Howan 2:17

Howan 2:17 MMNNT

Kamhan nakataremdem ya toong mga sakop ka daan impasoyat na Diyos nga nagalaong nga Diyos, ya pagbogaw nao ka mga maonga nga tao dizan ka kanmong lagkaw ani ya sinogdan ka pagkontara niran kanao.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share