Mateo 1
SYB

Mateo 1

1
Su Gesalan ni Isukristu
(Lucas 3:23-38)
1Naa mendadi kini si Isukristu, kinii gesalanen. Sala tawan ginepuꞌay ni Isukristu, iin si David, sapuꞌ pa dema ni Abraham dengantu.
2Naa mendadi, kinii gesalan ni Isukristu genat dini Abraham sampay dini Adiꞌ David. Si Abraham, kaliꞌ pegbataꞌ, iinig bataꞌen, si Isaac. Si Isaac, iinig bataꞌen, si Jacob. Si Jacob, iinig bataꞌen, si Juda sampay su nga pateden. 3Si Juda, iinig bataꞌen, si Fares mukaꞌ si Sara. (Iini ginaꞌ nilan, si Tamar.) Si Fares, iinig bataꞌen, si Esrom. Si Esrom, iinig bataꞌen, si Aram. 4Si Aram, iinig bataꞌen, si Aminadab. Si Aminadab, iinig bataꞌen, si Naason. Si Naason, iinig bataꞌen, si Salmon. 5Si Salmon, iinig bataꞌen, si Boos. (Iini ginaꞌ ni Boos, si Rahab.) Si Boos, iinig bataꞌen, si Obed. (Iini ginaꞌ ni Obed, si Ruth.) Si Obed, iinig bataꞌen, si Isai. 6Mendadi si Isai, iin pelumig bataꞌen, si Adiꞌ David.
Naa kini pelumi gesalan ni Isukristu genat dini David sampay di kenguit tug bansa Israel ditug benwa Babilonia. Mendadi, kaliꞌ pegbataꞌ si David, iin pelum si Salomon. (Iini ginaꞌen, su sawa sia ni Urias dengantu.) 7Si Salomon, iinig bataꞌen, si Roboam. Si Roboam, iinig bataꞌen, si Abias. Si Abias, iinig bataꞌen, si Asa. 8Si Asa, iinig bataꞌen, si Josafat. Si Josafat, iinig bataꞌen, si Joram. Si Joram, iinig bataꞌen, si Usias. 9Si Usias, iinig bataꞌen, si Jotam. Si Jotam, iinig bataꞌen, si Acas. Si Acas, iinig bataꞌen, si Ezequias. 10Si Ezequias, iinig bataꞌen, si Manases. Si Manases, iinig bataꞌen, si Amon. Si Amon, iinig bataꞌen, si Josias. 11Si Josias, iinig bataꞌen, si Jeconias sampay su nga pateden, mitaang su kegigetaw nilan tu kenguit tug bansa Israel ditug Babilonia.
12Naa kini pelumi gesalan ni Isukristu genat tu kenguit tu getaw Israel ditug Babilonia sampay di kegigetaw na ni Isukristu. Mendadi si Jeconias kia, kaliꞌ pegbataꞌ, iinig bataꞌen, si Salatiel. Si Salatiel, iinig bataꞌen, si Sorobabel. 13Si Sorobabel, iinig bataꞌen, si Abiud. Si Abiud, iinig bataꞌen, si Eliaquim. Si Eliaquim, iinig bataꞌen, si Asor. 14Si Asor, iinig bataꞌen, si Sadoc. Si Sadoc, iinig bataꞌen, si Aquim. Si Aquim, iinig bataꞌen, si Eliud. 15Si Eliud, iinig bataꞌen, si Eleasar. Si Eleasar, iinig bataꞌen, si Matan. Si Matan, iinig bataꞌen, si Jacob. 16Si Jacob, kaliꞌ pegbataꞌ, iin pelum si Jose, su minginsawa dini Maria. Mendadi, kaliꞌ pelum pegbataꞌ si Maria, kini na tuꞌu si Isus, ki gilal Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan.
17Kaas genat ditu ni Abraham, benaꞌ sepuluꞌ buꞌ paat sumpat, dekag pa migigetaw si David. Dayun genat ditu ni David sampay tu kenguit tu nga getaw Israel ditug Babilonia, sepuluꞌ buꞌ paat sumpat pa pagid. Genat itu, benaꞌ sepuluꞌ buꞌ paat sumpat na pelum, iin na tuꞌu su kegigetaw ni Isukristu, ki Tinduꞌ nu Megbebayaꞌ Meglekaunutan.
Su Kegigetaw ni Isukristu
(Lucas 2:1-7)
18Naa kini si Isukristu, kiniig bian nu kegigetawen. Ki mbaal ginaꞌen si Maria, mimbeng diniin ki sala tawan si Jose. Laak dagid su ndaꞌ pa pegawid duayan si Jose mukaꞌ si Maria, misimaꞌ ni Maria puꞌ masiꞌ pelepuunan na, sabaꞌ laak nug Balakat nu Megbebayaꞌ. 19Naa kini si Jose, mekesuun getaw, kaas delendemanen, subay butasenen sug bembengen dini Maria. Laak pegbuniinen tug launan getaw, adun ndiꞌen mpengumpiidan si Maria. 20Dagid sinegay megdelendem pa si Jose, duun masiꞌi sesuguꞌen nu Kaunutan Megbebayaꞌ getaw langit mituaꞌ diniin di teginepenen, kaliꞌ pektaluꞌ diniin, “Jose, sapuꞌa ni David, ndiꞌa mekalangalang menginsawa dini Maria. Puꞌ kig bedesanen kiin, mikpuun tug Balakat nu Megbebayaꞌ. 21Naa megbataꞌ tuꞌu si Maria, iinig bataꞌen, laki. Iini baal niu ngalanen, si Isus, puꞌ iini meglegawen tu piglegetawanen di nga salaꞌ nilan.”
22Kaas mipenggulaulaig launanen kini, puꞌ adun menuud su pisulat nu Kaunutan Megbebayaꞌ tu pimuunanen dengantu ditu Misulat Taluꞌen, laung, 23“Mendadi, duunig delaga megbedes, dayun megbataꞌ, bataꞌlaki. Iini baalen ngalanen, si Immanuel” (maꞌananen, “Kini su Megbebayaꞌ, suminalabuuk na dinita”).
24Naa si Jose, benaꞌ mitanud genat mekteginep, delendemanen diunenen da penginsuaay si Maria, maaꞌ dadema nu tinituluꞌ diniin nu sesuguꞌen nu Kaunutan Megbebayaꞌ. Saꞌ maꞌnia, mikpungun ilan, 25laak tebiaꞌ, ndaꞌ pa siben ubayay ni Jose si Maria, sampay da dun migbataꞌ. Benaꞌ migbataꞌ tuꞌu si Maria, iin dayuni binaal ni Jose ngalan nu gembataꞌ kia, si Isus.

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Kig Begu Pasad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.