ⵎⵜⴰ 1
TTQTG

ⵎⵜⴰ 1

1
ⵜⵂⵓⵜ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ ⴹⵜⵓⵙⵎⵜⴶⵏⵜ ⵢⵛⵗⵍ ⵓⴰ ⵤⴶⵓ
ⵍⵌⴹⵏ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ ⴹⵜⵂⵓⵜⵏⵜ
ⵍⵌⴹⵏ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ ⵍⵎⵙⵈ
1ⵏ⵿ⵜⵏⵢ ⴹⴰ ⵙⵎⵓⵏ ⵏⵍⵌⴹⵏ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ ⵍⵎⵙⵈ ⵂⵢⴰ ⵏⵏⵀⵢ ⴹⵓⴹ ⴹⵏⵀⵢ ⵀⵔⵂⵎ
2ⵀⵔⵂⵎ ⵔⵓ ⵙⵂⵆ⵰
ⵙⵂⵆ ⵔⵓ ⵢⵆⵀ⵰
ⵢⵆⵀ ⵔⵓ ⵢⵂⴹⴰ ⴹⵎⴹⵔⵢⵏⵜ⵰
3ⵢⵂⴹⴰ ⵔⵓ ⴼⵔⵙ ⴹⵤⵔⵈ
ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵎⵏⵜ ⵜⵎⵔ⵰
ⴼⵔⵙ ⵔⵓ ⵈⵙⵔⵏ⵰
ⵈⵙⵔⵏ ⵔⵓ ⵔⵎ⵰
4ⵔⵎ ⵔⵓ ⵗⵎⵏⴹⵀ⵰
ⵗⵎⵏⴹⵀ ⵔⵓ ⵏⵛⵏ⵰
ⵏⵛⵏ ⵔⵓ ⵙⵍⵎⵏⴰ⵰
5ⵙⵍⵎⵏⴰ ⵔⵓ ⵀⵈⵤ ⵓⵙ ⵏⵏⵜ ⵔⵂⵀ⵰
ⵀⵈⵤ ⵔⵓ ⵗⵀⵢⴹ ⵓⵙ ⵏⵏⵜ ⵔⵜ⵰
ⵗⵀⵢⴹ ⵔⵓ ⵢⵙⵢ⵰
6ⵢⵙⵢ ⵔⵓ ⴹⵓⴹ ⵓⵏ ⵎⵏⴾⵍ⵰
ⴹⵓⴹ ⵔⵓ ⵙⵍⵎⵏ ⵓⵙ ⵏⵏⵜ ⵜⵏ⵿ⵜⵜ ⵏⵔⵢⴰ⵰
7ⵙⵍⵎⵏ ⵔⵓ ⵔⵈⵀⵂⵎ⵰
ⵔⵈⵀⵂⵎ ⵔⵓ ⵀⵢⴰ⵰
ⵀⵢⴰ ⵔⵓ ⵤⴰ⵰
8ⵤⴰ ⵔⵓ ⵢⵂⵛⴼⵜ⵰
ⵢⵂⵛⴼⵜ ⵔⵓ ⵢⵔⵎ⵰
ⵢⵔⵎ ⵔⵓ ⵗⵤⵢⵙ⵰
9ⵗⵤⵢⵙ ⵔⵓ ⵢⵜⵎ⵰
ⵢⵜⵎ ⵔⵓ ⵈⵤ⵰
ⵈⵤ ⵔⵓ ⵈⵤⵆⵢⵙ⵰
10ⵈⵤⵆⵢⵙ ⵔⵓ ⵎⵏⵛⴰ⵰
ⵎⵏⵛⴰ ⵔⵓ ⵎⵏ⵰
ⵎⵏ ⵔⵓ ⵢⵛⵢⴰ⵰
11ⵢⵛⵢⴰ ⵔⵓ ⵢⴾⵏⵢⴰ ⴹⵎⴹⵔⵢⵏⵜ⵰
ⵤⵎⵏ ⵓⵏ ⴹⵏ ⵏ⵿ⵜⵏⵢ
ⴰ ⴹⵗ ⵜⵓⵗⵏ ⴾⵍⵙⵔⵢⵍ
ⵎⵓⵢⵏ ⵙⴾⵍ ⵏⵀⵀⵢⵍⵏ
ⵆⵍⵏ ⴹⵗⵙ ⴾⴼⵍⵏ⵰
12ⴹⴼⵔ ⴹⵢ ⵔⵓ ⵢⴾⵏⵢⴰ ⵛⵍⵜⵢⵍ⵰
ⵛⵍⵜⵢⵍ ⵔⵓ ⵤⵔⵀⵀⵍ⵰
13ⵤⵔⵀⵀⵍ ⵔⵓ ⵀⵂⴹ⵰
ⵀⵂⴹ ⵔⵓ ⵍⵢⵆⵎ⵰
ⵍⵢⵆⵎ ⵔⵓ ⵢⵤⵔ⵰
14ⵢⵤⵔ ⵔⵓ ⵙⴹⵆ⵰
ⵙⴹⵆ ⵔⵓ ⵈⴾⵎ⵰
ⵈⴾⵎ ⵔⵓ ⵍⵢⴹ⵰
15ⵍⵢⴹ ⵔⵓ ⵍⵢⵤⵔ⵰
ⵍⵢⵤⵔ ⵔⵓ ⵎⵜⵏ⵰
ⵎⵜⵏ ⵔⵓ ⵢⵆⵀ⵰
16ⵢⵆⵀ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵔⵓⵏ ⵢⵙⴼ
ⵓⴰ ⵤⵍⴼⵏ ⵎⵔⵢⵎⴰ ⵜⴰ ⵜⵔⵓⵜ ⵗⵢⵙⴰ
ⵓⵙ ⵜⵓⵏⵓ ⵍⵎⵙⵈ⵰
17ⴹⵗ ⴹⵢ ⵎⵔⵓ ⵎⴹⵏ ⴹⴾⵤ ⵍⵏⵏ ⴶⵔ ⴹⵓⴹ ⴹⵎⵔⵓⵏⵜ ⵀⵔⵂⵎ⵰ ⵍⵏ⵿ⵜⵓ ⵎⵔⵓ ⴹⴾⵤ ⴶⵔ ⴹⵓⴹ ⴹⵤⵎⵏ ⵓⵏ ⵜⵓⴾⴼⵍ ⵏ⵿ⴾⵍⵙⵔⵢⵍ ⵙ ⵀⵀⵢⵍⵏ ⵍⵏ⵿ⵜⵓ ⴹⵗ ⵎⵔⵓ ⴹⴾⵤ ⴶⵔ ⵜⵓⴾⴼⵍ ⵏ⵿ⴾⵍⵙⵔⵢⵍ ⵙ ⵀⵀⵢⵍⵏ ⴹⵜⵂⵓⵜ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ⵰
ⵜⵂⵓⵜ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ ⵓⵏ ⵍⵎⵙⵈ
18ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⴰ ⵎⴾ ⵓⵙ ⴹⴶⵤ ⵗⵢⵙⴰ ⵍⵎⵙⵈ ⴹⵏⵜ ⵎⵔⵢⵎⴰ ⵜⵏ ⵏⴰ ⵏ⵿ⵗⵢⵙⴰ ⵎⵔⴾⵏ ⴹⵔⵙ ⵢⵙⴼ ⵤⵍⴼ⵰ ⵎⵛⵏ ⵂⵔⵓⴰ ⴹⴰ ⵓⵔ ⵜⵤⵍⵢ ⵙ ⵢⵙⴼ ⵙ ⵜⴶⴰ ⵜⴹⵙ⵿ⵜ ⵙ ⵜⵔⵏⴰ ⵏⵏ⵿ⴼⵙ ⵓⴰ ⵤⴹⴶⵏ⵰ 19ⵢⵙⴼ ⵎⵙⵏ ⵍⵙ ⵗⴹⵏ ⵓⵔ ⵔⴰ ⵙⴾⵔⴾⴹ ⵏⵎⵔⵢⵎⴰ ⴹⵗ ⵢⵜⴹⵏ⵰ ⵓⵏ ⴹⵗ ⴼⵍ ⵙⵎⵔⴾⵙ ⴹⵗ ⵎⵏⵜ ⵙ ⴹⵔⵙ ⵗⵔⴹ ⴹⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⴰ ⵢ ⵂⵏ ⵙⵍⵏⵙⵏ⵰ 20ⵙⵎⴹⵔⵏ ⴹⵗ ⵓⵏ ⴹⴰ ⵙ ⵜⵏⵀⵤ ⵜⵙ ⵏⴼⵍⵍⵙⴹⵓ ⵏ⵿ⴶⵍⵙ ⵏⵎⵍⵢ ⴹⵗ ⵜⵔⴶⵜ ⵏⵙ «ⵢⵙⴼ ⵂⵢⴰ ⵏ⵿ⴹⵓⴹ ⴾⵢⵓⵔ⵿ⵜⴶⵤ ⵜⵙⴰ ⵏⵤⵍⴼ ⵏⵎⵔⵢⵎⴰ ⴼⵍⵙ ⵀⵔⵔ ⵓⴰ ⵂⵏ ⵜⴹⵙ⵿ⵜⵏⵜ ⵏ⵿ⴼⵙ ⵓⴰ ⵤⴹⴶⵏ ⴹⴼⵍ⵰ 21ⴹ ⵜⴶⵔⵓ ⵀⵔⵔ ⵎⵔⵏ ⴾⵢ ⴶⵙ ⵙⵎ ⵗⵢⵙⴰ ⴼⵍⵙ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵤⵙⴼⵙⵏ ⵜⵎⵜⵢⵏⵜ ⴹⵗ ⵀⴾⴹⵏ⵰» 22ⵔⵜ ⵓⴰ ⴾⵍ ⴶⴰ ⴼⵍ ⴹ ⵏ⵿ⴹⵓ ⵓⵍ ⵓⴰ ⴹⵎⵍ ⵎⵛⵏⴰ ⵙ ⵜⵔⵢⵜ ⵏⵏⵀⵢ ⵙⵢⵙ ⵙ ⵏⴰ 23«ⴹ ⵜⴶⵓ ⵜⵎⵓⵜ ⵜⴹⵙ⵿ⵜ ⴹⴰ ⵓⵔ ⵜⵤⴹⵢ ⵎⴹⵏ ⵜⴶⵔⵓ ⵀⵔⵔ⵰ ⵀⵔⵔ ⵓⴹⵢ ⴹⵙⵜⵓⴶⵓ ⵙⵎ ⵎⵏⵓⵍ ⵍⵎⵗⵏⴰ ⵎⵛⵏⴰ ⵍⴰ ⵗⵔⵏⴰ⵰»
24ⵙ ⴹⵏ⵿ⴾⵔ ⵢⵙⴼ ⴹⵗ ⵜⵙ ⵎⵤⵍ ⵙⵔⵜ ⵓⵙ ⵜⵎⵔ ⵏ⵿ⴶⵍⵙ ⵏⵎⵍⵢ ⵤⵍⴼ ⵎⵔⵢⵎⴰ⵰ 25ⵎⵛⵏ ⵓⵔ ⴾⵍⴰ ⴹⵔⵙ ⵏⵎⵏ⵿ⵙⴰ ⵂⵔ ⵂⵓ ⵀⵔⵔ⵰ ⵙ ⵂⵓ ⴶⵙ ⵢⵙⴼ ⵙⵎ ⵗⵢⵙⴰ⵰