Juan 1
XSB
1
Hi Jesus yay Halita a Naglalaman Tawo
1Hin kalin-oo-nawan ot, ison yay na yay Halita. Yadtin Halita ay kalamoan nan Dios, tan hiya ay Dios. 2Paibat hin ibat ay kalamoan na yay nan Dios. 3Halban bagay ay hiyay main gawa. Homin ni anyakaman a pinalsa a kay na impapalsan Dios kona. 4Iti konay biyay, tan ampami yan hawang ha kaisipan nin tawtawo. 5Yadtin hawang ay anhawangan nay karobloman [a kaalimbawaan kot kasalanan], tan yadtin hawang ay kay madaog nin karobloman.
6Main a-say tawon inhogo nan Dios a yay ngalan kot Juan. 7Inhogo na ya bilang a-say tistigo para mamaptog tongkol konan yay Hawang, pigaw halban tawo kot tompol konan yay Hawang bana ha pa-maptog na. 8Yadtin hi Juan Bautista ay ambo hiyay Hawang, nokay inhogo yay naor para mamaptog tongkol konan yay Hawang. 9Yadtin antokoyon Hawang ay yay potog a Hawang a nako iti ha babon lota, tan anhawangan nay kaisipan nin balang tawo.
10Nako ya iti ha mondo, tan hiyay namalsa nin yadtin mondo, balo ta kay la ya na-bilbi nin tawtawo ha mondo. 11Nako ya ha Israel a sarili nan nasyon, balo ta karamilan konla ay kay la ya tinanggap. 12Kot halban lan nananggap tan tinompol kona ay binyan na hilan karapatan para mag-in awa-nak nan Dios. 13Nag-in hilan awa-nak nan Dios ambo bana ta impangabing hila ayon ha natoral a pa-miabing, o bana ha gawa nin miambali o kalabayan nin miambali, nokay bana ta kalabayan nan Dios.
14Yay Halita ay Naglalaman Tawo tan ni-wan ya iti kontamo. Na-kit mi a main nan kapangyarian tan kalinggasan bilang ka-siya-siyan Anak nan Dios. Pono yan kaabigan tan kaptogan.
15Hi Juan ay namaptog tongkol kona. Anodti a imbalita na ha tawtawo ha makhaw a bosis: “Hiya yay antotolon kon lomato a hoyot kongko a mas makapangyayari kongko, ta anggano man kaka ako kona, kot hin yadtaw ot ba-yo ko impangabing, hiya ay hiyay na.”
16Bana ta pono yay naor kaabigan tan kaptogan ay homin togon a angkatanggap tamon pawpayabol. 17Yay kawkapanogoan ay inimbi nan Dios kontamo ha paralan ni Moises, balo ta yay kaabigan tan kaptogan nan Dios ay niabot kontamo ha paralan ni Jesu-Cristo. 18Nika-ka-noman homin ot tawon naka-kit konan Dios, balo ta impabilbi na ya kontamo nin ka-siya-siya nan Anak a lawah nan kalamo-lamo.
Yay Pa-maptog ni Juan Bautista
(Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Lucas 3:1-18)
19Hin main pawpari tan tawtawon Levita [katambay lan pari] a nangibat ha Jerusalem, ta inhogo hila koni Juan Bautista nin hilay pawpoon nin Israelita para pastangon no hino ya, 20imbalita nay kaptogan. Kay na tinanggap a hiya yay Cristo, nokay wanan pa-maptog: “Ambo ako yay Cristo.” 21Kanya pinastang la yay naman, wanla, “Hino ka man no-nin? Hikay na doman hi Propita Elias a makalato oman?” “Ambo,” wani Juan. “Hika doman yay propita a impangako nan Dios?” “Ambo,” wana syimpri ni Juan. 22Wanla kona hin ya-rin, “Hino ka man no-nin? Ibalita mo pa komi pigaw main kamin maibalita konlan nanogo komi. Anyay ma-halita mo tongkol ha sarili mo?” 23Wani Juan, “Hikodtaw a antokoyon ni Propita Isaias, a wana,
Main malngo makhaw a bosis a ampama-balawbaw ha disyirto a ampamibalita ha tawtawo:
‘Pa-hal pantayon tan itoynong moyoy dalanan nan Katawan.’”#1:23 Labay totolon: Iparihado moyoy kawkanakoman moyo tan pangombabalyan moyoy kawkasalanan moyo ba-yo lomato yay Katawan.
24Hiladtaw inhogo para mamastang koni Juan ay paw-Pariseo. 25Wanla ot koni Juan, “Anongkot man ampamaotismo ka, anta ambo ka payti yay Cristo ni hi Propita Elias o yay propita a impangako nan Dios?” 26Wanan in-obat ni Juan, “Iya, ampamaotismo ko, balo ta lanom a anggamiton ko, kot main iti kontamo a ambo moyo ot bilbi. 27Hiya yadtaw antokoyon kon lomato a hoyot kongko a mas makapangyayari kongko, ta ni mangorkal kordon apin na ay ambo akon marapat.”
28Yadtin halban ay nangyari ha baryon Betania, ha lipay nin Kabatwan Jordan ha logar a ampamaotismowan ni Juan Bautista.
Hi Jesus yay Mangalih nin Kawkasalanan
29Kinadilapan, na-tamolaw ni Juan hi Jesus a andomani kona. Kanya wana konlan tawtawo itaw, “Oyay nay pa-hal Kordero#1:29 Yay labay totolon “Kordero” ay malago a karniro. nan Dios a mangalih kawkasalanan nin tawtawo ha mondo. 30Hiya yay antotolon kon lomato a hoyot kongko a mas makapangyayari kongko, ta maski man kaka ako kona, kot hin yadtaw ot ba-yo ko impangabing, hiya ay hiyay na. 31Hin o-na, maskin hiko, kay ko tanda no hino ya-rin a hogo nan Dios. Anorin man, inhogo na kon Dios iti nin mamaotismo ha lanom para ipabilbi ko ya komoyon kaparan aw-Israelita.”
32Oyay pa-maptog ni Juan tongkol koni Jesus: “Na-kit koy Ispirito nan Dios a inomaypa ibat ha langit nin bilang a-say kalapati, ta namirmi ya koni Jesus. 33Dati kay ko tanda no hino ya-rin a hogo nan Dios, balo ta hin inhogo na kon Dios para mamaotismo nin lanom ay anodti impao-na na kongko, ‘Yay tawon ma-kit mon aypaan nin Ispirito nan Dios tan pirmiwan na ay hiya yay mamaotismo nin Masanton Ispirito.’ 34Na-kit koy naor yadti,” wani Juan, “kanya ampaptogon ko a hiya yay Anak nan Dios.”
Hilay O-nan Toloy Disipolos ni Jesus
35Hin hinomonol a awlo, hi Juan Bautista ay itaw yay naman nin kalamo a lowa ha dawdisipolos na. 36Tongwa, hin na-kit nan anlomabah hi Jesus, wana, “Bilyon moyoy pa-hal Kordero nan Dios.” 37Hin nalngo lan loway disipolos na a hinalita na, tampol hilan inomaloyon koni Jesus. 38Namalingay hi Jesus, kanya na-kit na hilan an-omaloyon kona. Pinastang na hila, wana, “Main kamo doman labay?” Wanla kona, “Rabi, ayti ka ampi-wan?” (Yay labay totolon “Rabi” kot Maistro.) 39Wana konla, “Ki-ka kamo ta pigaw ma-kit moyo.” Naki-ka hilay naor kona kanya na-kit lay an-iwanan na. Itaw hila yapo nakihanda kona ya-rin a awlo bana ta manga alas kwatroy na nin apon hin ya-rin.
40Yay a-sa konlan loway disipolos a nakalngo ha imbalita ni Juan Bautista tan inomaloyon koni Jesus ay hi Andres a talakaka ni Simon Pedro. 41Pa-morong la, yadtin hi Andres a no-nan naka-kit koni Simon a kaka na, bi-sa wana kona, “Na-kit mi na yay Mesias!” (Yay labay totolon “Mesias” ay Cristo.) 42Bi-sa inawit na ya koni Jesus. Hinilap ni Jesus hi Simon, bi-sa wana kona, “Hika hi Simon a anak ni Juan, balo ta Cefas#1:42 Cefas ay halita Arameo a labay totolon “Bato.” anay ipangalan komo.” (Yadti ay pariho ha ngalan Pedro.)#1:42 Pedro ay halita Griego a labay totolon “Bato.”
Hina-wayan ni Jesus hi Felipe tan hi Natanael
43Kinadilapan, nagdisisyon hi Jesus nin mako ha probinsyan Galilea. Na-kit na itaw hi Felipe, kanya wana kona, “Homonol ka kongko.” 44(Yadtin hi Felipe ay taga Betsaida a babali lay namaot ni Andres tan Pedro.) 45Yay ginwa ni Felipe ay tiningkap na hi Natanael, bi-sa wana kona, “Na-kit mi nadtaw antokoyon ha Libron Kawkapanogoan a sinolat ni Moises tan ha lawlibron sinolat lan laloman propita nan Dios. Hiya hi Jesus a taga Nazaret, yay anak ni Jose.” 46Wani Natanael kona, “Main wari labah a ampangibat ha Nazaret?” Wani Felipe, “Maki-ka ka kongko ta biliwon mo.”
47Hin na-kit ni Jesus hi Natanael a andomani kona, wanan hinalita tongkol kona, “Bilyon moyoy a-say potog a Israelita a kay anggomwa nin ambo tama.” 48Pinastang na ya ni Natanael, wana, “Pa-no mo ko na-bilbi?” Obat ni Jesus kona, “Ba-yo na ka hina-wayan ni Felipe ay na-kit kata hin itaw ka ha hilong poon igos.” 49Wani Natanael kona, “Maistro, hika a Anak nan Dios! Hika yay anta-ganan min Ari nin Israel!” 50Wani Jesus anaman koni Natanael, “Bana wari ta imbalita ko komo a na-kit kata hin itaw ka ha hilong nin poon igos, kanya ka tinompol kongko? Mas holok ot ison a mi-ka-kit mo.” 51Bi-sa wana ot ni Jesus, “Yay potog a potog, ibalita ko komoyo, paibat hawanin, ma-kit moyon abirto yay langit tan hilay aw-anghil nan Dios ay moli-monaoy nin mako kongko a Naglalaman Tawo.”#1:51 Kada ibalita ni Jesus “hiko a Naglalaman Tawo,” ha Griego: “yay Anak nin Tawo.”

© Wycliffe Bible Translators Inc. All rights reserved

Learn More About Yay Halita nan Dios: Ba-yon Tipan