Matie 2
TED

Matie 2

2
‑Tɛ yahroyɔyinyʋ di la ‑Yusu 'ye wɔn
1‑Yusu a ‑gbɛ, 'ke ʋ kʋɔ 'le Betelɛmʋdɩɔ 'mʋ, 'ke 'le Sudeblʋgba 'kwli 'mʋ. Ti a ‑gbɛ 'yri, Helɔdɩ, nɔ‑ mɔ Sudeblʋgba a ‑gbɛ a 'kɩɩn gblaka. 'Ke ɔ nɩ 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ. ‑Tɛ ʋ kɔ ‑Yusu, ɛ kɔ nahuin ꞊de, 'ke ʋ nɩ 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ a 'blʋgba 'mʋ. Ʋ mɔ yahroyɔyinyʋ gblakɩɩ nɩ. Nʋ‑ ‑hɔn 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ 'mʋ, 'ʋ nyre 'le Jrusrɛ 'mʋ. 2‑Tɛ ʋ nyre 'le, ‑ye ʋ nɔ: «'Yu ‑gbo, ʋ kɔ lɛ kɛ, ‑ɔ di ‑Juukʋɛ a 'kɩɩn gblaka ‑hɛ, ‑be' ɔ nɩ ye 'le? ‑A 'ye 'a yahroyɛ nɩ, 'ɛ 'hrɩɩ 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ 'mʋ. Nɛ‑ nue, ꞊a di 'le, ‑a 'muo 'ye, ‑a 'muo ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi.»
3'Plɩɩ 'kɩɩn Helɔdɩ 'mʋ ‑tɩ ꞊nʋ mu 'wɔn, ‑ye hʋannʋ bio 'le 'kwli 'mʋ, ɔ kɔ Jrusrɛ a nahuin 'bii 'hɛɛn, 4tii ‑do a ti 'yri 'ɔ 'kukue Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ lɛ, kɔ teteitɔɔnyʋ 'hɛɛn, 'ɔ ꞊gbʋ wlɔn, ɔ nɔ: «Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la ‑a mʋ ye ya, 'dɩɔ tio‑ kɔ 'mʋ ʋ dio la 'le kɔ 'le?» 5‑Ye ʋ ꞊tuo ‑wɔn, ʋ nɔ: «'Ke ʋ dio 'le Betelɛmʋ 'mʋ kɔ, 'ke 'le Sudeblʋgba 'kwli 'mʋ, ‑ɛ nue, dɛ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ‑ye 'crɩɩ la, 'ke 'o Waanyɔ a ‑gbɛ ke, ɛ nɛ‑ ‑gbo:
6Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
Betelɛmʋ, ꞊hapʋkɔ, 'ɔ mɔ 'dɩɔ 'cicrɛ,
kɛɛ, sɛyɩ‑sɛyɩ, ɔ mɔ 'dɩɔ gblakaa nɩ,
'ke 'le Sudeblʋgba 'kwli 'mʋ,
‑ɛ nue, 'ke 'le ꞊nɔ 'kwli 'mʋ,
'ke 'kɩɩn gblaka di 'le kɔ.
Nɔ‑ di 'na dakʋ Yisraɛkʋɛ naa.»
7'Plɩɩ Helɔdɩ 'mʋ ‑tɩ a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑ye ɔ da yahroyɔyinyʋ gblakɩ ꞊nʋ ye, 'ɔ ꞊gbʋ wlɔn, ɔ 'mui yi ‑tɛɛ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri yahroyɛ a ‑gbɛ, ɛ 'hrɩɩ 'le yakɔ 'mʋ. 8‑Tɛ ʋ ‑hɩhɩɔ klɛ, ‑ye ɔ nɔ: «Ba mu 'le Betelɛmʋ 'mʋ, ba ꞊mɔ 'yu a ‑gbɛ lɛ ‑tɛɛ. 'Ba 'yo, ‑ye ba di 'mʋ le, 'na ‑gbɛ, 'mʋ 'le mu, 'muo ‑wɛ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi.»
9'Plɩɩ ʋ 'mʋ 'kɩɩn a tiiwin mu 'wɔn, ‑ye ʋ bi wlɔn 'hru. ‑Tɛ ʋ nɩ 'hru wlɔn, ‑ye yahroyɛ ꞊nʋ, ʋ 'yee la 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ 'mʋ, nɛ‑ 'hrɩɩ 'le ꞊nʋ ye 'mʋ lele, 'ɛɛ ꞊nʋ ye 'mʋ naa, 'ʋ mu ‑mumu. Kɛɛ, ‑tɛ ꞊nʋ, 'yuplu a ‑gbɛ, ɔ nɩ 'o, ‑tɛ ɛ nyre 'o, ‑ye ɛ nyra gbo. 10'Plɩɩ ʋ 'mue mu 'ye, ‑ye ʋʋ nu 'manʋ 'dɔ, 11'ʋ pa kayu gbo, 'ʋ 'ye 'yu a ‑gbɛ, ɔ kɔ 'a 'dii Mari 'hɛɛn. ‑Ye ʋ bla gbo kwlɩ, 'ʋʋ 'yu a ‑gbɛ ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi. ‑Ye ʋ ꞊wlɛɛ 'waa blɛ nɩ, 'ʋ ‑nyi ꞊nɔ ‑gʋlʋ, kɔ hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ, ʋʋ 'tɔ po, ‑ɛ die nu, 'a hʋnhrʋn 'mʋ gbo 'sɛɛ, kɔ hʋnhrʋnpo‑tɔplɩ ‑ye, ʋʋ milɩ daa. 12Dɛ a ‑gbɛ, ‑tɛ ɛ ‑hi, ‑ye Nyɩsʋa lu nɩ, 'ke 'le yain 'kwli 'mʋ, 'bʋʋ de ‑mɛ, ʋ nɩ naa 'le 'le 'kɩɩn Helɔdɩ ‑wɔn. Nɛ‑ nue, ‑tɛ ʋʋ 'waa 'bri mu, 'ʋ gba ke'bɛɛhru.
‑Tɛ Sosɛfʋ, kɔ ‑Yusu, kɔ Mari 'hɛɛn, ʋ 'gba ci lɛ, 'ke 'le Esipʋblʋgba 'mʋ
13'Plɩɩ yahroyɔyinyʋ a ‑gbɛ, ʋ 'mʋ mu mu, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ‑ye, nɔ‑ 'hrɩɩ Sosɛfʋ ye, 'ke 'le yain 'kwli 'mʋ, ɔ nɔ: «'Ba ye 'mʋ, ‑bo 'gbaa 'yu, ɔ kɔ 'a 'dii 'hɛɛn ci lɛ, 'ke 'le Esipʋblʋgba 'mʋ, 'ke ‑bo nɩ 'le, ɛ 'mue gba ‑gbagba, 'mʋ lele ‑mʋ le, ‑ɛ mɔ, ‑bo di 'bri, ‑ɛ nue, Helɔdɩ, ɔ di 'yu ‑gbo lɛ 'nɩ ꞊mɔ, ɔ 'muo 'la.» 14'Plɩɩ Sosɛfʋ 'mʋ win a ‑gbɛ mu 'wɔn, ‑ye ɔ 'ba 'mʋ ye, ɔ kɔ 'yu, kɔ 'a 'dii 'hɛɛn, 'tɔyrʋwɔɔ ‑do a ‑gbɛ 'mʋ, 'ʋ mu 'le Esipʋblʋgba 'mʋ. 15'Ke ʋ nɩ 'le ‑nɩnɩ, Helɔdɩ 'ɔ 'kʋ, Nyɩsʋa 'ɔ da Sosɛfʋ, 'ke bɔ ‑hɔn 'le Esipʋblʋgba 'mʋ, ɔ kɔ 'yu kɔ 'a 'dii 'hɛɛn. Dɛ a ‑gbɛ, ɛ nyre 'o ꞊o, ‑ɛ die nu, ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ‑ye, ɔ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ɩ 'mʋ nue. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo: «Nyɩsʋa nɔ 'nɩ: 'N da 'na 'yu nɩ, 'ke bɔ ‑hɔn 'le Esipʋblʋgba 'mʋ.»
‑Tɛ ʋ 'la 'yuo꞊pli, 'ke 'le Betelɛmʋdɩɔ 'mʋ
16‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'de 'o a nyree, ‑tɛ 'kɩɩn Helɔdɩ yrie, ‑ɛ mɔ, yahroyɔyinyʋ ꞊nʋ, ʋ kaa ꞊nɔ nɩ, ‑ye ɔ bi 'mʋ yrʋ 'dɔ, 'ɔ le 'a 'sɔyuo, ɔ nɔ: «Ba bi Betelɛmʋ ke, kɔ 'dɩɛ ꞊nʋ, ‑ɛ ꞊glaa 'le ꞊nɔ, a 'mʋ 'yuo nyɩbɛpʋ 'bii 'la, ‑ʋ kɔ 'yrɩɩ 'hɔn, kɔ 'waa dɛ ꞊nʋ, ‑ʋ 'de wɛn 'yrɩɩ 'hɔn a kʋɛ,» ‑ɛ nue, yahroyɔyinyʋ ꞊nʋ, ʋ le la ꞊nɔ nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɛ ʋ 'ye la yahroyɛ a ‑gbɛ, 'ke 'le yakɔ 'mʋ, ɛ ‑wɛ 'klɛɛ 'le 'yrɩɩ 'hɔn. 'Plɩɩ 'sɔyuo a ‑gbɛ, 'ʋ mu 'le Betelɛmʋ 'mʋ, 'ʋ 'lɩla 'yuo꞊pli a ‑gbɛ lɛ. 17‑Tɛ ‑tɔplɩdʋ a ‑gbɛ, ɩɩ 'lu ‑wɔn mue, ‑ye ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Selemi ꞊tu la, ti ‑hi la a ti 'yri, ɩ nyre 'o ꞊o. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo:
18«Ʋ 'wɔn ꞊hienwewin,
'ke 'le Ramadɩɔ 'mʋ.
Rasɛlɩ, nɔ‑ɔ wɔlɩ lɛ nu,
'ɔɔ 'a 'yuo a ꞊hien we.
Ɔ 'nɩ ‑hʋa ꞊le bʋ ꞊gɔɔ,
‑ɛ nue, 'a 'yuo꞊pli 'kʋ nɩ.»
‑Tɛ Sosɛfʋ, kɔ ‑Yusu, kɔ Mari 'hɛɛn, ʋ ‑hɔn la 'le Esipʋblʋgba 'mʋ
19'Ke ʋ nɩ 'o ‑nɩnɩ, ‑ye 'kɩɩn Helɔdɩ, ɔ 'kʋ nɩ. 'Plɩɩ ɔ 'mʋ mu 'kʋ, ‑ye Nyɩsʋa a lɛleenyɔ ‑ye, ɔ 'hrɩɩ Sosɛfʋ ye, 'ke 'le Esipʋblʋgba 'mʋ, 20ɔ nɔ: «Sosɛfʋ o, 'ba ye 'mʋ, ‑n kɔ 'yu kɔ 'a 'dii 'hɛɛn, ba ꞊hɩan ‑wɔn, ba mu 'a nɩ 'bri Yisraɛ, ‑ɛ nue, nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'yu ‑gbo a 'kʋkʋɛ lɛ ꞊mɔ, ʋ 'kʋ nɩ,» 21Sosɛfʋ 'ɔ 'ba ye 'mʋ, ɔ kɔ 'yu kɔ 'a 'dii 'hɛɛn, 'ʋ ꞊hɩan ‑wɔn, 'ʋ mu 'le 'waa 'bri Yisraɛ. 22Kɛɛ, Sosɛfʋ, ɔ 'wɩn nɩ, ‑ɛ mɔ, Akolawusɩ, ‑ɔ mɔ 'kɩɩn Helɔdɩ a 'yu, nɔ‑ 'cɩcɩ 'a bu. Akolawusɩ, nɔ‑ mɔ 'klɛɛ Sudeblʋgba a 'kɩɩn. Nɛ‑ nue, Sosɛfʋ a ‑gbɛ, hʋannʋ 'ʋ nyo nu, 'ke bɔ 'ti 'le Sudeblʋgba 'mʋ. ‑Ye Nyɩsʋa lo nɩ, 'ke 'le yain 'kwli 'mʋ, 'ke ɔ nɩ mu 'le 'le Sudeblʋgba 'mʋ. Nɛ‑ nue, 'ɔ mu 'le Galileblʋgba 'mʋ, 23'ɔ 'ti 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Nasalɛtɩ. ‑Ye ‑tɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ꞊tu la, 'ke 'o Waanyɔ ꞊nʋ ke, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, ɩ nyre 'o ꞊o. ‑Tɩ a ‑gbɛ, ɩ nɩ‑ ‑gbo: «Ʋ dio daa Nasalɛtɩ 'mʋ a 'yu.»