Luke 24
IFAONT
24
Hay Timmaguwan Jesus
(Matthew 28:1-10; Mark 16:1-8; John 20:1-10)
1Ta on hiyah mun'awiwi''it i diyen namangulun algon diyen duminggu ot ume nadan binabaih nan way nilubu'an Jesus an inodnanda nadan indadaandan milamuh nate. 2Mu hidin dimmatongda ya tinigoda an na'aan nan ongal an batu an nitungab hinan lubu'an 3ot inayunda mon hunggop mu ma''id hidi nan adol Jesus an Ap'apu 4ta masda'awda. Ya alinah on wada han duwan linala'in ni'ita'dog i dida an humiliy lubungda an ay kilat. 5Ya nangintatakutda ta namaaggot mundu"unda an inda"omday angahdah nan luta mu inalin dadiyen linala'in diday, Tanganu on hitun awadan di natey eyu panigan hinan matagu? 6Umman ma''id hitu te namahuwan te hidiyey inalina tuwali i da'yu hidin awahdinah ad Galilee 7an alyonay, Nan Nitulang Hitun Tatagu ya tiliwon nadan tatagun adi maphod di pangatda ta ipata'dah nan krus mu hinan mi'atluh algo ya mamahuwan. 8Ya ninomnomda mohpe din inalin Jesus.
9Ta nabanangngaddah boble ot eda uhuhon di timmaguwan Jesus hinadan himpulut ohan (11) Apostoles ya hinadan ibbadan wahdi. 10Dadiyen binabain imme ya hi Mary Magdalene ya hi Joanna ya hi Mary an hi inan James ya nadan udum. 11Mu adi patiyon nadan Apostoles te alyonda on layah nadan binabai 12ta ammunah Peter an na'anneh nan lubu'an ot munyu''ung ta idungona ya immannung peman an ammuna nan linen an niputiput i Jesus an wahdi. Ot mumbangngad an numanomnom hi'on nganney na'at.
Hay Numpatigan Jesus Hinan Duwan Linala'i Hi Umayandah Ad Emmaus
(Mark 16:12-13)
13I diyen algo ya wadaday duwah nadan uggan itudtuduwan Jesus an umedah ad Emmaus an umeh himpulut ohay (11) kilumitluy dinawwinah ad Jerusalem. 14Ta onda mangmangnge on hanan na'na'at i Jesus di punhaphappitananda. 15Ya ni'akhup hi Jesus ot mi'uyug i dida 16mu aggeda ni' immatunan. 17Ot alyon Jesus i diday, Nganne nan punhaphappitananyu? Ot umohnongda ni' mu matigon umukayunganda. 18Ya timbal nan ohan hi Kleopas an alyonay, Undan mangili'ah ad Jerusalem ta aggem innilay na'na'at hitun atnay algo.
19Ya inalinan diday, On nganneh diyen na'at?
Ya alyondan hiyay, Nan inatdan Jesus an i Nasaret. Hidiyen tagu ya immannung an propeta. Ya an namin ami ya abulutonmin ongal di abalinana te hanan panapitna ya nadan nakaskasda'aw an ina'inatna. 20Mu pamaaggot ipatiliw nadan nabaktun padi ya nadan mangipangpanguluh nadan Judyu ot eda ipahumalya te pohdondan ipapate ta hiya nan impipata'dah nan krus ta hidiy natayana. 21Yaden hiyay namnamaonmih mangihwang i da'min Judyu. Ta tee mon mi'atluh ad uwanin algoh natayana. 22Ya hitun nawi"it ya wadaday udum hinadan ibbamin binabain immeh nan nilubu'ana ya masda'aw amih nanguhuhanda 23an ma''id hidi nan adolna ya alyonday waday numpatigo i didan a'anghel an nangali hi timmagu. 24Ta na'anne nadan udum an ibbami ya tinigoda an immannung nan imbagan dadiyen binabai mu ma''id damdama ha nanigon hiya.
25Ya inalin Jesus i diday, Tanganu mahan on athinan ay ma"id ha nomnomyu ta hiya nan adiyu patiyon nadan imbagan handidan propeta? 26Undan aggeyu innila nan nituttudo' tuwali an alyonay, Nan Kristu ya munholholtap ta ahi mipabaktu? 27Ot inayun mon Jesus an ipa'innila bon dida nan nitudo' an a'at nan Kristu an inhipunah din intudo' Moses ot ahi nadan intannudo' handidan propeta.
