YouVersion Logo
Search Icon

Matthieu 1

1
Ling hio ngbabafa mɛ Jésus
1Ɛngɛ nê nzɔng ling hio ngbabafa mɛ Jésus-Christ, bezang pɛ *kongapora David nɛ pɛ Abraham fin. 2Abraham bhɛa Isaac. Isaac bhɛa Jacob. Jacob bhɛa Juda nɛ hio ya wa. 3Juda nɛ ko pɛa Tamar bhɛa Fares nɛ Zara. Fares bhɛa Esron. Esron bhɛa Aram. 4Aram bhɛa Aminadab. Aminadab bhɛa Naason. Naason bhɛa Salmon. 5Salmon nɛ ko pɛa Rahab bhɛa Boaz. Boaz nɛ ko pɛa Ruth bhɛa Obed. Obed bhɛa Yese. 6Yese bhɛa kongapora David.
David nɛ ko pɛa ka dungɔ sɔngsi ko pɛ Uri, bhɛa Salomon. 7Salomon bhɛa Roboam. Roboam bhɛa Abia. Abia bhɛa Asa. 8Asa bhɛa Yozafat. Yozafat bhɛa Yoram. Yoram bhɛa Ozias. 9Ozias bhɛa Yoatam. Yoatam bhɛa Akaz. Akaz bhɛa Ezekias. 10Ezekias bhɛa Manase. Manase bhɛa Amon. Amon bhɛa Yosias. 11Yosias bhɛa Yekonia nɛ hio ya wa. Yo nê ha ngimɔ ɛngi ka ɛ baa kandɔ *Israel tuka bala nɛnɛ ha kandɔnu Babilone.
12Nɛ ka mbwa hɔa ha Babilone, Yekonia bhɛa Salatiel. Salatiel bhɛa Zorobabel. 13Zorobabel bhɛa Abiud. Abiud bhɛa Eliakim. Eliakim bhɛa Azor. 14Azor bhɛa Sadok. Sadok bhɛa Akim. Akim bhɛa Eliud. 15Eliud bhɛa Eleazar. Eleazar bhɛa Matan. Matan bhɛa Jacob. 16Jacob bhɛa Joseph, wei pɛ Marie nana mɛ Jésus, ka ɛ sa nde *Mesi.
17Mɛgi angiri ha tɛ Abraham kanɛ David, yo dungɔ nê tanga bhɛ bhukɔ gbala nar. Nɛ angiri ha tɛ David kanɛ ngimɔ ka ɛ baa kandɔ Israel tuka bala nɛnɛ ha Babilone, yo dungɔ nê tanga bhɛ bhukɔ gbala nar fin. Angiri ha ngimɔ ɛngi kanɛ Mesi, yo dungɔ tanga bhɛ bhukɔ gbala nar fin.
Bhɛ pɛ Jésus
(Lc 2.1-7)
18Kasi bhɛ pɛ Jésus-Christ, yo tuka ɛngɛ: Joseph hala Marie, ka bedung bin nana mɛ Jésus. Sɔngsi ka mbwa tɛ ing ka may na, zang hɔa ha tɛ Marie nɛ wal ngatɛ pɛ *Nzɔy-Sɔtɛ. 19Wei pɛa Joseph dungɔ nê *nzeng wi. A takara nde, ka wɛnɛ kafi Marie ha li wi fɛt, ki yo bedung nê mɔ foy. Mɛgi a ngoya mɛ kafi wɛnɛ nɛ wuso. 20Ma, ka wɛnɛ ha takara mɔ ndɔng, ma *telenge pɛ *Kongawan Sɔ gbasa tɛ ha wɛnɛ nɛ lisɔ, nɛ tɔa: «Joseph, bezang pɛ David, ka mɛ ayu sio Marie nɛnɛ ha twa pɛ mɛ na. Hazu bem ka dung ha zang wa tɛa nɛ wal Nzɔy-Sɔtɛ. 21Wɛnɛ bebhɛ nɛ bewei. Nɛ mɛ begbal ling wa nde Jésus. Hazu yo nê wɛnɛ ka bekpasisi wi mɔ kandɔ pɛa ha *sɛmbɔ pɛ mbwa.»
22Mɔ ndɔng fɛt hɔa tuka nde, mɔ ka Kongawan Sɔ batɔ nɛ wal hio *wan-tɔkuliwen alɛmsiri tɛ. A batɔ:
23«Bhinzi bhoko beba zang, nɛ a bebhɛ bewei. Ɛ begbal ling wa nde, Emmanuel.»
Ling ɛngɛ tɔ nde, Sɔ hinɛ ɔ.
24Nɛ ka Joseph tunɔ ha la, a dea gbesi tuka telenge pɛ Kongawan Sɔ tɔa ha wɛnɛ. Nɛ wɛnɛ sio Marie nɛnɛ ha twa pɛa. 25Ma, a ing wɛnɛ tuka bhoko na, kanɛ ngimɔ ka wɛnɛ bhɛa nɛ bewei. Nɛ Joseph gbala ling wa nde Jésus.

Currently Selected:

Matthieu 1: NTGBY

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy