John 2
IFAONT
2
Nan Kasal Hi Ad Kana
1Hidin nala''uh han duway algo ya wada han kasal hi ad Kana hidih ad Galilee ta immehdih inan Jesus. 2Ya immeda damdamahdi da Jesus hinadan itudtuduwana te ta'on on dida ya na'ayaganda. 3Indani ya napuh nan bayah. Ta immeh inan Jesus i imbabalenan hi Jesus ot alyonay, Napuhanda man hi bayah.
4Ya alyon Jesus di, Ina, tanganunmu ibagan ha"on yaden agge ni' nadatngan di pangipa'innilaa' hi a'at'uh tudan tatagu.
5Mu imme damdamah inana hinadan baal ot alyonan diday, Hanat unudonyuy ibagan nan imbabale' hi atonyu.
6Hay pangat nadan Judyu ya mahapul an mun'ihuda ya ahida mangan ta hiya nan waday nidadaan an onom an o''ongal an dunug an iha''adan di liting. Ya hay kalgaon di ohan dunug ya umeh limay gimbal. 7Ta immeh Jesus hi awadan dadiyen baal ot ibaganan dida ta punuwonda dadiyen dunug hi liting. Ta hidin nun'a'apnuda 8ot alyonan diday, Taugonyu mohpe doha ya inyeyu ni' hinan mangipangpanguluh nadan ma'ma'at ituwen kasal.
Ot unudonda. 9Mu hidiyen mangipangpanguluh nadan ma'ma'at hinan kasal ya aggena innilay na'at te ammuna nadan baal hi nanginnila. Ta hiya nan hidin tinamtamana nan liting an numbalin hi bayah ya inayagana nan lala'in mungkasal 10ot alyonan hiyay, Hay innila' ya pamanguluwon an ipa'inum nan maphod an bayah ta ingganah mapuh ya ahi mohpe nan hubul. Mu da'yu ya in'udiyu tun maphod an bayah.
11Ta hidiyen inat Jesus hi ad Kana hidih ad Galilee di hopapnah nangipatigan Jesus hi anabaktuna. Ta gapu i diye ya namamay pangulug nadan itudtuduwan Jesus i hiya. 12Hidin nagibbuh nan kasal ot ume da Jesus hi ad Kapernaum an didah nadan itudtuduwana ya nadan i'ibana ya hi inana. Ta nadnadney niha"adandahdi.
Hay Immayan Jesus Hinan Templo
(Matthew 21:12-13; Mark 11:15-17; Luke 19:45-46)
13Hidin tuwen madatngan nan ngilin nan punnomnomnomandah nihwangan handidan a'ammoddah ateh ad Egypt ot ume da Jesus hi ad Jerusalem. 14Ot umeh Jesus hinan Templo ya tinigonan dayyadahdiy munggattang hinadan mabalin an mi'nong i Apu Dios an baka ya kalnero ya palluma. Ya deedabohdiy dakol an inumbun hinan way lamehaan an munhukkat hi pihhun di i Roma hinan pihhun di Judyu. 15Ta pamaag mo ot alan Jesus han tali ot pundugyuna nadan baka ya kalnero. Ya ta'on on nadan lamehaan an niha'mawan nadan pihhuda on nun'itikalbuna. 16Ya nun'ipalah'una nadan munggattang hi palluma an alyonay, Umaan ayuhtu ta adiyu pumbalinon hi punggattangan tun balen Ama. 17Ta hiya nan nipanomnom hinadan itudtuduwana nan nitudo' an alyonay, Pohdo' an maphod di iyatan tun balem ta hiya nan nunhiglan mahkit hi punnomnoma' hi'on kumpulnay iyatana.
18Mu nadan udum an Judyu ya immedah awadan Jesus ot alyonday, On nganne ha milagroh atom ta pamatiyanmi an waday kalebbengam an mangat hi athitu ituwen Templo?
19Ya inalin Jesus i diday, Pa''ihonyu tun Templo ta mala"uh ha tuluy algo ya iniphod'u.
20Ya inalin bon nadan Judyu di, Anakkaya udot. Undan aggem innilan hituwen Templo ya napat ta onom (46) di tawon di nangiphodanda ot ahi magibbuh. Ya he"a'e udot nayya ya tuluy algo.
21Manu'eh inalidah diye ya aggeda na'awatan an hay inalinah Templo ya hay adolna. 22Ta hidin namahuwan hi Jesus ot ahi nomnomon nadan itudtuduwana din imbagana. Ta hidiyey namatiyanda an immannung din impitudo' Apu Dios ya nan imbagan Jesus an ena amahuwan.
23Hidin awadan Jesus hi ad Jerusalem i diyen ngilin ya dakol di milagroh inatna ta hiya nan dakolday tatagun kimmulug i hiya. 24Mu ta'on on athidi ya adi damdama madinol hi Jesus an nahamad di pangulugda 25te innilanay a'at di tatagu an ta'on on adida ibagay wah nomnomda ya innilana.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Nan Hapit Apu Dios