Exodus 1
GVNNTOTPO

Exodus 1

1
MOSES BALKAJIN, GODUNGKU NYUNGUN NGULKURRDUKU KUJIN
Jana Egypt-warrangka jananin Israel-warra buyun-daman.
1.1-22
1-7Jacobamu jawun-karra 70-bala, jana bubungu Egypt dungarin. Joseph, nyulu bubungu Egypt jakalba dungan. Juma Joseph, nyungu yaba-yabuju-karra wubulku wularin, yamba bama janandamun Israel-warra, jana wubulmarin bubungu Egypt.
8-14Yinyamun nyubun bama walu-yindu kingman bubuku Egyptmunku. Nyulu binal kari Josephanka. Nyulu nyunguwunbu bamanda Egypt-warranda yalaman, “Jana Israel-warra wubulmarinda, junkurrjida. Jana ngananji kuniwanji. Ngana wawu kari jananin nyajinka wubulmanka baja.” Yinyaynka Egypt-warrangka jananin slave-bungan, wawu-buyun-bunganka. Israel-warrangka town wubul balkan Egypt-warranga. Egypt-warrangka jananin Israel-warra buyun-daman, yamba jana Israel-warra wubulmalmankuda. Yinyaynka Egypt-warrangka jananin workim-ban baja, workim-ban baja, towndurr, paddockmundurr, jananka kari jiba-badin.
15-22Yinyamun majangka kingangka jananda Egypt-warranda yalaman, “Israel-warra ngawa-ngawa dingkar-dingkar balkaji, jananin mana, wawubajanga Nilemunbu yilba. Yamba jana kaykay-kaykay maral-maral balu juranku bundarika.”

Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.

Learn More About Godumu Kuku