Waani 1
VAR

Waani 1

1
Riosi Naera tijoe tijoetukame
1Kúíra, yomatiame wehjoarichi mochikame ti'tijoe, ooweru kukuchi tiamé. Neeea Waani tewaniamepua, piiripi puuu Eesusi ajawaria, Riosie Weratiame weratiamenia. Ihji no'o iyoterichio, taamo te'pa kahtiame Noonochi simiyame nayewamania, aachin teereriopua i'ka weeechi eenariao. Paikapioi nayewama neeea, ihtana yooraka oikame Eesusio, i'ka wehjoarichi mochirachiopua.
Wee, i'wa o'inemania paikapioi taamo Noono te'pa kahtiame, no'o pahteteria. Ihji no'o iyoteri chiiaa, ihjipua:
Pukeri o'iniao ke'chukoipua i'ka wehjoarichio, Riosi tiiariraa ahjaka yasariai puuuapa, puuu tiiarirachi kahtiamea, Naera tewaniame enerepua. Puuu Naera tewaniamea, Riosi te'ta tiiarirachi teerewaeme enerepua; puuu te'ta tiiari Naeraa, Apoe te'ta Riosikai teererepua. 2Puuu Tiiari Naeraa, wa'apitia kahtiame enekamepua Riosichio, Riosi tiiarichi teerekao. 3Riosia pukae te'ta tiiarichi tiiame Naeraeo, yooma ihtaoi iintuame enepaterepua; yooma ihtaoi iintuamea, piiripi ihtaoi ki'tiamepua, ki pukae enepatetiamea, Naerae. 4Pukachi Naera tiiarirachio, te'ta ahjari teereniame enerepua, ti'tijoerichi tahjiame enerepua, puuu ti'tijoerichi Tahjewaria ti'tijoeri pahtepatiame puuua; yooma ti'tijoe ooweru tiame i'ka wehjoarichi mochikameo, taamo Noono Riosichi simiyame pahtemichiopua. 5Puuu Pahtewari Tajayamea, i'ka wehjoarichio, ti'tijoeri tukapachi mochitoamechi eenarepua. Puuu tukaparia ka'chi iika cho'wakamekopapua pu'ka wa'a eenakame Tahjewario, puuu Tahjewaria wa'api tiiamepua ti'tijoerichi tahjewakao.
6Pu'ka taawechiami pu'ka Pahtewari Tajayame tukapachi te'teriamechi eenoio, piirechi Waani tewaniame ki neee, yasariaipua, Riosie uhjuratiame. 7Puuu Waani Riosie uhjuratiamea, pu'ka Pahtewari Tajayamechi simiyame nayewekamepua, aatanakoo puuu Pahtewari Tajayamea. Puuu Waania ti'tijoerio, pu'ka Pahtewari Tajayamechi paparanurekapua, keepuka pichikemichiopua pu'ka Pahtewari Tajayame chiiao. 8Wa'a tiiachio Waania, ki puuukamerakai enerepua, Pahtewari Tajayamea. Puuua ti'tijoerio, oowera Pahtewari Tajayamechi simiyame nayewemia eenakame enerepua, aatanakoopu Pahtewari Tajayamea. 9Puuu te'ta Pahtewari Tajayamea, i'wa wehjoarichi eenakamepua yooma ti'tijoerichi tahjepamia, Riosichi simiyame pahtetemia.
10Puuu Pahtewari Tajayame i'wa wehjoarichi eenakamea, Riosi Naera puuua, Riosi inataka naewamia. Nape pu'ka taawechiami ti'tijoeria, pu'ka Riosi Naerao tewekachi o'inia eenakameoipua ahpo weee neteriachio, ki machika tetewarepua pu'kao, apoe iintokamekoipua, yooma ihta weeechi iintuame netekaopua. 11Ihjia, ahpo weeechi eenakame eneriaipua, apoe ahpo neteriachi, nape weeechi mochikame ti'tijoeria, apoe iintokamekoipua yooma ihta itapiti iintuame netekao, kiisi nakika tetewarepua pu'kao. 12Nape muuwaeme ti'tijoeria ki wa'a erakoka tetewarepua pu'ka te'ta Pahtewari Tajayameo i'ka weeechi eenakameo. Nape te'ta apoe i'wa wehjoarichi eenakamea, kaawe uuka ahpo tetewikameo, ahpo chiia pichikekameopua tiame, Riosia ahpo tatanara enepaterepua pu'kao. 13Ihji Riosi tatanara enepatetiamea, ki ooweruchi naawamekapa Riosi tatanara tiiamepua, Riosie uutiamekapa Riosi tatanara puuua.
