مَتِي 5
SOSO

مَتِي 5

5
عِسَ شَ كَوَندِ فٍيَ قَرِ
مَرَكِ ٣‏؛١٣، لُكِ ٦‏؛١٢ ٬ ١٣
1عِسَ تٌ حَمَ تٌ، عَ نَشَ تٍ فٍيَ قَرِ، عَ عَ مَفٌرٌ. عَ قْشِرَبِرّيٍ نَشَ عٍ مَكْرّ عَ رَ. 2عَ نَشَ مَسٍنيِ تِ قْلْ عٍ بّ.
عَلَ سّيوّ قِمَ نَشٍيٍ مَ
لُكِ ٦‏؛٢٠ ٬ ٢٦
3«سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ عٍ يّتّ مَفٌرٌ مَ،
بَرِ مَ عٍ قَمَ نّ سٌدٍ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ.
4سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ وَ مَ،
بَرِ مَ عٍ قَمَ نّ مَدُندُدٍ.
5سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ دِحّمَ،
بْشِ قِندِ مَ عٍ تَن نَن كّ رَ.
6سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ وَ مَ تِنشِنيِ شْن،
عَلْ كَامّتْي وَ مَ دٌنسٍ شْن مَ كِ نَشّ،
بَرِ مَ عٍ عَ سْتْمَ نّ.
7سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ كِنِكِنِمَ عٍ بٌورٍيٍ مَ،
بَرِ مَ عَلَ كِنِكِنِمَ نّ عٍ قَن مَ.
8سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ بْحّ قِيشّ،
بَرِ مَ عٍ عَلَ تٌمَ نّ عَ شَ قٌنِسِرٍيَ كُي.
9سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ لَنيِ قٍنمَ عٍ نُن مِشِيٍ تَفِ،
بَرِ مَ عٍ شِلِ قَلَمَ نّ عَلَ شَ دِيٍ.
10سّيوّ نَ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ حَشَنكَتَشِ تِنشِنيِ شَ قٍ رَ،
بَرِ مَ عٍ سٌمَ نّ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ.»
11«سّيوّ نَ وٌ بّ عٍ نَ وٌ كٌنبِ، عٍ نَ وٌ حَشَنكَتَ، عٍ نَ وُلٍ نُن قٍ كٌبِ مْولِ بِرِن قَلَ وٌ شُن مَ ﭑ مَ قٍ رَ. 12وٌ شَ حّلّشِن، وٌ شَ سّيوَ، بَرِ مَ وٌ بَرَايِ فبٌمَ نّ عَرِيَننَ. بٍينُن وٌ شَ بَرِ، عٍ نَمِحْنمّيٍ قَن حَشَنكَتَ نَ كِ نّ.»
قْشّ نُن نَءِيَلَنيِ
مَرَكِ ٩‏؛٥٠، ٤‏؛٢١، لُكِ ١٤‏؛٣٤ ٬ ٣٥، ٨‏؛١٦، ١١‏؛٣٣
13«وٌ مَنِيَشِ قْشّ نَن نَ يِ دُنِحَ عَدَ مَدِيٍ يَ مَ، كْنْ شَ قْشّ مّشّمّشّنيِ بَرَ بَ، عَ قَ مّشّمّشّنمَ دِ؟ عَ تِدٍ يٌ مُ نَ كْرّ، قٌ عَ وٌلِ تَندٍ، مِشِيٍ حّرّ عَ قَرِ. 14وٌ مَنِيَشِ نَءِيَلَنيِ نَن نَ يِ دُنِحَ عَدَ مَدِيٍ يَ مَ. تَا نَشَن دْشْشِ فٍيَ قَرِ، نَ مُ نْمَ نْشُندٍ. 15لَنثُي مُ رَدّشّمَ عَ شَ دْشْ دٍبٍ بُن مَ. عَ دْشْمَ لَنثُي دْشْسٍ نَن قَرِ عَلَكٌ عَ شَ بَنشِ كُي عِيَلَن بِرِن بّ. 16وٌ شَ نَءِيَلَنيِ قَن شَ يَنبَ نَ كِ عَدَ مَدِيٍ يَ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ وٌ شَ كّوَلِ قَنيِيٍ تٌ، عٍ وٌ بَبَ مَتْشْ نَشَن نَ عَرِيَننَ.»
