Matta 1
FUQ

Matta 1

1
Maamiraaɓe Yeesu
(Luka 3.23-38)
1Raa inɗe maamiraaɓe Yeesu *Almasiifu, ɓii *Ibraahim ɓii *Dawda :
2Ibraahim rimi Iciyaaku,
Iciyaaku rimi *Yaakuubu,
Yaakuubu rimi Yahuuda e rimdaaɓe muuɗum,
3Yahuuda rimi Faares e Jaara, Tamar woni inna maɓɓe.
Faares rimi Hesruuna,
Hesruuna rimi Aram,
4Aram rimi Aminadabu,
Aminadabu rimi Naasuna,
Naasuna rimi Salmuuna,
5Salmuuna rimi Bo'es, Rahab woni inna ma'ako,
Bo'es rimi Obida, Ruut woni inna ma'ako,
Obida rimi Jesse,
6Jesse rimi laamiiɗo *Dawda.
Dawda rimi Suleymaanu, mo o rimdi e koree Uuriyano,
7Suleymaanu rimi Rehobowam,
Rehobowam rimi Abiya,
Abiya rimi Aaca,
8Aaca rimi Yehosafat,
Yehosafat rimi Yoram,
Yoram rimi Ajaariya,
9Ajaariya rimi Yotam,
Yotam rimi Ahas,
Ahas rimi Hejekiya,
10Hejekiya rimi Manasa,
Manasa rimi Amon,
Amon rimi Yoosiya,
11Yoosiya rimi Yekooniya e rimdaaɓe muuɗum.
Nder wakkaci ma'ajum Isiraa'iila'en konaa njaharaa lesdi Babiila.
12Ɓaawo jahareeki maɓɓe Babiila,
Yekooniya rimi Salaatiyel,
Salaatiyel rimi Jarubabel,
13Jarubabel rimi Abihudu,
Abihudu rimi Eliyaakim,
Eliyaakim rimi Ajoora,
14Ajoora rimi Saduku,
Saduku rimi Akim,
Akim rimi Eliyuda,
15Eliyuda rimi Eliyaajaru,
Eliyaajaru rimi Mattan,
Mattan rimi Yaakuubu.
16Yaakuubu rimi Yusufu, koree Maryaama.
Maryaama kam woni inna Yeesu bi'eteeɗo Almasiifu.
17To noon, gada Ibraahim faa wargo Dawda ɗum jaamanuuji sappo e nayi, gada Dawda faa wargo nde *Yahuudu'en konaa njaharaa Babiila ɗum jaamanuuji sappo e nayi, gada jahareeki Yahuudu'en Babiila faa wargo e Almasiifu boo, ɗum jaamanuuji sappo e nayi.
Danyeeki Yeesu Almasiifu
(Luka 2.1-7)
18Raa no danyeeki Yeesu *Almasiifu laatorii. Maryaama inna ma'ako no ɗaɓɓaaɗo Yusufu, ammaa ila Yusufu hewtaay mo, sey ɗum tawi o caawɗo gada e baawɗe *Ruhu Ceniiɗo. 19Yusufu ɗaɓɓuɗo mo no neɗɗo kulo Allah, mo gikku mbooɗngu. Gam ma'ajum o nyumii seedgo e Maryaama nder suuɗeefi, gam o yiɗaa semtingo ɗum. 20Emo nder nyumooji ɗiin, sey malaa'ikaajo Jawmiraawo wari to ma'ako nder koyɗol, vi'i mo :
— Aan Yusufu taan Dawda, ta'a hul hoovaago Maryaama, gam ɓinngel ngel o saawi ivii gada e baawɗe Ruhu Ceniiɗo. 21O danyey ɓiɗɗo gorko, a tokaney mo Yeesu,#1.21 Ma'ana innde Yeesu woni kisnoowo. gam kanko hisnata yimɓe ma'ako gada e hakkeeji mu''en.
22Ɗum fuu ɗum waɗii gam ɗum hebbina ko Allah volvi gada e honnduko annabiijo biiɗo :
23  Surbaajo mo anndaa gorko no heɓey reedu,
o danya ɓiɗɗo gorko.
O tokanee Imaanuwel.#1.23 Ecaaya 7.14.
Ma'ana innde ndeen woni : Allah e wondi e meeɗen.
24Nde Yusufu fini gada ɗoyngol, o waɗii noon no malaa'ikaajo Jawmiraawo vi'i mo. O hooƴi Maryaama laatii koree ma'ako, 25ammaa o hawtaay e ma'ako faa o danyi ɓiyiiko gorko. Yusufu tokani mo Yeesu.

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Alkawal Kesal

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.