Howan 2:19

Howan 2:19 MMNNT

Minsambag si Hisos nga ini nga dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos geb-a mazo ini. Kamhan hinangen gazed nao ini pagbag-o ka tolo kang ka aldaw.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share