Howan 1:42

Howan 1:42 MMNNT

Pagkakamhan ni Andris pagpanaba kan Simon in-iba pen naiza si Simon ngaro kan Hisos. Pagdateng niran doro minseleng si Hisos kan Simon. Kamhan minlaong iza nga iko si Simon nga maanak ni Howan kamhan anngaran hao kanmo kan Sipas. Na, ya ngaran nga si Sipas daw si Pidro mag-anika. Na, ya kahologan na ngaran nga Pidro ani ya dakolang bato.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share