Waani 1:17

Waani 1:17 VAR

Pu'ka ehkoriami animari manaka kosotiamea, Moise nuurari yoorakao tatakori ahpo cheriwepuawichioo, kihta tatakori kokosarira natetekamepua. Nape Riosia tísia taamo nakiyapao, ahpo te'ta Taana mukirae nateteterepua taamo tatakori kokosapuameopua. Wa'a tiiachipa tatakori cheriwewaa, Eesusi iintoriawichioe, kianiame teemea Riosieo.
VAR: Riosia Warijio Nayewani Ahpo Tisiwa Kaaweruma Tuuyewari
Share