Matiyo 20:18

Matiyo 20:18 MMNNT

nagalaong nga mamanaw di kita ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan doro kaiton nga dapit hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, iated hao doro ka mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay hokman hao niran ka kamatazen.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share