YouVersion Logo
Search Icon

ⵢⵈⵢⴰ 1

1
ⵙⵏ⵿ⵜⵢ
ⵓⵍ ⵓⴰ ⵎⵙⵏ ⵏⵔ ⴹⵜⵎⴹⵔ⵿ⵜ
1ⵙ⵿ⵜⵤⵔⵜ ⵙ ⴹⵈⵍⴾ ⵎⵛⵏⴰ ⴹⵏⵜ ⴹⴰ ⵓⵍ ⵍⵢ⵰ ⵓⵍ ⵍⴰ ⵗⵔ ⵎⵛⵏⴰ ⵎⵔⵏ ⵓⵍ ⵓⴰ ⵎⵙ ⵎⵛⵏⴰ⵰ 2ⵓⵍ ⵙ⵿ⵜⵤⵔⵜ ⵍⴰ ⵗⵔ ⵎⵛⵏⴰ⵰ 3-4ⵈⵍⴾⴹⵓ ⵙⵔⵙ ⵎⵛⵏⴰ ⵔⵜ ⴾⵍ⵰ ⵓⵔ ⵜⵍⴰ ⵔⵜ ⴹⵗ ⴹⵏⵜ ⵓⴰ ⵙⵔⵙ ⴹⵓⵔⵏⵈⵍⴾ ⴼⵍⵙ ⵓⵍ ⵓⴰ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵂⴾⵏ ⵜⵎⴹⵔ⵿ⵜ ⵜⴰ ⵜⵎⵙⵜ ⵏⵔ ⵢⵢⵜⴹⵏ⵰ 5ⵎⵍⵓⵍⵓ ⴹⵗ ⵛⵢⵢ ⵎⵛⵏ ⵓⵔ ⵜⵆⵀⵍⵏⵜ⵰ 6ⵙⴹⵓ ⵍⵙ ⵢⵏ ⴶⵏ ⵙⵎ ⵢⵈⵢⴰ ⴹⵤⵎⵤⵍ ⵎⵛⵏⴰ⵰ 7ⵎⵙ ⵜⴶⵢⴰ ⴼⵍ ⴹ ⵎⴶⵔⴹ ⵙⵏⵔ ⵓⴰ ⵤⴶⵤⵏⵏ ⵢⵜⴹⵏ ⴾⵍ ⵙⵔⵜⵏ ⵓⵏ ⴶⵏⵓ⵰ 8ⵏ⵿ⵜⴰ ⵎⵏⵜ ⵓⵔ ⵎⵙ ⵏⵔ ⵜⵓⵙⴶⵍⴰ ⵗⵙ ⴹⴶⴰ ⵎⵙ ⵜⴶⵢⴰ ⴼⵍ ⴹ ⵎⴶⵔⴹ ⵙⵏⵔ ⵓⴰ⵰ 9ⵓⵍ ⵓⴰ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵎⵙⵏ ⵏⵔ ⵓⵏ ⵜⴹⵜ ⵓⴰ ⴹⴾⵏ ⴹⵏⵜ ⵙⵎⵍⵓⵍⵓ ⵢⵜⴹⵏ ⴾⵍ⵰ 10ⵏ⵿ⵜⴰ ⵂⵏ ⴹⵏⵜ ⵈⵍⴾⵜⴹⵓ ⵙⵔⵙ ⵎⵛⵏⴰ ⵎⵛⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵆⵀⵍ ⴹⵏⵜ⵰ 11ⵙⴹⵓ ⴾⵍⵏⵜ ⴶⵙ ⵓⵔ ⵜⵆⵀⵍⵏ ⵢⵜⴹⵏⵜ⵰ 12ⵎⵔⵏ ⵢⵜⴹⵏ ⴾⵍ ⵓⵏ ⵜⵆⵀⵍⵏⵏ ⵤⴶⵤⵏⵏ ⵙⵔⵙ ⵓⵏ ⴹⵢ ⴾⴼⵏ ⵍⵎⵆⵎ ⵏ⵿ⵜⵛⵜ ⵏⵀⵔⵔⵏ ⵏⵎⵛⵏⴰ⵰ 13ⵀⵔⵔⵏⵏ ⵍⵙⵏ ⵜⵂⵓⵜ⵰ ⵎⵛⵏ ⵜⵂⵓⵜⵏ ⵓⵔ ⵜⵍⴰ ⴹⵜⴰ ⵜⵜⵓⵤⴹⵢⵜ⵰ ⵓⵔ ⵜⴶⴰ ⵙ ⵍⴾⵎ ⵢ ⴹⵔⵏ ⵏⴶⴹⵎ ⵓⵍⴰ ⵜⵏⵜⵏⵜ⵰ ⴾⵍⴰ ⴾⵍⵔ ⵎⵛⵏⴰ ⵎⵏⵜ ⵙ ⵜⵏⴶⴰ ⵀⵔⵔⵏⵜ⵰ 14ⵓⴰ ⵎⵙⵏ ⵓⵍ ⵆⵍ ⵓⴹⵏ ⵈⵙⵔ ⵗⵔⵏⴰ ⴾⵏⴰ ⵜⵍⴰ ⵏⵍⵈⵔⵎⴰ ⵎⵙ ⵎⵛⵙ ⵏ⵿ⵜⴹⵜ⵰ ⵏⵙⵏⴶⵔⴰ ⵜⵏⵢⵏⵜ ⵜⵏⵢⴰ ⵜⴰ ⴶⵔⵓ ⵀⵔⵔ ⵏⵢⵏ⵿ⴹⴰ ⵗⵔ ⵀⵏⵜ⵰ 15ⴶⵢⵜⵙ ⵢⵈⵢⴰ ⵛⵓⵍ ⵙⴼⵍⴰ ⴹ ⴶⵏⵓ «ⵓⴰ ⴹⵗ ⵙ ⵂ ⵀⵜⵏⵜ ⵙⵗⴰ ⵓⴰ ⴹⵓⵏ⵿ⴶⵏⴰ "ⴰ ⴹⵙⵓ ⴹⴼⵔⵢ ⵎⵛⵏ ⴶⵔⵢ ⴼⵍⵙ ⴹⵜⵢ ⴹⴰ ⵍⵢ⵰"» 16ⵓⵍⴰ ⴾⵜⵏⵏⴰ ⵏⴶⵔⵓ ⵍⵀⵔⴾⴰ ⵓⵔ ⵏⵍⴰ ⴹⴾⴹ ⵙⵍⵈⵔⵎⵏⵜ ⴾⵎⵍⵏ⵰ 17ⴼⵍⵙ ⵎⵛⵏⴰ ⴾⴼⵏⵗ ⵛⵔⵗⴰ ⴹⵗ ⴼⵙ ⵏⵎⵙⴰ ⵍⵈⵔⵎⴰ ⴹⵜⴹⵜ ⵎⵔⵏ ⵙⴹⵓ ⴹⵔⵙⵏ ⵗⵢⵙⴰ ⵍⵎⵙⵈ⵰ 18ⵓⵔ ⵜⵍⴰ ⵓⴹⵏ ⵏⵢⵏ ⵎⵛⵏⴰ ⵎⵛⵏ ⵀⵔⵔ ⵏⵢⵏ⵿ⴹⴰ ⵎⵙⵏ ⵎⵛⵏⴰ ⵍⴰ ⵗⵔ ⵀⴰ ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵏⵆⵙⵙⵏⵏ⵰
ⵛⵗⵍ ⵓⴰ ⴶⴰ ⵗⵢⵙⴰ ⴹⵜ ⵢⵜⴹⵏ ⴾⵍ
ⵜⴶⵢⴰ ⵏⵢⵈⵢⴰ ⵓⴰ ⵙⵍⵎⵗⵏ ⴹⵗ ⵎⵏ
19ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⴰ ⵜⴶⵢⴰ ⵜⴰ ⴶⴰ ⵢⵈⵢⴰ ⵢⵔⵜ ⴹⵗ ⵍⵎⵎⵏ ⴹⴾⵍⵀⵢ ⵓⵏ ⴹⴼⵍⵏⵏ ⵢⵔⵙⵍⵎ ⵙⵗⴰ ⵓⴰ ⵜⵏ⵿ⴹⵤⵎⵤⵍⵏ ⵎⵤⵔⵏ ⵏ⵿ⴾⵍⵍⵢⵂⴹ ⵢⴹ ⵜⵙⵙ⵿ⵜⵏⵏ ⴹⵓⴰ ⵎⵙ⵰ 20ⵓⵔ ⴶⵢ ⵙⴹⵙⵏⵌⵓⵀ⵰ ⴾⵍⴰ ⴾⵍⵔ ⴹⴾⵍ ⵎⵙⵍⵏⵜ ⵙⴼⵍⴰ ⵏⵙⵏ «ⵏⴾ ⵓⵔ ⵎⵙⵗ ⵍⵎⵙⵈ⵰» 21ⵏⵏⵙ «ⵎⴰ ⵜⵎⵙⴰ ⵤⴰ⵰ ⵍⵢⵙ ⵜⵎⵙⴰ⵰» «ⴾⵍⴰ ⴾⵍ» ⵏⵙⵏ «ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰ⵰» «ⵏⵀⵢ ⵓⴰ ⵜⵎⵍⵏ ⵜⵎⵙⴰ⵰» «ⴾⵍⴰ ⴾⵍ» ⵏⵙⵏ «ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰ⵰» 22ⵜⵤⵔ ⵏⵏⵙ «ⴹⵗ ⴹⵢ ⵎⴰ ⵜⵎⵙⴰ⵰ ⵂⵔ ⴹⵏⵙⵓ ⵢⵜⴹⵏ ⵓⵏ ⴹⵏⴹⵙⴶⵍⵏⵏ ⵏⵓⵢⵙⵏ ⵍⵌⵓⵀ ⵏⵓⴰ ⵜⵎⵙⴰ⵰ ⴹⵗ ⴹⵢ ⵎⵍⵏⵆⵓ⵰» 23ⵏⵙⵏ ⵔⵜ ⵓⴰ ⵏⴰ ⵏⵀⵢ ⵙⵢⵙ ⵔⵓ ⵙ ⵏⴰ «ⵏⴾ ⵎⵙⵏ ⵓⴰ ⵙⵗⵔⵏ ⴹⵗ ⵙⴼ ⴶⵏⵓ "ⵙⵙⵗⴹⵜ ⵀⵔⵆⴰ ⵢⵎⵍⵢ⵰"»
24ⵢⵜⴹⵏ ⵓⵏ ⴹⵎⵤⵍⵏⵏ ⵙ ⵢⵈⵢⴰ ⴹⴰ ⵂⵏ⵿ⵜⵏ ⴾⵍ ⵜⴶⵢⵜ ⵜⵏ ⴼⵔⵙⵢⵜⵏ⵰ 25ⵍⵙⵏ⵿ⵜⵓ ⵙⵙ⵿ⵜⵏ ⵏⵏⵙ «ⵎⴰ ⴼⵍ ⵜⵙⵍⵎⵗⵗ ⵢⵜⴹⵏ ⴹⵗ ⵎⵏ ⴾⵢ ⵜⵏ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⵗ ⵍⵎⵙⵈ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⵗ ⴹⵗ ⵏⵀⵢ ⵓⴰ ⵜⵎⵍⵏ⵰» 26ⵏⵙⵏ «ⵏⴾ ⵎⵏ ⴹⵗ ⵙⵍⵎⵗⴰ ⵎⵛⵏ ⵍⴰ ⴶⵔⵓⵏ ⵓⴹⵏ ⵓⵔ ⵜⵤⴹⵢⵎ 27ⵙⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵤⵙⵏ ⴹⴼⵔⵢ ⵎⵔⵏ ⵓⴰ ⴹⴶⴰ ⴹⵗ ⵛⴶⵔⵜ ⵓⵔ ⵓⴹⴰ ⵓⵍⴰ ⵔⴰ ⵏ⵿ⵙⵗⵏ ⵏ⵿ⵗⵜⵎⵏⵜ⵰» 