YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Yay lahi a pinangibatan ni Jesu-Cristo
(Lucas 3:23-38)
1Yadti a listawan nin lahi a pinangibatan ni Jesu-Cristo, paibat koni Abraham bi-sa paibat anaman koni Ari David.
2Hi Abraham ay tatay ni Isaac, hi Isaac ay tatay ni Jacob, hi Jacob ay tatay li Juda tan tawtalakaka na. 3Hawanin, nag-in anak ni Juda koni Tamar hi Fares tan hi Zara, bi-sa hi Fares ay tatay ni Esrom, hi Esrom ay tatay ni Aram, 4hi Aram ay tatay ni Aminadab, hi Aminadab ay tatay ni Naason, hi Naason ay tatay ni Salmon, 5anak ni Salmon koni Rahab hi Booz, anak ni Booz koni Ruth hi Obed, hi Obed ay tatay ni Jesse, 6hi Jesse ay tatay ni Ari David.
Hawanin, yay nag-in anak ni Ari David konan datin kaambali ni Urias ay hi Ari Solomon. 7Hi Ari Solomon ay tatay ni Ari Roboam, hi Ari Roboam ay tatay ni Ari Abias, hi Ari Abias ay tatay ni Ari Asa, 8hi Ari Asa ay tatay ni Ari Josafat, hi Ari Josafat ay tatay ni Ari Joram, hi Ari Joram ay tatay ni Ari Ozias, 9hi Ari Ozias ay tatay ni Ari Jotam, hi Ari Jotam ay tatay ni Ari Acaz, hi Ari Acaz ay tatay ni Ari Ezequias, 10hi Ari Ezequias ay tatay ni Ari Manases, hi Ari Manases ay tatay ni Ari Amon, hi Ari Amon ay tatay ni Ari Josias. 11Hi Ari Josias ay tatay ni Ari Jeconias tan tawtalakaka na. Konan yadtin panaon ni Ari Jeconias, binihag hilay aw-Israelita nin hilay tawtaga nasyon Babilonia.
12Pa-makayari orin pa-ngawit konla ha Babilonia, nagkamain yan anak hi Ari Jeconias. Yay ngalan na ay Salatiel. Hi Salatiel ay tatay ni Zorobabel, 13hi Zorobabel ay tatay ni Abiud, hi Abiud ay tatay ni Eliaquim, hi Eliaquim ay tatay ni Azor, 14hi Azor ay tatay ni Sadoc, hi Sadoc ay tatay ni Aquim, hi Aquim ay tatay ni Eliud, 15hi Eliud ay tatay ni Eleazar, hi Eleazar ay tatay ni Matan, hi Matan ay tatay ni Jacob, 16bi-sa hi Jacob ay tatay ni Jose a kaambali ni Maria a nanay ni Jesus, yay anha-wayan Cristo.
17Kanya yay bilang nin honol-honol a hinirasyon a pinangibatan ni Jesus, paibat koni Abraham anggan koni Ari David ay labin-a-pat. Paibat anaman koni Ari David anggan hin binihag hilay aw-Israelita para awiton ha Babilonia ay labin-a-pat anamaot. Bi-sa paibat konan yadtin pa-ngawit konla ha Babilonia angga hin in-abing hi Cristo ay labin-a-pat anaman a hinirasyon.
Yay tongkol ha pa-miabing koni Jesu-Cristo
(Lucas 2:1-7)
18Yay tongkol ha pa-miabing koni Jesu-Cristo ay anodti nangyari: Hi Maria a nanay na tan hi Jose ay nakatakda anan pakahal. Kot ba-yo hila niambali ay na-tandaan a ampanginaw ya hi Maria. Yadtin panginginaw na ay gawa nin kapangyarian nin Masanton Ispirito nan Dios. 19Yadtin hi Jose a nobyo na ay mahonol ha kawkapanogoan nin Israelita. Kot kay na magawa honolon yay kapanogoan a dapat ipatandaan [a hinoman a nobyan na-palombit nin laloma pigaw maipapati]. Kanya inisip nan ihiyay na ya tana nin pasikrito. 20Balo ta lo-gan na ot an-isip-isipon odti, main a-say anghil nan Katawan a nagpa-kit kona ha taynop. Wana, “Jose, apopo ni Ari David, ando ka mag-alangan nin ipagkaambali hi Maria, bana ta ya-rin lombit na ay gawa nin kapangyarian nin Masanton Ispirito nan Dios. 21Mangabing yan a-say lalaki a pangalanan mon Jesus [yay labay totolon nin ya-rin a ngalan ay ‘Ma-milipyas’] bana ta ilipyas nay tawtawo na ha main lan kawkasalanan,” wanan anghil.
22Konan ya-rin halban nangyari ay na-paptogan yay impabalita nan Katawan ha a-say propita na hin yadtaw, a wanan nakasolat,
23“Biliwon moyo ta main a-say dalaga a manginaw.
Mangabing yan a-say lalaki a ha-wayan Emmanuel.”
(Yay labay totolon nin ya-rin a ngalan ay “Iti yay Dios kontamo”.)
24Pa-mimata ni Jose, hinonol nay impanogo nan anghil nan Katawan kona. Kanya impagkaambali na yay na hi Maria. 25Balo ta kay na ginwa konay a-say bagay lo-gan kay ot in-abing ni Maria yadtin o-nan anak na. Hin in-abing yay na, pinangalanan na yay naor ni Jose nin Jesus.

Currently Selected:

Mateo 1: xsb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy