Howan 1:19

Howan 1:19 MMNNT

Na, ka nagapanan-og pen si Howan ka mga tao mahitenged kan Kristo nalibeg ya mga Yodayo kon si Kristo kon si Howan iton. Kamhan ya mga oloolo na mga Yodayo dini ka Hirosalem minpadara siran ka mga pari daw ya mga Libita doro kan Howan dazaw pangotanhen kon sin-o sa iza.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share