Ɉɛse ə tɔɔmun Davidə kaa.
Tɔɔmun Davidə ə Salomɔn kaa Uri nɛ̨ą ɓa. 7Salomɔn ə Roboamə kaa. Roboamə ə Abia kaa. Abia ə Asa kaa. 8Asa ə Ɉosafatə kaa. Ɉosafatə ə Ɉoramə kaa. Ɉoramə ə Oziasə kaa. 9Oziasə ə Ɉotamə kaa. Ɉotamə ə Akazə kaa. Akazə ə Ezekiasə kaa. 10Ezekiasə ə Manase kaa. Manase ə Amɔn kaa. Amɔn ə Ɉosiasə kaa. 11Ɓɛlɔwai də li la a Israɛlə lonnii Babilonə luwɔlaa hu, nąąlɔwai ɓə Ɉosiasə ə Ɉekoniasə da nąn nonni kaa la.
12Ɓɛlɔwai Israɛlə lonni di kɛ la Babilonə, nąąlɔwai ɓə Ɉekoniasə ə Salatiɛlə kaa la. Salatiɛlə yaan, ə Zorobabɛlə kaa. 13Zorobabɛlə ə Abiudə kaa. Abiudə ə Ɛliakimə kaa. Ɛliakimə ə Azɔrə kaa. 14Azɔrə ə Sadɔkə kaa. Sadɔkə ə Akimə kaa. Akimə ə Eliudə kaa. 15Eliudə ə Eleazarə kaa. Eleazarə ə Matan kaa. Matan ə Ɉakɔbə kaa. 16Ɉakɔbə ə Ɉosɛfə kaa, yaai kɛ a Mari ɉilɛ. Mari ŋɛ̨i kɛ a Jesus nee. Jesus yaai da kɛ mą: Kristə.
17Ə həɠə Abrahamə ɓa, ə həli la Davidə ɓa, gaa a kalapɔlɔ hee kpəlin na pow-kɔw-nąąn. Ə həɠə Davidə ɓa ə həli la Israɛlə lonnii liɛɛ Babilonə luwɔlaa hu ɓa, gaa a kalapɔlɔ hee kpəlin na pow-kɔw-nąąn. Ə həɠə Israɛlə lonnii liɛɛ Babilonə ɓa, ə həli la Kristə ɓa, gaa a kalapɔlɔ hee kpəlin na pow-kɔw-nąąn.
Jesus Kristə hɔlɔɓo pələ
(Lukə 2.1-7)
18Bələi di Jesus Kristə hɔlɔɓo la bələ ka. Nee Mari hilɛtai kɛɛ kɛ Ɉosɛfə ɓa, kɛlaa di hvo nii kɛ lɔ li pɛlɛn. Mari ə koo həɠə a Kili-Mąąhəɠɛɛ kɛ mɛ̨nį. 19Nwɔ wɛli Ɉosɛfə ə kɛ a nui dúwɔ́ pələ lɛlɛɛ Yálá ɲɛ̨i ɓa. Hvo kɛ bɔ hvo Mari nwumɛ̨; ə kɛ bɔ ə nwɛli kala loo pələi. 20Yii kɛa giliɲąhiɛi tii ə too mą, Ną́mu nwɔ malaka ta ə mɛ̨nį ɓo mą hįį pələ, yɛ mą: «Ɉosɛfə Davidə lon, hvo ɲɔw Mari həɠəi a ə́ nɛ̨ą. Mąąhɔlɔɓo, gooi tii mąi, Kili-Mąąhəɠɛɛ kɛ mɛ̨nį li. 21Gaa pai lon ɉulɔnu hɔlɔɓoi, ə́ naa hee a: Jesus. Mąąhɔlɔɓo, ya ɓə pai nwɔ nuąi kulɔi di kɛ nɛ̨ŋɛ̨n ɲəi.»
22Mɛ̨nįɠaa tii kəlee ə kɛ, əgɛ, mɛ̨nį Ną́mu ə mo gwəi mɛ̨nį hukulɔ mun ma, naa ə hon. 23Ə mo yɛ:
«Nɛ̨ɛ̨gbəla ta yii hvo hulɔnu mɛ̨nį hu kɔ́lɔn,
gaa pai koo həɠəi, ə lon ɉulɔnu hɔlɔɓo,
di naa hee a Ɛmanuɛlə (mukulaa ɓaa: Yálá kaa gu pɔ).»
24Ɓɛlɔwai Ɉosɛfə ə nwun na, pələi tii Ną́mu nwɔ malaka ə dí la, ə gɛ tii. Ə Mari həɠə a nɛ̨ą. 25Kɛlaa, da Mari di hvo haɠa kpɔn, ə lɛɛ ɉu, yili ə non tɔlɔɔ hɔlɔɓo. Ɉosɛfə ə naa hee a Jesus.