Mateo Kepurisnan et itueng Surat i Mateo
PLW
Kepurisnan et itueng Surat i Mateo
Ating Menungang Abar sigun ki Mateo, atin megpesebanar na si Jesus ating ipinengtangeꞌ na Mememawiꞌ dut mengeꞌ taaw na gaay dye mengandel Empuꞌ. Sabab lang dut ki Jesus, tinuman et Empuꞌ kenyeng mengeꞌ tinangeꞌ et ating nekeuna neng pinegmeupakatan dut piniliꞌ Ye na bangsa na Israel, atin mengeꞌ tawʼt Judio.
Ating Menungang Abar na itue, diki lang dut binangsa Judio lang, baꞌ diki apang dut ginsaʼt taaw atuʼt sengkedunyaan. Seukat selus si Jesus in neng Yegang et Empuꞌ banar dut langit negmendyaring taaw bekeꞌ liminegdeng dut mengeꞌ tawʼt Judio atueʼt dunyaꞌ supaya tulduen kedye pasal et bagung dalan kesurung dut Empuꞌ.
Netedtad et menunga ating mengeꞌ neinabu na nesurat dut buuk i Mateo pasal et biyag i Jesus ganang Ya atueʼt dunya. Maya ating mengeꞌ tuturan pasal pegyegang ki Jesus, ating pegbewtismu bekeꞌ pegtuksuꞌ Kenye, Kenyeng pegpitua, pegtutulduꞌ bekeꞌ pegpepenunga dut probinsiya et Galilea. Tinuturan gasi atue pasal et seringkuar i Jesus tihad Galilea dut lungsud et Jerusalem, bekeꞌ mengeꞌ neinabu dut emuring linggu et Kenyeng biyag.
Simingked itue dut pegkeransang ki Jesus dut krus seked natey, bekeꞌ pasal Kenyeng pegbiyag peuliꞌ. Atuʼt tuturan na itue, si Jesus ipinekilala bilang metaas na menunulduꞌ na maya kependyarian megperetiꞌ et Keseraan et Empuꞌ, bekeꞌ pasal et Kemilikan et Empuꞌ. Sabab et pengandel tyu ki Jesus, mekedyari tyu megbiyag peuliꞌ gasi abit Empuꞌ banar dut langit, eset Kemilikan Ye, naꞌ atin ne Menungang Abar kityu.
Ketulduan et itueng Surat
Listaan et mengeꞌ Keupuꞌupuan i Jesus neng Kristo 1:1-17
Kepenggenakan i Jesus neng Kristo 1:18—2:23
Ating Pegsukuan i Juan neng Mememewtismu 3:1-12
Ating Pegbewtismu i Jesus bekeꞌ Pegtuksuꞌ i Seytan 3:13—4:11
Ating Pegsukuan i Jesus dut Probinsiya et Galilea 4:12—18:35
Pitua dut Bukid 5:1—7:29
Ketulduan is Jesus Kristo eset menge taaw 8:1—12:50
Mengeꞌ Beleybey pasal dut Kemilikan et Empuꞌ dut Langit 13:1—18:35
Keradya i Jesus tihad dut Galilea seked dut Jerusalem 19:1—20:34
Ating Emuring Linggu et biyag i Jesus bekeꞌ Kepeteyan ye 21:1—27:66
Pegbiyag Peuliꞌ i Jesus bekeꞌ mengeꞌ Pegpepebiriꞌ Ya 28:1-20

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Bagung Pinegsulutan et Empuꞌ