14Puuu taamo Noono Riosi tiiaria ahpo Naerao, tijoe iintapamo eraparepua pu'kao, i'ka weeechi oimichiopua ahpo e'rari naewatukao. Pukaepa oowitiamechi naawaterepua pu'kao, i'ka wehjoari mochiwachiopua. Wa'a iika Riosi Naeraa, tijoetusaapa tamochi yaajatokamepua, te'ta apoeche Riosi Taanarachitia. I'kao teemea, Eesusi ajawariaa, ma'chiame tetewamepua, Riosi tisiwarichi o'inia eenakamekopua pu'kao, ki nu'unti Riosi utewari yachatoka. Puuua i'ka weeechi oiaio, i'ka weeechi mochikameopua, tísia ahpo nakiya tetewiterepua, kihta wihtuki nayewaka, te'ta Riosi pichiwarichi simiyameche nayewasika. 15Waika taawechiami Oorani akichiko oikame Waania, ti'tijoeri paatokao, pu'kachi naewaka cheekame puuuai cheekao:
—Ihji Eesusipua, puuu tapanara no'o nayewaka cheeriaa no'o neipa enamio tuukao, puuua epeche weruma teerewi iinuemeko tuuriaa ki noochitiao, ihji tijoea ke'chu no'o ki'tioio, ki ehpesi o'inia yasariamepua wa'asi.
16Ihji Eesusi Riosi Tijoetukamee, kiatiame teemea te'ta kaaweruma teerepuamepua Riosichio, taamoo senepi taawechi piipatesipuameopua, tatakorisiwaopua taamoo. 17Pu'ka ehkoriami animari manaka kosotiamea, Moise nuurari yoorakao tatakori ahpo cheriwepuawichioo, kihta tatakori kokosarira natetekamepua. Nape Riosia tísia taamo nakiyapao, ahpo te'ta Taana mukirae nateteterepua taamo tatakori kokosapuameopua. Wa'a tiiachipa tatakori cheriwewaa, Eesusi iintoriawichioe, kianiame teemea Riosieo. 18Riosio, aaataai ki tetewamepua pu'kao. Apoe Riosie Tijoe Tijoetukamechiche tetewiniamepua. Wa'a tiiachio ihji Eesusia, apoe taamo Noono Riosi wa'apikaitepua, tijoe weerewaeme enepakame.
Waani Paatoamera, Eesusi Riosie Weratiame nayewanipua
(Maateo 3:11-12; Marako 1:7-8; Ruuka 3:15-17)
19Waaniai paatoka oiaio, ma'chiame ahpo ka'itakame puuua, ki apoeko tuuka Riosie uhjurapo tuutiameo. Wa'a cheekame Waania ahpo ka'itakao, piie taawechi i'isaeri ya'yawichieo iinatuketiao aatanakoopua ahpoo. 20Waania pu'kao, ma'chiame cheeka nehjiakamepua cheekao:
—Ka'i, ki Riosie Weratiame neeea, Riosi apoe uhjuramo tuuriao, Meesia tewaniameo.
21Waikao uhjuratiamea, eenechi iinatukekao, chaachapakapua:
—¿Aatanakamera muuua naaju? ¿Ki Eeriatarukosamua naaju, puuu eenechi ahjakame?
—Ka'i, ki puuu neeea —cheeka nehjiaka Waania.
—¿Ki muuukosapua naaju Eeriaa, Riosi naewatura te'ta uhjurapo tuutiame?
—Ka'íí, piirechi neeea ki puuu —cheeka nehjiakapu Waania.