عَننَبِ مُنسَ نُن نَمِحْنمّيٍ شَ سّرِيّ
17«وٌ نَشَ عَ مَحْشُن عَ ﭑ قَشِ نّ ﭑ شَ تَوُرٍتَ مُنسَ نُن نَمِحْنمّيٍ شَ سّرِيّ بَ عَ عِ. ﭑ مُ قَشِ عٍ بَدٍ شّ، ﭑ قَشِ نّ عَلَكٌ ﭑ شَ عٍ رَكَمَلِ. 18ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ، دَنمِ كٌورٍ نُن بْشِ نَ نَ، هَلِ سِفِرّ كٍرٍن مُ بَمَ عَلَ شَ سّرِيّ رَ، قٌ عَ بِرِن كَمَلِ. 19نَ كُي، مِشِ يٌ عَلَ شَ يَامَرِ كٍرٍن مَتَندِ، نَ يَامَرِ شُرُن كِيٌكِ، عَ مَن قَ مِشِ فبّتّيٍ رَتَنتَن نَ كُي، عَ كَنيِ قَن شِلِ شُرُنمَ نّ بِرِن بّ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ. كْنْ مِشِ يٌ عَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُ، عَ مِشِ فبّتّيٍ شَرَن نَ رَ، نَ كَنيِ شُننَكٍلِ نَن سْتْمَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ. 20ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، شَ وٌ شَ تِنشِنيِ مُ دَنفِ سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نُن قَرِ سّنِيٍ فبٍ رَ، وٌ مُ سٌمَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ عَبَدَن.»
قَشّ تِقٍ، شْنّ، نُن لَنيِ
مَرَكِ ١١‏؛٢٥، لُكِ ١٢‏؛٥٧ ٬ ٥٩
21«وٌ عَ كٌلٌن وٌ بٍنبَيٍ يَمَرِ نَشَن نَ، ‹وٌ نَشَ قَشّ تِ. قَشّتِ مَكِيتِمَ نّ.› 22كْنْ ﭑ تَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، نَشَن يٌ بْحّ نَ تٍ عَ نفَشَكٍرٍنيِ شِلِ مَ، نَ كَنيِ مَكِيتِمَ نّ. نَشَن نَ عَ قَلَ نفَشَكٍرٍنيِ بّ، ‹عِ تَن دُفُلَ›، نَ كَنيِ مَكِيتِمَ نّ كِيتِسَ شُنفبٍيٍ يَ عِ. نَشَن نَ عَ قَلَ عَ بّ، ‹عِ تَن شَشِلِتَرٍ!›، نَ كَنيِ وٌلِمَ نّ يَهَننَمَ تّ شْورَ.»
23«نَ كُي، شَ وٌ بَرَ سِفَ سّرّشّ بَدٍ، وٌ قَ رَتُ عَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شْنْشِ وٌ مَ قٍ ندٍ مَ، 24وٌ شَ وٌ شَ سّرّشّ لُ سّرّشّبَدٍ قّ مَ سِندٍن، وٌ سِفَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ يِرٍ. وٌ شَ لَنيِ شِرِ وٌ نُن وٌ نفَشَكٍرٍنيِ تَفِ، وٌ قَ فبِلٍن وٌ شَ سّرّشّ بَدٍ.»