28Ta lo'tat ya tuwen dumatongdah nan boble an umayanda ya tinigodan ay hanan waday umayana. 29Mu inhapitanda an alyonday, Umiyan ta'u te aay an nalimuh nan algo ot agagga ya mahdom. Ot mun'iyan moh Jesus. 30Ya hidin na'ubungdah nan pangananda ya inalana nan tinapay ot munhana i Apu Dios ot upingona ot idatna ta numbuwannonda. 31Ta hidin inatnahdi ya ay mohpe nadiyat di matada ta immatunandan hiyah Jesus mu dee mon nama''id. 32Ta alyonday, Te nee mahan an hi Jesus. Hidi tuwalih din pi'haphappitananan ditah nan awon hi nangitudtuduwanah nadan intudo' handidan propeta ya maphod di punli'nata.
33Ta nabanangngadda mo boh ad Jerusalem. Ya deedahdi nadan himpulut ohan (11) Apostoles Jesus ya nadan udum an uggan mi'yamung i dida 34an humanahhahapitdan alyonday, Immannung an timmagu nan Ap'apu ta'u te numpatigo i Simon.
35Ot uhuhonda damdamah diyen nangakhupan Jesus i didah nan awon ya hay nangimatunanda an hiyah Jesus hidin nangupinganah nan tinapay.
Hay Numpatigan Jesus Hinadan Itudtuduwana
(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; John 20:19-23; Nan Na'na'at 1:6-8)
36Hidin uh'uhhuhondah diye ya wadah Jesus hinan awadanda ot alyonan diday, Hanat malinggop ayu.
37Mu kimmaynitda ta nangintattakutda te alyondaot on banig. 38Mu alyonan diday, Tanganun ayu minomnoman ya dumuwaduwa i ha''on? 39Idodonganyu tun ta'le' ya tun dapan'u. Ya dapaonyuy adol'u ta adiyu alyon hi bokona' tagu te nan bokon tagu ya ma''id ha lamohna ya tungalna mu tigonyun ha''on an wada.
40Ta munhapit on pun'ipatigonan dida nadan kilah di ta'lena ya hukina. 41Manu te nangin'a'amlongda mu munduwaduwada ta hiya nan alyona i diday, On wahna ha makan?
42Ya alyonday, Wada.
Ot idatda han nihongban ekan 43ot anona ta tinigodan namin. 44Ot alyonan diday, Datuwen tigtiggonyuy nipa'annungan din inali'ali' hidin wadaa' ni' an midmiddum i da'yu te imbaga' tuwali an an namin nadan ahi ma'at i ha''on an nibagah nan Nitudo' an Tugun Moses ya nadan intannudo' handidan propeta ya ta'on on nadan nitudo' hinan Psalm ya mipa'annungdan namin. 45Ta hidin inalinah diye ya paddungnay niluwat di punnomnomda ta ma'awatanda mohpe nadan nitudo' an hapit Apu Dios 46ot alyonan diday, Nituttudo' tuwali an nan Kristu ya mipapate mu hinan mi'atluh algo ya tumagu. 47Ya nitudo' bo an wadaday ituda"uh e mangipa'innilah nan inat'u an iphodan di tataguh abobboble an mihipun hi ad Jerusalem ta way atondan muntutuyuh bahulda ya indinongdan mangat i dadiye ta wan pakawanon Apu Dios dida. 48Ya da'yuy ituda''u ta da'yuy muntistigu i datuwen na'na'at. 49Mu mahapul an adi ayu ni' makak ituwen boble ta ingganah on umalin da'yu nan honago' an malpuh ad abunyan ta hiyay mangdat hi abalinanyu te hiyay imbagan Ama.
Hay Numbangngadan Jesus Hi Ad Abunyan
(Mark 16:19-20; Nan Na'na'at 1:9-11)
50Ta ona imbagan namin nadan pinhodnan ibaga ot i'uyugna dida ta immedah ad Betani. Ot itaggenay ta'lena ta wagahana dida 51ot inayunan mipatuluh ad abunyan. 52Ta an namin nadan itudtuduwanan wahdi ya dinayawdah Jesus.
Ot mumbangngaddah ad Jerusalem an mun'am'amlongda.
53Ta nihipun i diye ya agaggaon immedah nan Templo ta eda mundayaw i Apu Dios.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Nan Hapit Apu Dios