Mateo 1
MEKNT

Mateo 1

1
Iesu Ufuga Apa E'i Mauni Ninina
(Luka 3:23-38)
1I'ina auga Iesu Kristo, i'a ufu'a apa'a Abraham okogai emai auga, ke kin Davide okogai emai auga, ega mauni ninina:
2Abraham gauga auga Aisak. Aisak gauga auga Jakob. Jakob gauga auga Juda aaga akina fou. 3Juda gauga Peres ke Sera fou. Isa ina'i auga Tama. Peres gauga auga Hesron. Hesron gauga auga Ram. 4Ram gauga auga Amminadab. Amminadab gauga auga Nashon. Nashon gauga auga Salmon. 5Salmon gauga auga Boas. Boas ina Rahab. Ke Boas gauga auga Obed. Obed ina auga Ruth. Obed gauga auga Jese. 6Jese gauga auga kin Davide.
Davide gauga auga Solomon. Solomon ina auga Uriah akafa kai, isa ama Davide eakafania. 7Solomon gauga auga Rehoboam. Rehoboam gauga auga Abaija. Abaija gauga auga Asa. 8Asa gauga auga Jehoshafat. Jehoshafat gauga auga Joram. Joram gauga auga Usiah. 9Usiah gauga auga Jotam. Jotam gauga auga Ahas. Ahas gauga auga Hesekia. 10Hesekia gauga auga Manaseh. Manaseh gauga auga Amon. Amon gauga auga Josia. 11Ke Josia gauga auga Jekonia. Jekonia aaga akina fou keagu kinagai, kepamani'ini'i keafii'i kelao au a'i'i koa i'opo'i Babilon ago a'inai keagu.
12Ke egae Babilon agogai au a'i'i koa keagu alogai, Jekonia gauga Shealtiel epamauga. Shealtiel gauga auga Serubabel. 13Serubabel gauga auga Abiud. Abiud gauga auga Eliakim. Eliakim gauga auga Asor. 14Asor gauga auga Sadok. Sadok gauga auga Akim. Akim gauga auga Eliud. 15Eliud gauga auga Eleasar. Eleasar gauga auga Matan. Matan gauga auga Jakob. 16Ke Jakob gauga auga Iosepa. Ke Iosepa auga Maria akafa. Ke Maria Iesu epamauga aka Mesaia keoma.
17Ega koa emia, Abraham faagagai e'ina mauni ninina 14 emia eake emai Davide faagagai. Ke Davide faagagai isafa mauni ninina 14 emia eake emai, Israel papiau'i kepamani'ini'i keafii'i kelao ago a'inai Babiloniai keagu kinagai. Ke ega'ina kinagai e'ina, mauni ninina 14 emia emai Mesaia#1:17 Hibru malagai, ‘Mesaia’ ke Grik malagai ‘Kristo.’ I'ina auga ‘Deo ekinaga, oiliai kania ke'efa Auga.’ emauni.
Iesu Emauni Fouga
(Luka 2:1-7)
18Ke pau Iesu Mesaia auga ega mauni fouga iina epea oma. Isa ina Maria auga pako'a iifaga kepaapa Iosepa auni'i fekeamage keoma. Kai auni'i akeagu fou koa kai, Maria Deo ega Spiritu ega isapuai epakaisau. Iosepa Maria epakaisau auga eisa elogo kai, Deo ega Spiritu ega isapuai epakaisau auga aelogo. 19Ke Iosepa Maria auni'i fekeamage keoma auga, Deo maagai alo opai auga kainai, Maria papiau ma'oai ago'iai fepameagaina auga anina aeani. Ega puo iifa epaapa, Maria auni'i kepako'ania fekeamage keoma auga iifaga ogefakeai laa'i gapamia eoma.
20Kai isa ega'ina opolaga eafiia alogai, kina aga'o gapiai, Lopia ega agelo nipiai isa eapakina penia epainia einaka, “Iosepa, Davide okogai lomai aumu, Maria foafia emu e'a folaoaina, akafamu femia auga mani'ina folopa'aua. Gome imoi Maria gua alogai auga, Deo ega Spiritu ega isapuai eafiia. 21Isa imoi maguaega agepamauga. Ke imoi ega'ina, aka ‘Iesu’#1:21 ‘Iesu’ auga Grik malagai, ke Hibru malagai auga ‘Joshua.’ Aka ega'ina auga ‘Lopia papiau kania'i eagamauga auga fouga eifania.’ fooma, gome isa ifo ega papiau laomai apala ee'iai kania'i ageagamauga,” eoma.
22Ega'ina kapa'i ma'oai ega kemia oma, ega koa Lopia profeta ake'iai kapa'ina mo eifani'i au'i ko'a'i mo fekemia eoma. 23Ega'ina kapa'i aga'o auga fouga profeta Aisaea iina epapua oma: “Ifiao agu'a faaga fofouga, au aga'o fou akefeufeu auga, ageinae imoi maguaega agepamauga. Ke papiau isa aka Immanuel akeoma.” Immanuel#Aisaea 7:14 i'a mala'aisai auga, “Deo i'a fou aague,” auga eifania.
24Ke Iosepa e'ue aisama, Lopia ega agelo maagai kapa'ina eifa kapulania auga ekapaisa. Ke Maria eafiia auni'i kelao ega e'ai akafa emia. 25Kai Iosepa akafa Maria fou akefeufeu mo elao imoi maguaega epamauga. Ke imoi epamauga aisama, aka Iesu eoma.

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Mauni Mamaga Iifaga

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.