25«عِ شَ كَتَ وٌ نُن عِ كَلَمُمَ شَ لَن سِننَنيِ مَ، وٌ نَ كِرَ شْن مَ تّمُي نَشّ. شَ نَ مُ عَ رَ عَ عِ شَنِنمَ كِيتِسَ يِرٍ، كِيتِسَ قَن عِ سٌ كْسِبِلِ يِ رَ، نَ قَن عِ سَ فٍيلِ. 26ﭑ شَ نْندِ قَلَ عِ بّ، عِ مُ مِنِمَ مّننِ قٌ عِ كْبِرِ بِرِن قِ هَن بَتَنكَ دْنشْي.»
يّنّ نُن مِشِ رَتَنتَنسٍ
مَتِيُ ١٨‏؛٨ ٬ ٩، مَرَكِ ٩‏؛٤٣، ٩‏؛٤٧ ٬ ٤٨
27«وٌ عَ كٌلٌن وٌ بٍنبَيٍ يَمَرِ نَشَن نَ، ‹وٌ نَشَ يّنّ رَبَ.› 28كْنْ ﭑ تَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، نَشَن يٌ عَ يَ تِ فِنّ ندٍ رَ مِلّ كُي، نَ كَنيِ بَرَ فّ يّنّ رَبَدٍ عَ بْحّ كُي. 29شَ عِ يِرٍقَن يَ قِندِ مَ عِ رَتَنتَنسٍ رَ، عَ بَ نَ، عَ وْلّ. قَتٍ يِرٍ ندٍ بَقٍ نَ، نَ قِسَ دِنّ عِ قَتٍ فُندِ بِرِن وٌلِقٍ يَهَننَمَ. 30شَ عِ يِرٍقَن بّلّشّ قِندِ مَ عِ رَتَنتَنسٍ رَ، عَ بٌلٌن، عَ وْلّ. قَتٍ سَلٌنسٍ ندٍ بٌلٌنقٍ، نَ قِسَ دِنّ عِ قَتٍ فُندِ بِرِن وٌلِقٍ يَهَننَمَ.»
شّمّ نُن فِنّ قَتَنقٍ
مَتِيُ ١٩‏؛٧ ٬ ٩، مَرَكِ ١٠‏؛٤ ٬ ٥، ١٠‏؛١٠ ٬ ١٢، لُكِ ١٦‏؛١٨
31«عَ مَن مَسٍنشِ نّ، ‹نَشَن وَ مَ مّيقٍ عَ شَ فِنّ رَ، عَ شَ قَتَن كّيدِ سٌ عَ يِ رَ.› 32كْنْ ﭑ تَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، نَشَن يٌ مّي عَ شَ فِنّ رَ، شَ عَ شَ فِنّ مُ يّنّ شَ رَبَشِ، نَ كَنيِ بَرَ عَ نِيَ نَ فِنّ شَ قِندِ يّنّلَ رَ عَ نَ دْشْ شّمّ فبّتّ شْن مَ تّمُي نَشّ. شّمّ نَشَن قَن نَ فِنّ دْشْمَ عٍ مّيشِ نَشَن نَ، عَ قَن بَرَ قِندِ يّنّلَ رَ.»
مَرَكَلِ
33«وٌ عَ كٌلٌن وٌ بٍنبَيٍ يَمَرِ نَشَن نَ، ‹وٌ نَشَ وٌ شَ مَرَكَلِ كَنَ، وٌ شَ عَ رَكَمَلِ نّ مَرِفِ بّ.› 34كْنْ ﭑ تَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ نَشَ وٌ كَلِ قٍوٌ! وٌ نَشَ وٌ كَلِ كٌورٍ رَ، بَرِ مَ عَلَ شَ كِبَنيِ نَن عَ رَ. 35وٌ نَشَ وٌ كَلِ بْشِ رَ، بَرِ مَ عَلَ سَنيِ تِدٍ نَ عَ رَ. وٌ نَشَ وٌ كَلِ دَرِ سَلَمُ رَ، بَرِ مَ مَنفّ شُنفبٍ شَ تَا نَن عَ رَ. 36وٌ نَشَ وٌ كَلِ وٌ يّتّ شُنيِ رَ، بَرِ مَ وٌ مُ نْمَ شُنسّشّ كٍرٍن نَقُفَدٍ، وٌ مُ نْمَ عَ قْورْدٍ. 37وٌ شَ نْندِ قَلَ. شَ عِيٌ نَن عَ رَ، وٌ شَ عَ قَلَ ‹عِيٌ›. شَ عَدٍ نَن عَ رَ، وٌ شَ عَ قَلَ ‹عَدٍ›. سٍسٍ سَ نَ شُن مَ، عَ قَتَنشِ سٍنتَنّ نَن مَ.»
