مَتِي 1
SOSO

مَتِي 1

1
عِسَ بٍنبَيٍ
لُكِ ٣‏؛٢٣ ٬ ٣٨
1عِسَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ نَشَن قَتَن دَوُدَ نُن عِبُرَهِمَ بْنسْي رَ، عَ بٍنبَيٍ شِلِيٍ نَن يِ كِ؛
2عِبُرَهِمَ نَشَ عِسِيَفَ سْتْ.
عِسِيَفَ نَشَ يَشُبَ سْتْ.
يَشُبَ نَشَ يُدَ نُن عَ تَارَيٍ نُن عَ شُنيَيٍ سْتْ.
3يُدَ نَشَ ثٍرٍ سِ نُن سٍرَ سْتْ، تَمَرِ شَ دِيٍ.
ثٍرٍ سِ نَشَ شٍسِرٌن سْتْ.
شٍسِرٌن نَشَ عَرَ مِ سْتْ.
4عَرَ مِ نَشَ عَمِنَدَبٌ سْتْ.
عَمِنَدَبٌ نَشَ نَشَسٌن سْتْ.
نَشَسٌن نَشَ سَلِمٌن سْتْ.
5سَلِمٌن نَشَ بٌو سُ سْتْ، رَشَبِ شَ دِ.
بٌو سُ نَشَ عٌبٍدٌ سْتْ، رُتِ شَ دِ.
6عٌبٍدٌ نَشَ يِسَيِ سْتْ.
يِسَيِ نَشَ دَوُدَ سْتْ.
مَنفّ دَوُدَ نَشَ سُلٍمَنِ سْتْ
عُرِيَ شَ فِنّ سَابُي رَ.
7سُلٍمَنِ نَشَ رٌبٌوَ مِ سْتْ.
رٌبٌوَ مِ نَشَ عَبِيَ سْتْ.
عَبِيَ نَشَ عَسَ سْتْ.
8عَسَ نَشَ يٍهٌسَقَتِ سْتْ.
يٍهٌسَقَتِ نَشَ يٍهٌرَ مِ سْتْ.
يٍهٌرَ مِ نَشَ يُسِيَ سْتْ.
9يُسِيَ نَشَ يٌتَمِ سْتْ.
يٌتَمِ نَشَ عَشَسِ سْتْ.
عَشَسِ نَشَ شٍسٍكِيَ سْتْ.
10شٍسٍكِيَ نَشَ مَنَسِ سْتْ.
مَنَسِ نَشَ عَمٌن سْتْ.
عَمٌن نَشَ يٌسِيَ سْتْ.
11يٌسِيَ نَشَ يٍكٌنِيَ نُن عَ شُنيَيٍ سْتْ،
عِسِرَيِلَكَيٍ شَنِنشِ بَبِلْن تّمُي نَشّ.
12عٍ تٌ سِفَ بَبِلْن، يٍكٌنِيَ نَشَ سَلَتِيٍلِ سْتْ.
سَلَتِيٍلِ نَشَ سٌرٌبَبٍلِ سْتْ.
13سٌرٌبَبٍلِ نَشَ عَبِيُدِ سْتْ.
عَبِيُدِ نَشَ عٍلِيَكِمِ سْتْ.
عٍلِيَكِمِ نَشَ عَسٌرٌ سْتْ.
14عَسٌرٌ نَشَ سَدْكِ سْتْ.
سَدْكِ نَشَ عَشِمِ سْتْ.
عَشِمِ نَشَ عٍلِيُدِ سْتْ.
15عٍلِيُدِ نَشَ عٍلٍيَسَرِ سْتْ.
عٍلٍيَسَرِ نَشَ مَتَن سْتْ.
مَتَن نَشَ يَشُبَ سْتْ.
16يَشُبَ نَشَ يُسُقُ سْتْ.
يُسُقُ نَشَ مَرِيَمَ دْشْ.
مَرِيَمَ نَن قِندِ عِسَ نفَ رَ،
نَشَن شِلِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ.
17عَ بِرِن نَلَنشِ بٍنبَ دْشْ قُ نُن نَانِ، كٍلِ عِبُرَهِمَ مَ سَ دْشْ دَوُدَ رَ. عَ بِرِن نَلَنشِ بٍنبَ دْشْ قُ نُن نَانِ، كٍلِ دَوُدَ مَ، هَن عِسِرَيِلَكَيٍ سِفَ تّمُي نَشّ بَبِلْن. عَ بِرِن نَلَنشِ بٍنبَ دْشْ قُ نُن نَانِ، كٍلِ عِسِرَيِلَكَيٍ سِفَ تّمُي مَ بَبِلْن، هَن عَ سَ دْشْ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ شَ وَشَتِ رَ.
عِسَ بَرِ كِ نَشّ
لُكِ ١‏؛٢٦ ٬ ٣٨، ٢‏؛١ ٬ ٧
18عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ بَرِ رَبَ يِ كِ نّ؛ يُسُقُ نُ بَرَ عِسَ نفَ مَرِيَمَ شَ كٌتٍ دْشْ، كْنْ بٍينُن عٍ شَ كَقُ، مَرِيَمَ نَشَ تّيفّ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ كَابَنَكٌ سَابُي رَ. 19عَ شَ مْرِ يُسُقُ تٌ قِندِشِ تِنشِنتْي رَ، عَ مُ نُ وَشِ مَرِيَمَ شِلِ كَنَقٍ. عَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عٍ شَ قَتَن فُندٌحْشْحَ كُي. 20عَ نُ عَ مَحْشُنمَ نَ قٍ مَ تّمُي نَشّ، مَرِفِ شَ مَلٍكّ ندٍ نَشَ مِنِ عَ مَ شِيٍ كُي، عَ عَ مَسٍن عَ بّ، «يُسُقُ، عِ تَن نَشَن كٍلِشِ دَوُدَ بْنسْي، عِ نَشَ فَاشُ عِ شَ فِنّ مَرِيَمَ قُتِقٍ رَ، بَرِ مَ عَ تّيفّشِ دِ نَشَن مَ، عَ قَتَنشِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ شَ كَابَنَكٌ نَن نَ. 21مَرِيَمَ قَمَ دِ شّمّ نَن بَرِدٍ. عِ شَ عَ شِلِ سَ عِسَ، بَرِ مَ عَ تَن نَن قَمَ عَ شَ حَمَ رَكِسِدٍ عٍ شَ يُنُبِيٍ مَ.»
22نَ بِرِن نَبَ نّ عَلَكٌ مَرِفِ نَشَن مَسٍن نَمِحْنمّ سَابُي رَ، عَ شَ كَمَلِ عَلْ عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي كِ نَشّ،
23«فِنّدِ مّدِ تّيفّمَ نّ، عَ دِ شّمّ بَرِ.
عٍ عَ شِلِ قَلَمَ نّ عٍمَنُوّلِ.»
نَ نَن نَ كِ، «عَلَ نَ وٌن يَ مَ.»
24يُسُقُ تٌ شُنُ، عَ نَشَ مَرِفِ شَ مَلٍكّ شَ يَامَرِ رَبَتُ، عَ عَ شَ فِنّ شَ قُتِ شِرِ. 25كْنْ عَ مُ عَ كٌلٌن فِنّ رَ هَن مَرِيَمَ شَ دِ شّمّ بَرِ شَنبِ. عَ نَشَ نَ دِ شِلِ سَ عِسَ.

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible


Learn More About سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.