मत्ती दी थेपकी कोर्ला
XSRNT
दी थेपकी कोर्ला
दी थेप ति मत्तीकी टिवु कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु यिन। दी लेन ल्‍यामुला कोन्‍छ्‍योककी गोमा नेज्‍युनी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप दिक्‍पा ने थर ज्‍यितुप ति येशू राङ यिन सिक्‍या वे। तोङ्‍ला कोन्‍छ्‍योककी खोरे ज्‍यिक्‍तेम्‍बा यहूदीतिवाला दिक्‍पा ने थरुप मिरा च्‍यिक तोङ्‍गुप थाक्‍छ्‍येन नाङ्‍नोक। ती थाक्‍छ्‍येतुप ति खोकी येशू ख्रीष्‍ट जम्‍बुलिङला तङ्‍नी तेरी क्‍या नाङ्‍सुङ। दी लेन ल्‍यामु ति येशू ख्रीष्‍ट यहूदी गिपा नेमा क्‍येवु यिन, तमा तीकी तेन्‍दोक ति यहूदी गिपाकी थोक्‍ला तिराङ मिन, तेरी जम्‍बुलिङकी थोक्‍ला यिन।
दी मत्तीकी टिवु लेन ल्‍यामु ति रिम्‍बा क्‍यानी डिङ ज्‍याक्‍नी वे। दी लेन ल्‍यामुला येशू क्‍येवु पे नेज्‍युनी खो टुङ्‍गुप ताङ खो येलुङ ङोसु लावु कोर्ला सिक्‍या वे। दीला खो क्‍येवु, खोकी बप्‍तिस्‍मा लावु, खो शैतानकी खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येलुप, गालील नेवा ख्‍याप्‍टाक क्‍या नङ्‍गुप, येन्‍देन नङ्‍गुप ताङ नेर्पुतिवाला टेक च्‍यितुप कोर्ला सिक्‍या वे। तमा खो यरूशलेम फेपुप, खो ते तिङ्‍मी दिन्‍जा सेक ज्‍युवु, ग्‍यङ्‍शिङला टुङ्‍गुप ताङ येलुङ ङोसु लावु कोर्ला सिक्‍या वे।
दी लेन ल्‍यामुकी येशू कोन्‍छ्‍योककी ठिम ताङ खोकी ग्‍येल्‍खापकी छ्‍याकला वोतुप ताम्‍ङे हाक्‍कोवु ताङ ओङ्‍ज्‍येन थोपुप ग्‍येकेन छ्‍ये यिन सिक्‍या वे। खोकी माङ्‍शोक येन्‍देनतिवा दीकी कोर्ला राङ वे।
१) पम्‍दोककी टोङ्‍गु- दी टोङ्‍गुकी नाङ्‍ला मीतिवाला गोवु च्‍योलामतिवा ताङ खक्‍छ्‍येवु ओङ्‍ज्‍येनकी कोर्ला टिनी वे। (लोप्‍च्‍येन ५-७)
२) लोमा च्‍यिङ्‍ङीतिवाला सुङ ख्‍याप्‍टाक कितुप क नङ्‍गुप (लोप्‍च्‍येन १०)
३) कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी पेतिवा (लोप्‍च्‍येन १३)
४) लोमाकी तेन्‍दोक (लोप्‍च्‍येन १८)
५) तसामकी कल्‍वा ताङ ख्रीष्‍ट थेङ्‍मा ङ्‍यिवाला फेपुप कोर्ला (लोप्‍च्‍येन २४-२५)
मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा
येशू ख्रीष्‍टकी हङ्‍गावा ताङ खो क्‍येवु १:१–२:२३
बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु ३:१-१२
येशूकी बप्‍तिस्‍मा लावु ताङ शैतानकी खोला खोक्‍पा ल्‍हावु ३:१३–४:११
येशूकी गालीलला ख्‍याप्‍टाक क्‍या नङ्‍गुप ४:१२–१८:३५
येशू गालील नेज्‍यु यरूशलेम सेक फेपुप १९:१–२०:३४
यरूशलेमला खोकी तिङ्‍मी दिन्‍जा २१:१–२७:६६
येशू टुङ्‍गुप ने ङोसु लावु ताङ लोमातिवी पर्ला छ्‍यरुप २८:१-२०