فبٍحْشْي
لُكِ ٦‏؛٢٩ ٬ ٣٠
38«وٌ عَ كٌلٌن وٌ يَمَرِ نَشَن نَ، ‹وٌ شَ يَ حْشْ يَ رَ، وٌ شَ حِنيِ حْشْ حِنيِ رَ.› 39كْنْ ﭑ تَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ نَشَ مِشِ كٌبِ فٍرٍ. شَ مِشِ ندٍ وٌ شّرّ فَرِن، وٌ شَ بٌورٍ سّيتِ قَن تِ عَ بّ. 40شَ مِشِ ندٍ وَ مَ وٌ شَنِنقٍ كِيتِ بَنشِ، عَلَكٌ عَ شَ دٌنمَ بَ وٌ يِ رَ، وٌ شَ وٌ شَ فُبَ قَن لُ عَ يِ. 41شَ مِشِ ندٍ وٌ كَرَشَن وٌ شَ عَ مَتِ حّرّ كُي كِلٌ كٍرٍن، وٌ شَ عَ مَتِ كِلٌ قِرِن. 42نَشَن نَ عِ مَكُلَ، عِ شَ عَ كِ. نَشَن وَ مَ سٍ ندٍ يٌقُقٍ عِ مَ، عِ نَشَ تٌندِ عَ بّ.»
يَشُييٍ شَنُقٍ
لُكِ ٦‏؛٢٧ ٬ ٢٨، ٦‏؛٣٢ ٬ ٣٦
43«وٌ عَ كٌلٌن وٌ يَمَرِشِ نَشَن نَ، ‹وٌ شَ وٌ بٌورٍ شَنُ، وٌ شَ وٌ يَشُي شْن.› 44كْنْ ﭑ تَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ شَ وٌ يَشُييٍ شَنُ، وٌ شَ عَلَ مَشَندِ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ وٌ حَشَنكَتَمَ. 45نَ كُي، وٌ قِندِ مَ وٌ بَبَ شَ دِيٍ رَ نَشَن نَ عَرِيَننَ، نَشَن كُيٍ عِبَمَ تِنشِنتْييٍ نُن تِنشِنتَرٍيٍ بّ، نَشَن تُنّ رَفٌرٌ مَ مِشِ قَنيِيٍ نُن مِشِ كٌبِيٍ بّ. 46شَ وٌ سَ مِشِيٍ فبَنسَن نَن شَنُمَ، نَشٍيٍ وٌ قَن شَنُشِ، وٌ بَرَايِ مُندُن سْتْمَ نَ كُي؟ هَلِ دُوتِ مَشِلِ كٌبِيٍ نَ مْولِ رَبَمَ. 47شَ وٌ سَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِيٍ فبَنسَن نَن شّيبُمَ، وٌ مُنقٍ رَبَقٍ نَشَن قِندِ قٍ نّينّ رَ نَ كُي؟ هَلِ كَاقِرِيٍ نَ مْولِ رَبَمَ. 48نَ كُي، وٌ شَ تِنشِنيِ نُن مَرَقَنيِ شَ كَمَلِ، عَلْ وٌ نَشَن تٌشِ وٌ بَبَ رَ نَشَن نَ عَرِيَننَ.»

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible


Learn More About سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.