Mataio 1

1
Iesu eiaḡomato besena
1Iesu Keriso emaḡurito, tubuna ḡatana ḡerina eiaḡomato varina tu maiḡa: Iesu tu Davida garakana, Davida tu Aberahamo garakana.
2Aberahamo tu Isako tamana; Isako tu Iakobo tamana; Iakobo tu Iuda ma kakana ema tarina merori ḡesi tamari; 3Iuda tu Perese e Sera tamari, sinari tu Tamar; Perese tu Hesron tamana; Hesron tu Ram tamana; 4Ram tu Aminadab tamana; Aminadab tu Nasona tamana; Nasona tu Salmon tamana; 5Salmon tu Boas tamana, Boas sinana tu Rahaba; Boas tu Obed tamana, Obed sinana tu Ruta; Obed tu Iese tamana; 6Iese tu Kini Davida tamana.
Davida tu Solomona tamana. Solomona tu Uria ḡaraḡona ḡenana emaḡurito, (Uria ḡaraḡona etava-verariato murinai); 7Solomona tu Rehoboam tamana; Rehoboam tu Abia tamana; Abia tu Asa tamana; 8Asa tu Iehosafat tamana; Iehosafat tu Ioram tamana; Ioram tu Usia tamana; 9Usia tu Iotam tamana; Iotam tu Ahasa tamana; Ahasa tu Hesekia tamana; 10Hesekia tu Manase tamana; Manase tu Amon tamana; Amon tu Iosia tamana; 11Iosia tu Iekonia ma tarina merori ḡesi tamari. Mo ḡaro ai Babulona tarimari na Isaraela tarimari ḡeḡabi-iaḡorito Babulona ḡana.
12Babulona ḡana ḡeḡabi-iaḡorito murinai, Iesu eiaḡomato besena ema ḡemaḡurito varina tu maiḡa: Iekonia tu Sealtiele tamana; Sealtiele tu Serubabele tamana; 13Serubabele tu Abiud tamana; Abiud tu Eliakim tamana; Eliakim tu Asoro tamana; 14Asoro tu Sadok tamana; Sadok tu Akim tamana; Akim tu Eliud tamana; 15Eliud tu Eleasara tamana; Eleasara tu Matan tamana; Matan tu Iakobo tamana; 16Iakobo tu Iosefa tamana, Iosefa ḡaraḡona tu Maria. Maria ḡenana Iesu emaḡurito; Iesu arana ḡekiraḡiani Keriso ḡetoni. (Keriso anina tu Barau na ekiraḡi-toreato vevaḡa-maḡuri tauna).
17Ḡuru mabarari Aberahamo ḡenana eiaḡomato mo Kini Davida tu ḡuru gabanana vasivasi (14), e Davida ḡenana eiaḡomato mo Babulona ḡana ḡeḡabi-iaḡorito tu ḡuru gabanana vasivasi (14), ema Babulona ḡana ḡeḡabi-iaḡorito negana na eiaḡomato mo Keriso tu ḡuru gabanana vasivasi (14).
Iesu eḡorato
Luka 2:1-7
18Iesu Keriso tu maiḡesi eḡorato: Ḡia sinana Maria tu Iosefa kirakauna, senaḡi ḡia tauri ruarua tu roḡosi roḡo beḡene veḡaraḡo nuḡanai, Iauka Veaḡa na mero evaḡa-ḡoraiato Maria diana nuḡanai. 19Iosefa, Maria ḡaraḡona, tu vei iobukaiobuka tarimana, ema asi eurato, tarimarima ḡoirari ai Maria bene vaḡa-maiakaia. Moḡesina naima ḡena ura tu, vekure-toḡai vau Maria bene dobi-kwanea etato. 20Ḡia moḡesi etuḡamaḡito-ḡoi nuḡanai, Vereḡauka ḡena aneru ta nuvi ai efoforito, benamo ekiraiato, ekirato, “Iosefa, Davida natuna, kirakaumu Maria ḡabiraḡena garina asi bono vei, korana ḡia tu Iauka Veaḡa na mero bevaḡa-ḡoraia ḡia diana nuḡanai. 21Ḡia na mero ta beḡabiani, arana bono vatoa Iesu, (Iesu anina tu vevaḡa-maḡuri tauna); korana ḡia na ḡena tarimarima ḡeri rakava ḡerina bevaḡa-maḡuririni.”
22Maiḡeri dagara mabarari ḡeḡorato tu, Vereḡauka na peroveta tarimana muruna na ekiraḡirito guruḡari bene vaḡa-moḡoniri ḡana, ekirato,
23“Ḡoḡitaia, ḡuiato ta bekuḡani, mero ta beḡabiani, mo mero keina arana beḡe vatoani Emanuela.”
Emanuela anina tu ‘Barau tu ḡita sevisevirai.’
24Iosefa gena na etataḡato nai tu, Vereḡauka ḡena aneru na ekiraiato veiḡari eveirito. Maria eḡabi-raḡeato, benamo eḡaraḡoato. 25Senaḡi ḡia ḡesi asi ḡegena-sebonato mo, natuna eḡabiato. Benamo mero arana evatoato, Iesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy