Matiyo 20:20

Matiyo 20:20 MMNNT

Pagkakamhan kaiza ya ina na mga maanak ni Sibidiyo minkarini iza kan Hisos iba si Santiago daw si Howan. Kamhan dizan ka paahan ni Hisos minlohod ya ina kay may ihangzo kontana naiza kan Hisos.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share