28ⵔⵜⵏ ⵓⵏ ⴾⵍ ⵎⴹⵍ ⵏⵀⵜⵏⵢ ⴹⵗ ⵜⴶⵏ ⴼⵍ ⵜⴶⴹⵎⵢⵜ ⵜⴰ ⵂⴹⵜ ⵏⴶⵔⵓ ⵓⵏ ⵢⵔⴹⵏ ⵙⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵗ ⵙⵍⵎⵗ ⵢⵈⵢⴰ ⵢⵜⴹⵏ⵰
29ⵙ ⴶⴰ ⵤⵍ ⵓⴰ ⵂⴹⵏ ⴶⴰ ⵢⵈⵢⴰ ⵗⵢⵙⴰ ⵤⵢⵜⴹⵓ ⵜⵤⵔ ⵏⴰ «ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵏ ⵌⵗⵍ ⵏⵎⵛⵏⴰ ⵓⴰ ⵜⴾⵙⵏ ⵀⴾⴹⵏ ⴹⵗ ⴹⵏⵜ⵰ 30ⵏ⵿ⵜⴰ ⵙ ⵂ ⵀⵜⵏⵜ ⵙ ⴹⵓⵏ⵿ⴶⵏⴰ "ⵍⵙ ⵢⵏ ⴹⵙⵓ ⴹⴼⵔⵢ ⵎⵛⵏ ⴶⵔⵢ ⴼⵍⵙ ⴹⵜⵢ ⴹⴰ ⵍⵢ⵰" 31ⵏⴾ ⵎⵏⵏ ⵓⵔ ⵜⵤⴹⵢⴰ ⵎⵛⵏ ⵙⴹⵓ ⴹ ⵙⵍⵎⵗⵗ ⵢⵜⴹⵏ ⴹⵗ ⵎⵏ ⴼⵍ ⴹⵏⴼⵍⵍ ⵢ ⴾⵍⵍⵢⵂⴹ⵰» 32ⵍⵙ ⵢⵈⵢⴰ ⵜⴶⵢⴰ ⵏⴰ «ⵙⵓⴹⴰ ⴹⵗ ⵏ⵿ⴼⵙ ⵓⴰ ⵤⴹⴶⵏ ⵙ ⴹⴶⵎⴹ ⵌⵏⵓⵏ ⵂⴰ ⵛⵛⵍⵏ ⵏ⵿ⵜⴹⵀⵔ⵿ⵜ ⵓⵔ⵿ⵜⵓ⵰ 33ⴹⵜ ⵓⵏ ⵓⵔ ⵜⵤⴹⵢⴰ ⵎⵛⵏ ⵎⵛⵏⴰ ⵙⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⴹⵤⵎⵤⵍⵏ ⵢⴹ ⵙⵍⵎⵗⵗ ⵢⵜⴹⵏ ⴹⵗ ⵎⵏ ⵏⵢ "ⵍⵙ ⵓⵙ ⵜⵏⵢⵗ ⵏ⵿ⴼⵙ ⵓⴰ ⵤⴹⴶⵏ ⵙ ⴼⵍⵙ ⴹⵤⵀⵜ ⵍⵙ ⵓⴹⵢ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵤⵙⵍⵎⵗⵏ ⵢⵜⴹⵏ ⴹⵗ ⵏ⵿ⴼⵙ ⵓⴰ ⵤⴹⴶⵏ⵰" 34ⵎⵔⴹⴰ ⵔⵜ ⵓⴰ ⵏⵢⵆⵓ ⵙ ⵛⵜⵓⵏⵏ⵰ ⵎⵔⵏ ⴶⵢ ⵙⵍⴾⵏⵗ ⵙ ⵍⵙ ⵓⴰ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵀⵔⵔ ⵏⵎⵛⵏⴰ⵰»