22—¿Aatanakosa muuua naaju? ¿Aatanakoti muuua? Taamo tuuyepuapua, wa'a taamo chaachapamichio taamo uhjurariao.
23—Neeea aaatapua, wahka siinachaniame ihkepaka, puuua wahka ooruchi cheechaniame: “Kaaweruma pooe wahjonamitia eemea, aamo iikachio, pu'ka te'ta taamo Paamirao amochi eenaka pakimichiopua, aamo iikachio.”
Wa'a cheeka nehjiaka Waania, ahpo iinatukeka uhjuratiameopua. Puuu wa'a cheeka nehjiatiamea, ehkoriami o'inia, wa'a cheepo tuutiamepua Isaiaeo, Ehkoriami ahpo Iyoterichiopua.
24Waikao pa'pariseroe uhjuratiamea, 25chaachapakapua Waanio:
—¿Achinikai paatona muuua wa'a teeresoo, ki Riosie Weratiame enesaa, Eeriaoi ki muuu enesaa, Riosie uhjuratiameopua, aaataoi Riosi nayewaturao?
26Waania waikao chaaneka nehjiakapua:
—Neeea ki aaata werumakaitenia, oowera neeroie paatoame neeea. Nape amochio oiyaitepua aaatao, pu'kao ki machiyame eemea pehjio, puuua ahpo Riosiwarie paatomeri puuua, ki neeroiye. 27Pu'kaonia kakajoyaraoi ki nateyamenia no'o na'sonemiao, no'oo, neipa naawakamekoipua pu'kao.
28Yooma i'ka wa'atiame teerekame Wetania tewaniame mochiwachiopua, Waanio, Oorani akichi paonamina paatoka kahtioiopua.
Eesusia, Riosie Po'wachitia teteiwame
29Pu'ka meerekachio Waani Paatoria, wa'ana ihtoame tetewapa Eesusio, cheekapua:
—Nee, wa'ana ihtoame puuua, Riosieo po'wachitia tetewiniamea, taamo tatakoriwichio pejana oowewapuame. Puuupua, te'ta taamo pejana mukimeria, yooma taamo tatakorieka mochikao, natetekao. 30Ihji puuujupua, no'o tapanara cheeriao, no'o neipa naawakameoipua, ki nu'uti tiiari iinuemekai tuuriaa, pu'kao ke'chu no'o naaoio, ki ku'itapisi yasariameko tuuria. 31Neee wa'apiai ki nane'riamekainia, aatanakoopua enemerio, nape wa'a tiiai neeea, neeroiye paatosiameainia i'isaerio, i'ka enameri eenachisio.
32’Nape ehpeonia Riosi Riosiwario kooroka tiame ahjachi tekikopao Eesusichio, ma'chiame machikamenia pu'kao, puuukoopua. 33Neeeai ki nane'riamekainia aaata enamerio; nape apoe no'o uhjurakamea, neeroiye no'o paatonurekaipua ti'tijoerio, puuua no'oo, eee no'o chaanekamekaipua tiameo: “Aaata Riosi Riosiwari ahjachi tekikameo, puuu enemerikopua apoeo, Riosi Riosiwarie paatomerikoopua, ti'tijoério.” 34Neeea pu'ka wa'a tiiameo tetewikapao, puuuko tuuyamenia weeechi uhjuremo tuutiameo, puuuo pu'kaonia, Apoe Riosi Taanarakotinia, Apoe weeechi tijoe tijoetukame.
Pukeri simiyame Eesusi ma'masitewara
35Eenechi meereo wa'api wa'ao, Waania ooka ahjama weeriaiopua ahpo masitia, 36ahpo weeriachiami u'matoi Eesusio, cheekapua:
—¡Nee, waami ihtona Riosi Po'wa teewataniamea, taamo pejana mukimeria!
37Waikao masiteraa, na'pa Waani ahjama ajakamea, wa'a chiiame inamukapaopua ahpo masitari Waanio, na'pahka na'naritokapua Eesusio, wa'amio. 38Eesusi ahpo pukamina nokisiopao, ku'rika ne'nepakao, iinatukekapua:
—¿Ihtana erakotona eemea noochio?
Waikao aapoeo chaachapakapua:
—Masitari, ¿akana checherepame muuua?
39Waikao Eesusia chaanekapua pu'kao:
—¿Nane'renare eemea? Nahpeo naaju, nane'retai no'o checherepachio.
Ahjama siimpakapua waikao checherepachio. Nape tísia aarikopa wa'asio, wa'a che'repatiapua waikao Eesusi checherepachi.
40Piiripi puuu ooka Eesusi na'naritokamea, Anteresikapua, Siimoni Peeroo poonira, Waanio puuua chiiame inamukame, Riosi Po'wa teewataniameko tuuyame Eesusio. 41Wa'a che'repasaopua pu'ka meereo, ke'chu ihta yooraiopua pehjio, ahpo pa'chi Siimoni Peero i'yamia akipakapua. Waikao Siimoni tewisaapua, chaanekapua:
—Tewakame teemea Riosie Weratiameo, puuu Riosi uhjuramo tuuriaa, puuua Apoe Meesia.
42Wa'a chaanesaapua, Eesusi kahtiachi upatiapua. Eesusia Siimonio, ahpo kahtiachi upatiame tetewapao:
—Kúíraa —cheeka teepotesaapapua, chaanekapua— Siimoni teewaeme muuua te'ta teewarao, Waani taanara, nape neeea Seeja aamo tewamania.
Ihji Seeja chaniwamea, Peero chaniwamepua rieko naewaniachio.
Eesusia ahpo ahjama oojomichio paajutenapua Eeripeo, Natanaériopua tiameo
43Eenechi meereo Eesusia, Arirea weeechiami oinarepakapua. Wa'ami nokisinioi pooechio, Eeripe natepatiapua. Wa'a tetewikapa Eeripeo, chaanekapua:
—Nahpe no'o ahjama, no'o ahjama oitai.
44Ihji Eeripea, We'saira mochiwachi ohjoeme eneriapua, Anteresi ohjoekachiopua Peero tiame. 45Waikao Eeripea Natanaéri i'yamia simikapua. Natanaéri tewisaapua, chaanekapua:
—Eesusi Nasare ohjoeme natepaka teemea Oose taanara. I'ka Eesusi nayewaka cheeriai Moiseai ahpo Iyoterichio, aaata naewakaoopua, ehkoriami Riosi nayewaturaa, wa'achi chaachapakamepua tiameo ahpo iyoterichio.
46Natanaéria wa'a tiiame tuuyetiaapua, cheeka nehjiakapua:
—¡Aa Nasare? ¡Naakonakosa puuua? ¡Aaata kaaweruma machenamii teeerepua wa'a?
Eeripea chaanekapua:
—Nahpeo naajuo, amoe wa'api tetewitai.
47Waikao Eesusia, ahpo kahtiachiana tetewapa ihtoame Natanaério, chaanekapua pu'kao:
—Néé, wa'ana ihtona isaeri tijoe, tísia kaaweruma, kihta a'chi tiiame wihtuniameo.
48Wa'a chaanetiao Natanaéria, chaanekapua Eesusio:
—¿Achini ihsika no'o machikamemua?
Eesusia chaanekapua waikao:
—Neeea ke'chu Eeripe aamo noochi enanurioio, chuunatere kahtiame aamo tetewikame neeea.
49Natanaéria, chaanekapua waikao:
—¡Aa muuua, Apoe Paamirakaitemua wa'a teesoo, Apoe Riosi Tijoetukame! ¡Muuúa, isaeri yawichiwaramua, te'ta enameriko tuutiamera!
50Eesusia wa'a chaanetiapao, cheekapua:
—¿Muuua chuunatere aamo tetewario tuuriamekopa, wa'a e'ramemua noochio? Muuua no'o ahjama oiyame enesaa, epeche tiiame tetewimamua, no'oo aamo tetewitemia.
51Wa'a cheesaapa Eesusia, yooma ahpo paajuteriao, chaanekapua:
—Pichiwa chiiamenia i'kao, eemea tewekachio, wahjokame tetewimiitepua, Riosi tewekachi ku'kuiwario, no'o Riosi Tijoetukamechi tetekisika, eenechi tewekachi mooenapame.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.