LUKAS 24
RJ
24
Tong pengebetéé' Yésus
(Mat. 28:1-10, Mrk. 16:1-8, Yoh. 20:1-10)
1Tong dau migu bé' jak éh sakui rema, inah kekat irah redo tai tanem inah, mihin apo tulin éh jian ba'oo' éh lepah petenup réh nah. 2Hun réh avéé' tong néh, boh réh na'at bateu' éh palaa' réh matep ubaa' luvang tanem nah lepah keluvit réh tenéh. 3Boh réh masek lem tanem inah bang patai Yésus nah bé' pu'un éh sinah ta'an réh kepéh. 4Nekedéng réh sinah ngan bé' réh jam seruh éh kenat, boh réh ulak na'at duah usah nekedéng déhéé' réh éh pu'un pakai mening mu'un. 5Medai mu'un irah redo inah, tioo kuba' réh tong tana' menéng ha' rawah inah bara' ngan réh ka', Uban ineu' ka'ah pitah kelunan éh murip belah irah matai, 6bé' Éh pu'un siteu' lah, Iah lepah betéé' tenéh. Jian keh seruh ha' Néh ngan keh hun Néh tong tana' Galilia rai, 7#Mat. 16:21, 17:22-23, 20:18-19, Mrk. 8:31, 9:31, 10:33-34, Luk. 9:22, 18:31-33 ka' ha' Néh rai de', Anak Kelunan nena' réh lem kamit kelunan éh sa'at dokoo' réh mematai Éh tong kayeu' salib, ngan tong keteleu' dau adang Iah betéé' ngan murip kepéh, ha' Néh ngan keh lepah rai de', ha' roh ngan réh.
8Boh irah redo inah petesen kepéh tong ha' Yésus kenat ngan réh lepah nah. 9Moléé' réh ngan bara' kekat rengah inah ngan irah bakéh Yésus éh jah poloo' jah usah nah, ngan bara' éh ngan irah éh jah péh éh pemung ngan réh sinah. 10Ngaran jelua' irah redo inah, Meriam Magdalena jah, Yohana jah, Meriam tinen Yakub jah, pu'un kepéh irah redo éh jah éh pemung ngan réh teleu'. Kekat irah redo inah pu'un bara' kekat rengah inah ngan irah lawah Tuhan. 11Bang irah lawah seruh kekat éh benara' irah redo inah ha' réh palui awah, bé' irah ngelan éh. 12Boh Péterus betéé' ke' néh nekedeu' tai tanem inah kepéh. Iah numau na'at lem néh, bang bé' pu'un ineu'-ineu' éh barei' kelunan ta'an néh sinah, bang livah éh palaa' réh mutup patai Yésus nah awah éh pu'un ta'an néh. Moléé' éh ngan seruh-seruh tong kekat inah nah, bé' éh jam éh.
Tong rawah éh tai leboo' Émaus
(Mat. 16:12-13)
13Tong dau inah ke' éh pu'un duah usah bakéh Yésus éh pemung ngan réh éh pepané iri', rawah inah lakau tai leboo' Émaus, Émaus nah memutui dau lakau jin Yérusalem kejuu' néh. 14Rawah inah pepané belah rawah ke', seruh ha' éh benara' irah redo nah. 15Sioo' rawah pepané kenat, inah usah Yésus mu'un tai tepih tong roh ngan lakau pemung ngan roh. 16Pu'un rawah na'at éh bang bé' rawah jam éh. 17Ka' ha' Yésus ngan roh, Ineu' éh nané koh nah, ha' Néh.
Boh rawah inah nekedéng ngan poléng mu'un rawah besau kenin. 18Pu'un jah usah jin belah roh ngaran néh Kelopas, iah neteng Yésus ka', Jin semah ke' ke' ko' bé' jam kekat penusah éh lepah pu'un tong Yérusalem iteu' dalem duah-teleu' dau iteu' ri', ha' néh ngan Yésus.
19Boh Yésus neteng éh, ka' ha' Néh, Penusah ineu' éh, ha' Néh.
Ha' rawah mipa éh, Kekat réh maneu' Yésus éh jin Nasaret. Kelunan éh neu' réh inah, nabi Tuhan. Kekat ha' tebaraa' ngan kekat penganeu' Néh pu'un éh ngan penyukat, kenat éh tong ta'an Allah, kenat péh éh tong ta'an kekat kelunan pinaa' péh. 20Bang irah pengeja'au imam ngan kekat pengoloo' uleu', pu'un réh ngukum Éh matai, irah mematai Éh tong kayeu' salib. 21La'ah éh kenelan améé', kelunan inah éh omok ngelepu pohoo' améé' Yahudi, ngan hun iteu', iteu' néh keteleu' dau réh lepah mematai Éh nah. 22Kenat péh dau iteu' pu'un irah redo jin belah améé' éh lepah ngebéé kenin mé'. Uban dau peka ngivun ni'ei' ri', pu'un irah redo tai tanem jalan réh modoo' patai Yésus nah, 23bang patai inah bé' éh pu'un. Boh irah moléé' tavin améé' ngan bara' ka', Améé' pu'un na'at meliket, ha' réh. meliket inah bara' ngan réh Yésus lepah murip. 24La'o inah kepéh pu'un irah jelua' jin belah mé' tai na'at éh kepéh, irah na'at éh mu'un pekua' ha' irah redo bara' éh bu'un ri', bang patai Yésus nah bé' pu'un. Kenat ha' rawah ngan Yésus.
25La'ah ka' ha' Yésus ngan roh, Mujah ka'ah uban keh bé' ngelan kekat éh benara' irah nabi Tuhan ngan kelunan sahau rai. 26Kineu' éh seneruh ka'ah, bé' éh tekep Kristus jam keta ngan alaa' pengejian Néh kepéh, ha' Yésus. 27Boh Yésus nebaraa' roh tong kekat ha' lem surat Allah éh bara' tong usah Néh, éh bu'un Néh bara' éh jin ha' lem Surat Musa, pah avéé' tong kekat surat irah nabi Tuhan.
28Hun réh teleu' lepah avéé' tong Émaus, leboo' éh juk tenavin rawah inah, boh rawah na'at Yésus juk lakau pelapah jin sinah. 29Boh rawah nyohoo' Éh mokoo', ka' ha' roh, Mokoo' siteu' tam, mai Ke' lakau, tahup lah dau nah ne', ha' roh ngan Néh. Boh Éh mokoo' ngan roh. 30Tovoo' réh kuman Yésus alaa' ka'an ngan sebayang, boh Éh memutui ka'an inah ke' Néh tioo mena' éh ngan roh. 31Hun inah boh rawah tioo nesen éh Yésus iri' mu'un, bang nyun réh inah ke' éh ulak ieng ke' kepéh. Éh. 32Boh rawah pata pané-pané, ka' ha' roh, Oi, murung kenin tuah, rema kenin toh menéng kekat ha' éh benara' Néh tong surat Allah kelebéé' tam lakau iri' de', ha' roh.
33Tioo lakau rawah kepéh tai leboo' Yérusalem tavin irah bakéh Yésus éh jah poloo' jah usah nah pemung ngan kelunan éh jah sinah. 34Boh irah pinaa' nah bara' ngan roh, ka' ha' réh, Adang Yésus lepah betéé' murip, pu'un Simon na'at Éh tenéh, ha' réh.
35Boh rawah bara' éh tong rawah hun roh lakau tai Émaus nah, ngan bara' kepéh tong jalan rawah nesen éh Yésus mu'un sioo' Yésus nah memutui ka'an nah.
Yésus pepoléng usah Néh ngan irah bakéh Néh
(Mat. 28:16-20, Mrk. 16:14-18, Yoh. 20:19-23, Peng. 1:6-8)
36To rawah bara' tong ta'an réh tong Yésus, inah ulak Yésus nekedéng belah réh, ka' ha' Yésus nah ngan réh, Pawah kenin keh, ha' Néh.
37Medai mu'un-mu'un réh uban réh seruh éh jah beru'en. 38Boh Yésus bara' ngan réh ka', Kineu' keh medai ngan mujah kenin. 39Jian keh na'at ojoo' ngan gem Ké', boh keh jam éh Akeu' mu'un, jian keh ngamit usah Ké' boh keh jam Ku', uban beru'en bé' éh pu'un sin ngan tulang barei' tulang ngan usah ké' iteu', ha' néh ngan réh.
40Boh Yésus bara' ojoo' Néh ngan gem Néh ngan réh. 41Irah barei'-okoo' nyupin éh uban réh murung mu'un-mu'un ngan béé kenin réh. Boh Yésus neteng réh, ka' ha' Néh, Kineu', pu'un ka'an kinan keh siteu', ha' Néh. 42Boh réh alaa' jah utui seluang ke' réh mena' éh ngan Néh. 43Iah alaa' éh ke' Néh kuman éh tong ta'an kekat réh béé.
44Boh Éh bara' ka' ngan réh, Kekat éh lepah pu'un hun iteu', inah éh lepah benara' Ké' ngan keh hun Ké' to mokoo' ngan keh rai. Kekat éh senurat réh tong Akeu' éh pu'un lem Surat Musa, kenat péh éh pu'un lem surat irah nabi, kenat péh éh lem surat Masmur, adang kekat ha' éh senurat réh inah, pu'un éh kenat mu'un, ha' Néh.
45Boh Éh mena' pengejam Néh lem kenin réh ke' réh omok jam ha' lem surat Allah, 46ka' ha' Néh ngan réh, Pu'un ha' lem surat Allah éh bara', Adang Kristus sioo' keta ngan matai, ngan tong keteleu' dau adang Néh betéé' murip kepéh. 47Inah kepéh, dalem ngaran Néh rengah éh bara' tong jalan tekep kelunan piso jin penyala' réh dokoo' mega' penyala' réh, tekep éh benara' réh ngan kekat arong kelunan, éh bu'un néh tong Yérusalem. 48La'ah ka'ah éh omok bara' tong kekat inah. 49#Peng. 1:4 La'ah Akeu' juk nyohoo' iah éh pejajii' Tamen ké' rai tuai ngan keh. Jian keh mokoo' mena Éh tong Yérusalem avéé' penyukat jin Allah pu'un tong keh, ha' Néh ngan réh
Yésus betéé' tai seruga
(Mat. 16:19-20, Peng. 1:9-11)
50Boh Yésus mihin réh musit jin leboo' inah tai Betania. Boh Éh metéé' ojoo' Néh bau réh ke' Néh sebayang réh, 51#Peng. 1:9-11 lem Néh maneu' kenat tong réh, pu'un Éh tioo nalaa' Tuhan tai seruga. 52Pu'un réh seva' Éh. Moléé' réh tai Yérusalem kepéh ngan murung mu'un-mu'un kenin réh. 53Siget-siget dau tai réh tong Umaa' Allah ke' réh mejing Allah.

Irah éh suai © 2009, Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright © 2009 The Bible Society of Malaysia

Éh Keruwah koléé senuai © 2011 Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright 2011 The Bible society of Malaysia

Learn More About Rengah Jian