Juan 1
PLW

Juan 1

1
Pasal ki Jesus Kristo Atin neng Beres, Empuꞌ
1Dut sengkepunan maya ne Ya in pegngeranen Beres, kebayaꞌ et Empuꞌ Banar dut langit ating Beres, bekeꞌ atin neng Beres, Empuꞌ Banar.#1:1 Eset mengeꞌ Griego, retian et “Beres” na ipesewd pikiran et taaw, angkansa retian atue na si Kristo atin Beres na ipesewd ating pikiren et Empuꞌ banar dut mengeꞌ tawʼt dunyaꞌ.
2Ating Beres kebayaꞌ et Empuꞌ dut sengkepunan. 3Ginuna et ating Beres ginsan neng keginisan sabab et tahag et Empuꞌ. Dipara ating Beres kaya negmendyari ginsan neng neguna. 4Dut ating Beres puun et biyag#1:4 biyag - Etawa: Dut kenye biyag. Retian ye ating biyag kaya seskeran dut Empuꞌ Banar dut langit., bekeꞌ ating biyag siluꞌ et mengeꞌ taaw. 5Ating siluꞌ megtetlang dut kelingban, segwaꞌ ating siluꞌ diki melkepan et kelingban.
6Indyari, maya sembatung lelaki tinahag teyeg dut Empuꞌ ingaran ye si Juan.#1:6 Itueng si Juan, ya in si Juan neng Memewtismu, lein si Juan neng pepengenaran i Jesus na nesurat itueng buuk. 7Natuꞌ si Juan supaya megsaksiꞌ, bekeꞌ megpesebanar pasal et ating siluꞌ, apang ginsan taaw kekingeg sampay mengandel et siluꞌ. 8Diki lang si Juan atin siluꞌ, imbes ya natuꞌ supaya menaksiꞌ pasal et ating siluꞌ. 9Na, ating tantung siluꞌ, ingin bersen ating beres, na tumlang dut ginsan et taaw, negeatuꞌ ne atuʼt dunyaꞌ. 10Ating siluꞌ in pesi, natuꞌ ne et dunyaꞌ. Misan dunyaꞌ neguna sabab ye, segwaꞌ ketaawan kaya nekekilala dut kenye. 11Nepeatuꞌ ating siluꞌ dut kedye na atin kenyeng bangsa, segwaꞌ dye na atin kenyeng ginuna, kaya megterima kenye.
12Segwaꞌ sebarang megterima ating Beres, sampay pengandel dut ingaran ye, dye in metingkag na mengeꞌ yegang et Empuꞌ. 13Na dye in megmendyaring mengeꞌ yegang et Empuꞌ, diki teyeg dut duguꞌ etawa keinginan et bilug, etawa napsuꞌ et megesawa, temed ipinegyegang dut Empuꞌ sabab et kegeayen et Empuꞌ.
Ating Beres Negmendyaring Taaw
14Na, ating Beres negmendyaring taaw samat kityu bekeꞌ liminegdeng et sementaraꞌ atuʼt kityu. Nebiriꞌ tyu benyar et kenyeng ketaasan. Na itue, ketaasan et kesemba-sembatung yegang et Empuꞌ Amaꞌ. Na Ya baha et redyikiꞌ bekeꞌ keberbenaran.
15Si Juan negpesebanar pasal ating Beres. Merensag beres i Juan, megsusugid kwan ye, “Itue ne pesi Ya, na pegsugiren ku in, ‘Na Ya ne pebibinyan dut daken, temed lebi nega set daken sabab ya una nega dut daken tiyeg negaʼt sengkepunan.’ ” 16Sabab Ya, ating Beres, puspus et kasi. Indyari, ginsan tyu meraliꞌ neketerima et redyikiꞌ ye daran-peraran. 17Sabab ating Keseraan et Empuꞌ binggey tagnaꞌ pebiyaꞌ dut ki Moises, segwaꞌ redyikiꞌ bekeꞌ keberbenaran et Empuꞌ binggey kityu sabab ki Jesus Kristo. Ya in pegingeranen dye Beres et Empuꞌ. 18Kaya sinu-sinu nekebiriꞌ et Empuꞌ, selyu lang ating sembebatung yegang ye, na dut abiꞌ et Empuꞌ Amaꞌ. Na Ya negpebunayag et Empuꞌ dut kityu, sabab ya saliꞌsaliꞌ et Empuꞌ.
Pesebanar i Juan neng Mememewtismu pasal ki Jesus
(Mateo 3:1-2; Markus 1:1-8; Lukas 3:1-18)
19Na, atin masa pesebanar i Juan pasal et Empuꞌ. Ganang diminateng ne mengeꞌ dinaak et mengeꞌ pegibuten et tawʼt Judio mawaʼt lungsud et Jerusalem, dinaak in mengeꞌ pariꞌ bekeꞌ mengeꞌ Lebita supaya ingkuten si Juan baꞌ sinu ya. 20Kaya ne negpeilu si Juan, segwaꞌ pinesebenaran ye ne, kwan ye, “Lein lang aku Kristo#1:20 Kristo dut bebresan et Griego, etawa “Mesias” dut bebresan et mengeꞌ Judio. Atin samat ngaran. Ingin bersen: Ating piniliꞌ et Empuꞌ Banar pemegbeg atueʼt sengkedunyaan kaya seskeran. Betsaen dut Diksyunario. neng mememawing megderateng.”
21Iningkut dye ya, “Baꞌ kwantin, sinu ke? Ikew be si Elias neng tarus tagnaꞌ?” Kwan ye, “Lein lang aku.” Nengingkut dye peuliꞌ, kwan dye, “Ikew takuꞌ Atin Tarus?”#1:21 Betsaen Malakias 4:5; Deuteronomio 18:15; bekeꞌ ating surat set sanad dut Mateo 11:14. Sinambag i Juan, “Lein.” 22Dut ketimpus-timpusan kwan dye, “Sinu ke? Tubagaꞌ kay supaya maya mesugid kay dut negtahag damen. Enu mesugid mu pasal et diri mu?” 23Si Juan siminambag dut bebresen i Isaias na tarus et Empuꞌ, kwan ye, “Aku,
‘Atin pegberes na sembatung megtitingkag dut kelnangan:
kwan, Ipetignaaꞌ myu dalan et Empuꞌ!’ ”#1:23 Isaias 40:3.
24Na, itueng mengeꞌ dinaak teyeg et mengeꞌ Pariseo, na metaas neng pegibuten et mengeꞌ tawʼt Judio.#1:24 Pariseo - Sembatung kampung et pariꞌ dut Empuꞌ banar. Mengeꞌ Pariseo in, metaas neng mengeꞌ pegibuten et mengeꞌ tawʼt Judio. Temed, kaya metignaꞌ ginsan arat dye, sabab nelipaten bekeꞌ binelingkeg dye mengeꞌ saraꞌ et Empuꞌ. 25Nemengingkut gasi kenye, “Manu pegbewtismu ke baꞌ diki ikew Kristo, etawa si Elias, etawa Atin Tarus megtetagey kityung bangsa?” 26“Pegbewtismu ku daken et danum,” sambag i Juan, “segwaꞌ maya megtitiyeg eset pinegketngaan myu na diki myu nekilala. 27Ya na meglulundug daken. Diki lang teupen na aku memabad et sisiget et tempaꞌ ye, sabab diri ya lebing metaas daken.”
28Itue neinabu dut lungsud et Betania dut dipag et danum et Jordan, na baꞌ embe pegbewtismuan i Juan.
Ya na Mengugad et Salaꞌ Tyu
29Leing eldew nebiriꞌ i Juan si Jesus megsesentin kenye. Kwan i Juan, “Siyekiꞌ myu si Jesus, antangen ye bibili neng iungsud et Empuꞌ, na mengugad et salaꞌ ginsan taaw et sengkedunyaan! 30Ya ne in pesi pegbentuan ku kwit tiꞌ, ‘Na sembatung lelaki na meglulundug daken, lebi nega et daken, sabab meguna nega dut daken tiyeg sengkepunan.’ 31Misan aku, kaya sewd ku na Ya ne atin pesi, segwaꞌ angkan aku pegbewtismu et danum supaya mepebunayag Ya dut mengeꞌ tawʼt bangsa et Israel.
32-33“Diki ku banar Ya nekilala sene in, segwaꞌ Empuꞌ na nenahag daken supaya megbewtismu et danum, Ya ne negpekilala. Kwaʼt Empuꞌ,
‘Kebiriꞌ ke et Empung Nakem mineug samat aksang teyeg et langit, sampay sumaleb sembatung lelaki. Ya ne na megbewtismu et Empung Nakem.’ ”
Indyari, nepesebenaran i Juan pasal ki Jesus, kwan ye, “Daken, nebiriꞌ ku et Nakem naꞌ Empuꞌ nineug samat aksang tiyeg et langit, sampay siminaleb ki Jesus. 34Nebiriꞌ ku na atin neinabu, sampay pepesebenaran ku na itue ne, si Jesus ating Yegang et Empuꞌ Banar.”
Mengeꞌ Megunang Pepengenaran i Jesus
35Siminunud neng eldew, nepeuliꞌ gasi dut danum et Jordan si Juan bekeꞌ duwang pepengenaran ye. 36Ganang nebiriꞌ i Juan si Jesus megtetalib, kwan ye, “Siyekiꞌ myu tiꞌ be, Bibili neng ipesimayaꞌ et Empuꞌ.” 37Ganang nekingeg et duwang pepengenaran ating bebresen i Juan, nepeselundung dye ki Jesus. 38Peglingew i Jesus nebiriꞌ Ye dye na megseselundung kenye. Pegketbes iningkut Ye dye, “Enu pegtutulusen myu?” Kwan dye, “Rabi, retian ye ‘Menunulduꞌ’, embe peglelegdengan Mu?” 39“Aniꞌ kew,” kwan i Jesus, “Apang mebiriꞌ myu.” Angkansa nememayaꞌ dye bekeꞌ nebiriꞌ dye baꞌ embe peglelegdengan ye. Diminuntin dye mengeꞌ lisag epat et mapun. Na ginebi dye ne duntin.
40Si Andres neng tipused i Simon Pedro na sembatu dut duwa tiꞌ na nekekingeg et pegbebresen i Juan, bekeꞌ nepeselundung ki Jesus. 41Megtuy tinulus i Andres tipused yeng si Simon bekeꞌ tinuturanan ye, “Ne,” kwan ye, “Nebiriꞌ kay ne atin Mesias!” Ingin bersen, atin Kristo.#1:41 Mesias etawa “Kristo” - Ating Piniliꞌ et Empuꞌ Banar pemegbeg atueʼt sengkedunyaan kaya seskeran. Teyeg tagnaꞌ tiꞌ, maya mengeꞌ tawʼt Judio tangeꞌ eset Empuꞌ na dumateng kedye sembatung taaw megbawiꞌ dye teyeg et mengeꞌ meyaat na taaw. Ating taaw Mesias et mengeꞌ tawʼt Judio, bekeꞌ Mememawiꞌ et ginsan taaw atueʼt sengkedunyaan neng mengandel Kenye.
42Pegketbes binibit ye si Simon dut ki Jesus. Na siminyek kenye si Jesus bekeꞌ negsugid, “Ikew si Simon, yegang i Juan. Pengeranan ku ne ikew tiban et Sepas.”#1:42 si Sepas etawa Pedro - Mawaꞌ dut bebresan et Arameo na ingin bersen ye ating “batu”.
Pegtingkag i Jesus ki Pelipe bekeꞌ ki Natanael
43Pegdiklem nepikiran i Jesus pinegmenunga sumurung dut Galilea. Nebiriꞌ ye si Pelipe, kwan ye dut kenye, “Mayaꞌ daken.” 44Si Pelipe samat ki Andres bekeꞌ ki Pedro, teyeg dye ginsan dut lungsud et Betsaida. 45Nebiyanan i Pelipe si Natanael. Pegketbes sinugiran ye ya, “Nebiyanan kay ne na sembatung sinurat tagnaꞌ i Moises dut Keseraan et Empuꞌ bekeꞌ gasi sinurat et mengeꞌ tarus et Empuꞌ na Ya si Jesus tawʼt Nasaret, neng yegang i Jose.” 46“Tawʼt Nasaret! Maya takuꞌ lumiwan na menunga teyeg duntin?” ingkut i Natanael. “Aniꞌ ke, siyekiꞌ!” kwan i Pelipe.
47Ganang nebiriꞌ i Jesus si Natanael megsusurung kenye, kwan i Jesus, “Anie e taaw et Israel banar, ya diki mengdurupang.” 48“Enukwan mu aku nekilala?” ingkut i Natanael. Timinubag si Jesus, “Mura ke tiningkag i Pelipe, nebiriꞌ ku ne lagi ikew dut sirung et puun et igus.” 49Pegketbes negsugid si Natanael, “Rabi, ikew ne tuꞌ yegang et Empuꞌ, ikew ne tuꞌ surutan et Israel.” 50Kwan i Jesus, “Nengandel ke sabab lang dut sinugid ku dimu na nebiriꞌ ku ne lagi ikew dut sirung et puun et igus? Kebiriꞌ ke nega et derekerang ginis na luwas nega et itue.” 51Pegketbes sinugid i Jesus dut ginsan, “Sugiren ku kemyu et keberbenaran, mebiriꞌ myu meukaban langit, bekeꞌ mengeꞌ dereakan et Empuꞌ tumindal mineug pesurung dut daken, ating Yegang et Taaw.”#1:51 Yegang et Taaw - Sengmenu, sinugid i Jesus itueng ibang ngaran ye. Ingin bersen “Mesias”, etawa “Bilang et ginsaʼt mengeꞌ taaw”. Ngaran gemiten i Jesus pasal et diri ye apang itaguꞌ keretian na ya Yegang et Empuꞌ Banar dut Langit. Ya piniliꞌ et Empuꞌ apang pemegbeg ngian-ngian. Betsaen Markus 8:31; Lukas 7:34.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