Howan 2:15

Howan 2:15 MMNNT

Kamhan minhinang si Hisos ka ilatosay nga lepes kay bogawen naiza sirang tanan dizan ka lagkaw na Diyos. Impaiwat gazed ya mga karniro daw mga baka. Inzabo sab naiza ya kowarta na mga magsilihay daw impanowad ya kanirang mga lamisa.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share