ⵏⵜⵍⵀ ⵓⵏ ⵤⵔⵏⵏ
35ⵙ ⴶⴰ ⵤⵍ ⵓⴰ ⵂⴹⵏ ⵂⴰ ⵢⵈⵢⴰ ⴹⴶ ⵓⴰ ⵂⵔⵓⴰ ⴹⴰ ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵏⵜⵍⵀⵏⵜ ⵛⵏ 36ⴶⴰ ⵗⵢⵙⴰ ⵙ ⴹⴶⵎⵏⵙⵏ ⴹⵍⵎ ⵏⴰ «ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵏ ⵌⵗⵍ ⵏⵎⵛⵏⴰ⵰» 37ⵙⵍⵏ ⵏⵜⵍⵀ ⵓⵏ ⵛⵏ ⵢ ⵀⵜⵓ ⵜⴰ ⴶⴰ ⴹⴰ ⵜⵤⵔ ⵍⴾⵎⵏ ⵢ ⵗⵢⵙⴰ⵰ 38ⵙⵓⴹⵏ ⵗⵢⵙⴰ ⴹⴼⵔⵙ ⴶⵏ ⵍⴾⵎⵏⵙ ⵏⵙⵏ «ⵎⵙ ⵜⵙⴶⴹⵎ⵰» ⵏⵏⵙ «ⵎⵏⴹ ⵜⵗⵙⵔⴰ ⵛⵈ⵰» 39ⵏⵙⵏ «ⴶⵍⵓⵜⴹⵓ ⵜⵜⵏⵢⵎ»⵰ ⵜⴶⵓ ⵓⵏ ⵜⴾⵙ⵿ⵜ ⵤⴶⵔⵜ⵰ ⴶⵍⵏ ⴹⵓⵏ ⴹⵔⵙ ⵏⵢⵏ ⴹⴹ ⵍⴰ ⵜⵤⵔ ⵙⵏ⵿ⴹⵏ ⵗⵔⵙ ⵤⵍ⵰ 40ⵎⴹⵏ ⵓⵏ ⵛⵏ ⵍⴾⵎⵏⵏ ⵢ ⵗⵢⵙⴰ ⴹⴼⵔ ⵜⵙⵍⵢ ⵜⴰ ⴶⵏ ⵢⵓⵍ ⵏⵢⵈⵢⴰ ⵙⵎ ⵏⵢⵏ ⴹⵗⵙⵏ ⵏ⵿ⴹⵔⵓⵙ ⵎⴹⵔⵢ ⵏ⵿ⵙⵎⵗⵏ ⵀⵜⵔⵙ⵰ 41ⵎⵏⵢ ⵏ⵿ⴹⵔⵓⵙ ⴹⵎⵆⵔⵏⵜ ⵙⵎⵗⵏ ⵙ⵿ⵜⵤⵔⵜ ⵏⵙ «ⵏⴾⵏⵢ ⵏⵎⵏⵢ ⴹⵍⵎⵙⵈ⵰» ⵍⵎⵗⵏⴰ ⴾⵔⵙ⵿ⵜⵙ⵰ 42ⵎⵔⵏ ⵍⵓⵢⵜⵓ ⵙ ⵗⵢⵙⴰ⵰ ⵙⵓⴹ ⵗⵢⵙⴰ ⴹⵗ ⵙⵎⵗⵏ ⵗⵙ ⵏⵙ «ⴾⵢ ⵙⵎⵗⵏ ⴶ ⵢⵈⵢⴰ ⴹ ⵜⴶⵗ ⵙⵎ ⵆⵢⴼⵙ⵰» ⵙⵎ ⵓⴰ ⵍⴰ ⴹ ⵓⵏ ⵀⵜⵔⵙ ⵍⵎⵗⵏⵏⵜ ⵜⵂⵏ⵿ⵜ⵰ 43ⵙ ⴼⵓ ⵔⴰ ⵗⵢⵙⴰ ⴾⵢ ⵏⵎⴹⵍ ⵏ⵿ⴶⵍⵍⵢⴰ⵰ ⵎⵏⵢ ⴹⴼⵍⵀⵙ ⵏⵙ «ⵍⴾⵎⵢ⵰» 44ⴼⵍⵀⵙ ⴹⵏ⵿ⴹⵔⵓⵙ ⴹⵀⵜⵔⵙ ⵗⵔⵎⵏⵙⵏ ⵢⵏ⵿ⴹⴰ ⵙⵎⵏⵜ ⵀⵜⵙⵢⴹⴰ⵰ 45ⵎⵏⵢ ⴼⵍⵀⵙ ⴹⵏⵜⵏⵢⵍ ⵏⵙ «ⵏⴾⵏⵢ ⵏⵎⵏⵢ ⴹⵓⵙ ⵎⴶⵔⴹ ⵏⵀⵢ ⵎⵙⴰ ⴹⵗ ⵜⵓⵔⵜ ⵎⴶⵔⴹⵏ ⵙⵔⵙ ⴹⵗ ⵍⴾⵜⵀⵏ ⵏⵏⵀⵜⵏ ⵜⵎⵙⵏ ⵗⵢⵙⴰ ⵓⵏ ⴶ ⵢⵙⴼ ⵓⵏ ⵗⵔⵎ ⵏⵤⵔⵜ⵰» 46ⵜⵤⵔ ⵏⵙ ⵏⵜⵏⵢⵍ «ⵎⴾⵏ ⵗⵔⵎ ⵏⵤⵔⵜ ⵜⴹⴶⵎⴹ ⵔⵜ ⵂⵙⵢⵏ⵰» ⵏⵙ ⴼⵍⵀⵙ «ⵢⵓ ⵜⵏⵢⴰ⵰» 47ⴶⴰ ⵗⵢⵙⴰ ⵏⵜⵏⵢⵍ ⵤⵢⵜⴹⵓ ⵏⴰ «ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵏ ⵓⴹⵏ ⵏⵙⵔⵢⵍ ⵓⵏ ⵜⴹⵜ ⵓⴰ ⵓⵔ ⵂⴰ ⵎⵙⵏ ⵜⵍⵎⵏⴼⵆⴰ⵰» 48ⵏⵙ ⵏⵜⵏⵢⵍ «ⵎⵏⵢ ⵓⵙ ⴹⵜⵤⴹⵢⴰ⵰» ⵌⵓⵀⵙ ⵗⵢⵙⴰ ⵏⵙ «ⵂⵔⵓⴰ ⴾⵢ ⴹⵓⵔⵗⵔⴰ ⴼⵍⵀⵙ ⵙⵗⴰ ⵓⴹ ⵜⵍ ⴹⵓ ⵛⴾ ⵓⵏ ⴼⴶ ⴹⴰ ⵂⵏⵢⵆⵢ⵰» 49ⵏⵙ ⵏⵜⵏⵢⵍ «ⵛⵈ ⴾⵢ ⵎⵙⵏ ⵀⵔⵔ ⵏⵎⵛⵏⴰ ⵜⵎⵙⵗ ⵎⵏⴾⵍ ⵏⵙⵔⵢⵍ⵰» 50ⵏⵙ ⵗⵢⵙⴰ «ⵜⵤⴶⵤⵏⴰ ⴼⵍ ⵙ ⴹⴾⵏⵗ ⵂⵏⵢⵆⵢ ⴹⵓ ⵛⴾ ⵏ⵿ⴼⴶ⵰ ⴹ ⵜⵏⵢⵗ ⵔⵜⵏ ⵓⵢⴹ ⵤⵓⵔⵏⵏ ⴶⵔⵏⵏ ⵓⴹⵢ⵰» 51ⵏⵙ ⵗⵢⵙⴰ ⴹⵗ «ⴶⵢⵗ ⵙⵍⴾⵏⵗⵓⵏ ⵙ ⴹⴼⵔ ⵓⴰ ⴹ ⵜⵏⵢⵎ ⵌⵏⵓⵏ ⵏⵍⵎⵏ ⵜⴶⵤⵢⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵏ⵿ⴶⵍⵙⵏ ⵜⵤⵀⵏ⵿ⴹⵓ ⴼⵍⵢ ⵏⴾ ⴶ ⴶⴹⵎ⵰»

Currently Selected:

ⵢⵈⵢⴰ 1: TTQtg

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy