YouVersion Logo
Search Icon

Saan 1

1
Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a Wintɛ
1-2Ye‑hɛ‑nyrɛ 'mʋ, 'plɩɩ Nyɩsʋa 'mʋ la 'ɛ nɩ dɛ mu nu, nahuon ‑gbo, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a Wintɛ, ɔ nɩ la 'klɔ. 'Ke ɔ nɩ la 'o Nyɩsʋa 'hʋɩn 'mʋ. 'A ‑gbɛ, ɔ mɔ ‑wɛ Nyɩsʋa'a nɩ. 3Nɔ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'le, 'ɔ nu 'ɛ nɩ dɛ. Ɛ 'de dɛ ꞊de kɔ, Nyɩsʋa bɔ nu, bɔ 'de 'le ꞊nɔ 'mʋ naa. 4Nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. 'Klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nahuin ‑nyrɛ ‑nyi. 5‑Nyrɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'nɩ wlɩn, 'ke 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri, ‑ye gbɩgbɩyrɩ 'de 'klɩ kɔ, 'ke bɩ jre ‑nyrɛ a ‑gbɛ.
6Ɛ kɔ la nahuon ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Saan Batisɩ. Nɔ‑ Nyɩsʋa lee la, 7'ke bɔ ꞊tu ‑nyrɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ nahuin ye, nahuin 'mʋ Nyɩsʋa a Wintɛ ꞊wlʋ ye kuo. 8Saan a ‑gbɛ, ɔ 'de la ‑nyrɛ a ‑gbɛ, kɛɛ, ɔ di la 'le ꞊le, 'ke bɔ ꞊tu la ‑nyrɛ a ‑gbɛ a ‑tɩ. 9‑Nyrɛ a ‑gbɛ, nɛ‑ mɔ la ‑tɛɛ a ‑nyrɛ, ‑ɛ di la nɔ 'klɔ ke, ‑ɛ die nu, nahuin 'bii 'mʋ lɛ yrii.
10Nahuon a ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a Wintɛ, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, nɔ‑ kɔ 'mʋ Nyɩsʋa naa 'le, 'ɔ nu 'klɔ, kɛɛ, ‑tɛ ɔ di la nɔ 'klɔ ke, 'klɔ ke a nahuin 'dio la yrii. 11Ɔ di la nɔ 'a ‑gbɛ a dakʋ ‑wɔn, ‑ʋ mɔ ‑Juukʋɛ, kɛɛ, ʋ 'dio la kwa 'ble. 12Kɛɛ, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri, nahuin ‑ye 'blo kwa, 'plɩɩ 'ʋ kuo ꞊wlʋ ye. Nahuin a ‑gbɛ, ‑ʋ kuo ꞊wlʋ ye, ɔ ‑nyi ꞊nʋ 'hru, 'ke bʋ ‑hɛ Nyɩsʋa a 'yuo. 13Ʋ 'de Nyɩsʋa a 'yuo ‑hɛ, ‑tɛ ‑tʋnahuon, ɔɔ nu, 'ɔɔ 'a bu a 'yu 'mʋ 'ya. Kɛɛ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔ ‑nyi ꞊nʋ 'klɔ yrayrʋ.
14Nahuon a ‑gbɛ, ‑ɔ mɔ Nyɩsʋa a Wintɛ, ɔ ‑hɛ ‑tʋnahuon, 'ɔ 'ti la nɔ ‑a mʋ ‑gbahlɔn, ꞊a 'ye 'a ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa, ‑ɛ mɔ ‑tɩ a 'yi'bʋbʋa ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑nyi 'a 'Yuu ‑do. 'Mʋnʋɛlɛ kɔ wɔlɩ a yeyriilɛ, kɔ ‑tɩ a ‑tɛɛ, nɩ‑ 'yii la 'le ꞊nɔ 'mʋ. 15Nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ kɔ ‑tɩ Saan ꞊tu la 'ke 'o nahuin ye. Kɛ ɔɔ la po: «Nɔ‑ di 'o 'mʋ ke 'mʋ kʋɛ, kɛɛ, nɔ‑ nɩ 'o 'mʋ 'lu ye, ‑ɛ nue, 'plɩɩ ʋ 'mʋ 'mʋ kɔ, ɔ nɩ la 'klɔ.»
16Nahuon a ‑gbɛ, ɔ 'cipi 'o, 'ɔɔ ‑a mʋ ꞊hapʋ‑tɔplɩ 'mʋ nu, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ. ꞊Hapʋ‑tɔplɩ, ɔ nu ‑a mʋ 'mʋ, ɩ ‑huo 'dɔ. 17Nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ ‑Yusu 'Klɩsʋ. 'Ke 'le Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Moise 'mʋ, 'ke Nyɩsʋa naa 'le, 'ɔ ‑nyi ‑a mʋ 'a tetei, kɛɛ, 'ke 'le ‑Yusu 'Klɩsʋ 'mʋ, 'ke ɔ naa 'le, 'ɔ nu ‑a mʋ ꞊hapʋdɛ 'mʋ, 'ke 'le ‑gbʋgbɛkɔ 'kwli 'mʋ, 'ɔ tɔɔ ‑a mʋ ‑tɩ a ‑tɛɛ. 18꞊Ɔ ꞊de 'de ‑hlɩn Nyɩsʋa a 'yee. Kɛɛ, 'a 'Yuu ‑do ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ ‑wɛ Nyɩsʋa, 'plɩɩ ‑ɔ nɩ 'o ‑a nɩ Bu Nyɩsʋa 'hʋɩn 'mʋ, nɔ‑ tɔɔ ‑a mʋ Nyɩsʋa a ‑gbɛ.
‑Tɩ ꞊nʋ, Saan Batisɩ ꞊tu la, 'ke 'o 'a ‑gbɛ a ‑ta 'mʋ
(Matie 3.1-12; Makɩ 1.1-8; Luku 3.1-18)
19‑Nyrɔwɔ ꞊de 'mʋ, ‑Juukʋɛ a 'blʋ a nahuin, ‑ʋ nɩ 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, nʋ‑ le Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ kɔ Lefipʋ a ꞊tugba a nahuin, 'ke bʋ mu 'le Betanidɩɔ 'mʋ, 'ke bʋ ꞊gba Saan wlɔn, nahuon tio‑ ɔ 'ya 'mʋ. ‑Tɛ ʋ nyre 'le Saan ‑wɔn, ʋ nɔ: «꞊Be ‑mɔ mɔ Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya?» 20‑Ye ɔ ‑hɩhɩʋ klɛ, 'ke 'le ‑tɛɛkɔ 'kwli 'mʋ, ɔ nɔ: «'Ʋʋn, 'n 'de Waanyɔ a ‑gbɛ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ aa ꞊tu.» 21Kɛ ʋʋ lele po, ʋ nɔ: «꞊Be ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Eli'i nɩ?» Ɔ nɔ: «'Ʋʋn, ɛ 'de ‑wɛ 'mɔ.» ‑Ye ʋ ꞊gbɔ lele wlɔn, ʋ nɔ: «'A ‑tɩ, ꞊be ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ gblaka ꞊nʋ, Moise po la lɛ, Nyɩsʋa di la 'le ya?» ‑Ye ɔ nɔ: «'Ʋʋn, 'n 'de winwlɔn‑hɛnyɔ a ‑gbɛ.» 22‑Ye ʋ 'kɩɛ ꞊gbɔɔ wlɔn lɛ: «Nahuon tio‑ ‑n 'ya 'klɛɛ 'mʋ 'le? ‑Hɩhɩa ‑a mʋ klɛ, ‑ɛ die nu, nahuin ‑gbo, ‑ʋ lee ‑a mʋ, ‑a 'mʋ 'waa klɛ‑hɩhɩalɛ yi, nahuon tio‑ ‑n 'ya 'mʋ.» 23‑Ye kɛ ɔɔ po: «Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ Esai, ɔ 'crɩɛ la nɩ, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ:
Nyɩsʋa nɔ 'nɩ:
Nahuon ꞊de, 'ke ɔ di 'le ‑tɛgbi ꞊nʋ 'ti,
nahuin ꞊de 'de 'le 'ti.
Nahuon a ‑gbɛ, 'bɔɔ 'prɛ, ɔ 'mʋ 'le win 'yaa.
Kɛ ɔ di nahuin ꞊nʋ ye po,
‑ʋ dio nʋa ye gbo po:
Ba 'sii 'o Kʋkɔnyɔ a 'hru ye,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ 'mʋ 'le di.
Ɛ 'we ꞊nɔ ye, 'a nɩ 'klɔ bɔ 'sii 'o ye,
‑ɛ die nu, a 'mʋ ‑wɔn ‑wɛ,
'plɩɩ Kʋkɔnyɔ 'mʋ 'le di ‑o.»
Kɛ Saan, ɔɔ lele leenyʋ a ‑gbɛ ye po: «Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ Nyɩsʋa ꞊tu la, 'mɔɔ nɩ.» 24Leenyʋ ꞊nʋ, ‑ʋ di 'le Saan ‑wɔn, 'ke 'le ꞊nʋ ‑hɛyri Falisi꞊tumu a nahuin nɩ 'le. 25Kɛ ʋʋ 'klɛɛ po, 'ʋʋ Saan wlɔn ꞊gba, ʋ nɔ: «‑N nɔ 'nɩ, ‑n 'de Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa plɛ, ɔ di la 'le ya, kɔ, ‑n 'de Eli, kɔ, ‑n nɔ 'nɩ, ‑n 'de ‑wɛ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyɔ ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ Moise ꞊tu la. 'A ‑tɩ, nyɔ‑ ‑nyi 'klɛɛ ‑mʋ 'klɩ, 'ke ‑bo po nahuin 'nie 'lu lɛ 'le?» 26‑Ye ɔ nɔ: «'Mɛ ‑ye, 'nie, nɛ‑ 'nɩɩ nahuin 'lu lɛ po, kɛɛ, 'ke 'le 'a mʋ ‑hɛyri, nahuon nɩ 'le. Nahuon a ‑gbɛ, a 'dio a yie. 27Ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri 'n di 'o ‑kʋan 'lu ‑yra, 'ke nahuon a ‑gbɛ, ɔ di 'a ‑kʋan ‑wlu ꞊tu, kɛ nɔ 'a mʋ ‑hɛyri. 'Na ‑gbɛ, 'n 'de nyɔ ꞊de, ꞊bo dio 'mʋ ‑hɛ, 'ke 'o 'ɛ nɩ ‑kʋandɛ ꞊de a ‑ta 'mʋ.» Kɛ Saan po leenyʋ a ‑gbɛ ye. 28‑Tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ, 'ke 'le 'dɩɔ ꞊nʋ, ‑ɔ mɔ Betani 'mʋ, 'ke ɩ mue 'le 'lu ‑wɔn. 'Dɩɔ a ‑gbɛ, 'ke ɔ nɩ 'le 'nie ꞊nʋ, ‑ɛ mɔ Sudɛn a 'nike. 'Ke Saan, ɔɔ 'le nahuin 'nie 'lu lɛ po.
‑Cɔhlʋn ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑ha, ‑ʋ di 'klɔ ke a nahuin a dɛ 'kuku 'wʋwla
29‑Tɛ ‑nyrɔwɔɔ ‑do ‑hi, ‑ye Saan 'ye ‑Yusu nɩ, ‑Yusu a ‑gbɛ 'ɔɔ 'le ꞊nɔ ‑wɔn mu. ‑Ye Saan nɔ: «Ba 'ye kɛ, nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑ha, ‑ʋ 'we ꞊nɔ 'blayu ye, ʋʋ Nyɩsʋa pie. ‑Cɔhlʋn a ‑gbɛ, nʋ‑ di 'klɔ ke a nahuin a dɛ 'kuku 'wʋwla. 30Nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'n ꞊tu o, ‑ɛ mɔ: Nahuon di 'o 'mʋ ke 'mʋ kʋɛ, kɛɛ, nɔ‑ nɩ 'o 'mʋ 'lu ye, ‑ɛ nue, 'plɩɩ ʋ 'mʋ 'mʋ kɔ, ɔ nɩ la 'klɔ. 31‑Tɛ 'n nyi o ꞊tu, nahuon bɔ di o 'mʋ 'ya, 'n 'dio o yi. Kɛɛ, 'n di 'le ꞊le, 'mʋ nahuin 'nie 'lu lɛ po, ‑ɛ die nu, nahuon bɔ 'ya, dakʋ, ‑ʋ mɔ Yisraɛkʋɛ, ʋ 'mue yi.»
32-33‑Ye kɛ Saan, ɔɔ lele po: «Nahuon bɔ di o 'mʋ 'ya, ‑tɛ 'n 'dio o a yie, ‑ye Nyɩsʋa ꞊nʋ, ‑ɔ lee 'mʋ, 'ke ꞊bo di nahuin 'nie 'lu lɛ po, ɔ nɔ: ‑N di 'ye 'na ‑Hihiu, ʋ 'mʋ 'o nahuon ꞊de 'lu ꞊tɩɩ, ʋ 'mʋ 'o ꞊nɔ ke 'mʋ nɩ. Nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ di nahuin 'na ‑Hihiu ‑nyi. ‑Ye 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'n 'ye o Nyɩsʋa a ‑Hihiu a ‑gbɛ nɩ, 'ʋ ꞊tɩɩ o 'o nahuon a ‑gbɛ 'lu, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑plija, bɔ 'nɩnɩ ꞊tɩɩ o 'o ꞊nɔ 'lu, ʋ 'mʋ o 'o ꞊nɔ ke 'mʋ nɩ. 34'N 'ye dɛ a ‑gbɛ nɩ, nɛ‑ nue, 'nɩ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a 'Yu.»
‑Tɛ ‑Yusu da la 'a ye‑hɛ‑naagbopʋ
35‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye ‑tɛgbii ‑do a ‑gbɛ, 'ke Saan Batisɩ di 'o lele, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋʋ 'hɔn ‑ye 'hɛɛn. 36'Ke ɔ nɩ 'o, ‑ye ɔ 'ye ‑Yusu nɩ, 'ɔɔ ‑hi. ‑Tɛ ɔ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ɔ nɔ: «Ba 'ye kɛ, nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, nɔ‑ mɔ ‑cɔhlʋn ꞊nʋ, Nyɩsʋa ‑ha, ‑ʋ 'we ꞊nɔ 'blayu ye, ʋʋ Nyɩsʋa pie.» 37‑Tɩ a ‑gbɛ, Saan ꞊tu, 'a ‑naagbopʋʋ 'hɔn ‑ye, ‑ʋ nɩ ‑tuo ke, ʋ 'wɩn nɩ. ‑Tɛ ʋ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye ʋ 'ba 'mʋ ye, 'ʋ kʋɛ ‑Yusu ‑wɔn. 38‑Ye ‑Yusu a ‑gbɛ, ɔ ꞊hɩan ‑wɔn. Bɔ 'ye 'klɛɛ, ‑ɛ mɔ, ʋ nyo ‑wɔn 'nɩ kʋɛ, ‑ye ɔ nɔ: «꞊Be ɩ kla nɩ, ‑ɛ kɔ 'mɔ aa ‑wɔn kʋɛ 'le?» ‑Ye ʋ ꞊tuo ‑wɔn, ʋ nɔ: «‑Be' ‑n 'tii ye 'le, Rabi?» ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ Tɔɔnyɔ, 'ke 'le ‑Juukʋɛ a 'briwin 'kwli 'mʋ. 39‑Ye ɔ nɔ: «Ba kʋɛ 'mʋ ‑wɔn, a di dɛ 'nɩ 'ye,» 'ʋ kʋɔ ‑wɔn, ‑tɛgbi ɔ nɩ 'o, 'ʋ 'yee 'o. Ʋ nyre 'o 'yrʋ‑hiilɛ a ti 'yri. 'Ke ʋ nɩ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ ‑nɩnɩ, 'tɔ ‑wɔn. 40‑Naagbopʋʋ 'hɔn a ‑gbɛ, ‑ʋ 'wɔn Saan a ‑gbɛ a win, 'plɩɩ ‑ʋ kʋɛ ‑Yusu ‑wɔn, ꞊ɔ ‑ye a 'dʋ mɔ Adre. Adre a ‑gbɛ, ɔ mɔ Simɔ Piɛlɩ a ‑dɩayuu nɩ. 41‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, Adre a ‑gbɛ 'ɔ mu 'le, 'ke 'le 'a ‑dɩayu Simɔ Piɛlɩ ‑wɔn, ɔ nɔ: «‑A 'ye Waanyɔ ꞊nʋ nɩ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la 'le ya, 'ke 'o 'a dakʋ a waalɛ a ‑ta 'mʋ,» 42'ɔ gbɔ 'le ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ. ‑Yusu bɔ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ɔ nɔ: «‑Mɔ mɔ Simɔ, Saan a 'yu. Kʋɛ 'klɛɛ mɔ gbo, 'bʋʋ ‑mʋ da, kɛ ʋ di po: Sefasɩ.» Sefasɩdʋ a ‑gbɛ, nʋ‑ mɔ Piɛlɩ, ‑ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ 'hɩɔ.
‑Tɛ ‑Yusu da la Filipʋ kɔ Natanaɛlɩ, 'ke bʋ ‑hɛ 'a ‑naagbopʋ
43‑Tɛ ‑nyrɛ cɛ lɛ, ‑ye ‑Yusu pue 'le ꞊le, 'ke bɔ mu 'le Galileblʋgba 'mʋ. ‑Tɛ ɔɔ mu, ‑ye ɔ kɔ nahuon ꞊de 'hɛɛn, ʋ ꞊ŋmoo nɩ. Nahuon a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Filipʋ. ‑Yusu nɔ: «Kʋɛ 'mʋ ‑wɔn, ꞊mʋ 'na ‑naagbopʋyu ‑hɛ,» 'ɔ kʋɛ ꞊nɔ ‑wɔn. 44Filipʋ a ‑gbɛ, 'ke ɔ kɔ 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Bɛtɩsaida, ɔ kɔ Adre kɔ Piɛlɩ 'hɛɛn. 45'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye 'ke Filipʋ mu 'le nahuon ‑ye ‑wɔn. Nahuon a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Natanaɛlɩ. ‑Ye Filipʋ nɔ: «‑A 'ye Waanyɔ ꞊nʋ nɩ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ Moise kɔ Nyɩsʋa a winwlɔn‑hɛnyʋ ‑ye, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ. Waanyɔ a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ ‑Yusu. 'A bu, nɔ‑ mɔ Sosɛfʋ, ‑ɔ nɩ 'le Nasalɛtɩdɩɔ 'mʋ.» 46Natanaɛlɩ nɔ: «Nasalɛtɩdɩɔ 'mʋ, ꞊hapʋnahuon ꞊de 'die 'le ‑wɛ bɔ ‑hɔn 'le 'mʋ.» Filipʋ nɔ: «Di 'le ‑ba mu, ‑na ‑gbɛ, ꞊muo 'ye.»
47Bʋ nyo 'klɛɛ yrɛ 'mʋɛɛ, ‑Yusu bɔ 'yo 'klɛɛ, ‑ye ɔ nɔ: «Nahuon ‑gbo, ‑ɔɔ 'le di, ɔ 'sii 'o ye. Ɔ mɔ ‑tɛɛ a Yisraɛkʋɛyuu nɩ.» 48‑Ye Natanaɛlɩ nɔ: «‑Be' ‑n nu 'na yiyie 'le?» ‑Ye ɔ nɔ: «‑Tɛ ‑n nɩ wɛn 'o pepetu ꞊nʋ gbo, ʋʋ figie daa, 'plɩɩ Filipʋ 'mʋ wɛn ‑mʋ da, 'ke 'n 'yee wɛn 'o ‑mʋ.» 49‑Ye Natanaɛlɩ nɔ: «Tɔɔnyɔ o, 'ɛ mɔ ‑tɛɛ, ‑mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yuu nɩ, ꞊nɩ mɔ ‑wɛ Yisraɛkʋɛ a bodɩɔ.» 50‑Ye ɔ nɔ: «꞊Be ‑tɛ 'n po lɛ, 'n 'ye wɛn ‑mʋ nɩ, 'ke 'le pepetu gbo, nɛ‑ kɔ ‑tɩ ꞊nɩ plɛ, ‑n kuo 'mʋ ye ꞊wlʋ? Nu gbe, ‑n di 'ye ‑tɔplɩ gblakɩ ‑ye, ɩ 'mʋ 'o dɛ ‑gbo 'mʋ ‑hi, ‑n 'ye kɛ.» 51‑Ye ɔ nɔ lele: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, a di yakɔ 'nɩ 'ye, ɔ 'mʋ wlɔn ‑ki, Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'mʋ 'le ꞊nɔ ‑wɔn 'mʋ ‑hɔn, ʋ 'mʋ 'ya, ʋ 'mʋ ꞊tɩ 'ke 'o 'mʋ 'lu ye, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon.»

Currently Selected:

Saan 1: ted

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy