Nsyɔ̃ 1
WIBDBL

Nsyɔ̃ 1

1
Yesu nɛ̂-á Liyel Pi núkúnínɛ, ǹmɔ ye wɛynɛ nɛ̂-á min nɛ́tɛ̃̂nɛ
1Tyi pól tyah gbĩ́nɛ, nɛ̂-á wɛynɛ,#1.1 - Wɛy nɛ̂ tyɩ́-á n yo ásõ̂ sɔkɔ yɔ̀, Liyel Pídĩ́ Yesu ye. Légbĩ́nɛ à náh tɔ̃̌nɩ̀ sõ̀ mɛ pɩ névilɛ. Yah n tɛ Nsyɔ̃ 1.14. à lésõ mɛ. À lésõ mɛ ànɛ̂ Liyellɛ. Liyel ye ǹnɛ. 2Ǹmɔ ye lésõ mɛ ànɛ̂ Liyellɛ tyah gbĩ́nɛ. 3Yíyìn pól mɔ ǹmɔ gbõ̀ yõ sɔkɔ. Yî nónó pól-á mɔ, sé kèyǎh ńtɛ̃ náh mɔ nɛ́ ǹmɔ náh. 4Ǹmɔ sɔkɔ ye min n wɛ. Kénɛ min ye kyòolɛ névye tyɩ́. 5Kè mɛ kõ tɛ̃ kyòo fɛ̃́ntũ̂ sɔkɔ, tɛ́ fɛ̃́ntũ̂ náh tɛ̃ wɛ ké yah kõ.
6Képah sɔkɔ, Liyel pɔ dĩ́ yɔ́ tõ, nɛ̂ yĩn-á Nsyɔ̃nɛ.#1.6 - À wil Nsyɔ̃ 1.42 ànɛ̂ Nsyɔ̃ 21 tyɩ́ sɔkɔ, Nsyɔ̃ sɛ́bɛ́y mɛ̀ pól sɔkɔ, yâh fyɔ̀ Nsyɔ̃ yĩn wɛ wã́rkɩ́nsàhnɔ́lɛ ńyãh sɔkɔ, wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃ ye pè n ye. 7Ǹmɔ ye pɔ kyòo mɛ̀ tyɩ́ yo wah névye tyɩ́, nɛ pé pól wɛ sɛ̃ ké yõ sɔkɔ ǹmɔ gbõ̀ yõ. 8Ǹmɔ náh sõ̀ kyòo mɛ̀nɛ, ǹtɛ ké tyɩ́ yónwàh-ǹsah ye sõ̀ à pɔ. 9Wɛy mɛ̀nɛ, kyòo kègbɩ ye sõ̀ kélɛ, nɛ̂-á pɔ kèkõyṍ sɔkɔ, à pɔ pɩ kyòolɛ no pól tyɩ́. 10Tɛ́ nɛ̂-á wɛy mɛ̀nɛ, à sõ̀ mɛ kèkõyṍ sɔkɔ. Kèkõyṍ mɔ ǹmɔ gbõ̀ yõ sɔkɔ, ǹtɛ képah fyé yõ, kèkõyṍ névye náh tɛ̃ wɛ à yah pɩ̃. 11Ǹ yɛ̃́ngbɛ̃́ tyah sɔkɔ ye à pɔ, tɛ́ ǹ no náh à tɛ̃ plɛ. 12Ǹtɛ nónó tɛ̃̀ wɔ-á à tɛ̃ plɛ tɛ́ sɛ̃ ǹ yõ, à tɛ̃́nwɛnɔlɛ pépi kɔ̃ pè pɩ Liyel wɛ̃́npìlɛ. 13Ǹtɛ tṍ sɔkɔ dubi dùkù, képah náh pɩ wil gbɛ̃́nsê dékè, képah náh pɩ névi dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀ sɔkɔ náh pè pɩ Liyel wɛ̃́npìlɛ dɛ́! Liyel gbõ̀ yõ sɔkɔ ye pè wɛ.
14Wɛy ye vi mɔ pɩ névilɛ à pɔ twah tɛ̃ á wrɔ́. Yõ̀bènɔrɩ pɩ́-ò ye ǹnɛ, ànɛ̂ à mɛ gbɩ ó ǹ tɔ̂ɔ́. Ǹmɔ nɛ̂-á Liyel Pi núkúnínɛ, á ye ǹ tɔ̃́rɩ́ wɛ, tɔ̃́rɩ́ nɛ̂-á à wɛ syi ǹ Sú tyɩ́. 15Ǹmɔ tyɩ́ ye lésõ Nsyɔ̃ yo tũ léyy nɛ ńkɛ̃́: «Ǹmɔ tyɩ́ sɔkɔ ye mé lésõ kè yo nɛ ńkɛ̃́: ‹Ǹnɩ̂ kɩ n pɔ n pi ńmɔ tyɩ́ náh, tɛ́ à mɛ tɛ tɛ́ ńmɔ dubi, képah ye à kal ńnɛ.›» 16Ápi mɛ yõ̀bènɔrɩlɛ n tɔ̃ n wɛ n yuku ǹ nɩ̀gbɛ̀kɩ̀ tnɔ́nkàhnmɔnɔ gbõ̀ yõ, ǹmɔ nɛ̂-á Yesulɛ. 17Moyisi gbõ̀ yõ ye Liyel ǹ tyi kõ̀nsàhnɔ́lɛ á kɔ̃. Ǹtɛ Yesu nɛ̂-á Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ, ǹmɔ wɔ gbõ̀ yõ sɔkɔ ye yõ̀bènɔrɩ ànɛ̂ gbɩ wɔ wɛ. 18Ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ yĩ́ náh tɛ̃ yah Liyel yõ. Ǹtɛ ǹ Pi núkúní nɛ̂ tyɩ́-á yo sɔkɔ, ǹmɔ nɛ̂-á Liyellɛ, tɛ́ mɛ Sú Liyel tnɔ̂, ǹmɔ ye Liyel dùkùlɛ á wɛ̃kɩ.
Wèlnwìlkì-ò Nsyɔ̃-á ǹ gblɔ̌y tyɩ́ dùkù yo wah sɔ̃́
19-20Nsyifunɔ yõ̀tãm lésõ Yerusalɛmɩ kwil sárká syínwìlkìpu, ànɛ̂ Levi yìkì névye yísyɔ́ tõ Nsyɔ̃ tyɩ́, pè kyɩ à piki yah nɛ, ǹmɔ tɛ̃̀ se nɛ nɛ̂ ó-á péwɔlɛ nɩ? Nsyɔ̃ náh yahle ké yónɔ́lɛ pé tyɩ́ dɛ́! À kè yo dal mɔ pé tyɩ́ pnɛ́yy pé pól yĩ́ yah nɛ, péwɔ náh Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ. 21Képah sɔkɔ, pè mɛ nɛ, ǹtɛ nɛ̂ se ǹmɔlɛ nɩ? Ńkɛ̃́ ńmɔ se Yelilɛ#1.21 - Yelilɛ, Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyo-ò ye lésõ ǹnɛ, tɛ́ à pɔ à yɔ̃ dɔkɔ sɔkɔ yĩ̂nyõ. Kè mɛ yónɔ́lɛ Malaki 3.23 sɔkɔ nɛ, wǎh kɩ ǹ syɩ pɔ Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔ pɔ́nɔ́ tyi tɔ̃ sah. Képah ye Nsyifunɔ kɔ̃ pè Nsyɔ̃nɛ n piki n yah nɛ Yeli se ǹmɔlɛ nɩ? nɩ? Nsyɔ̃ mɛ pè syah nɛ, ǹmɔ náh péwɔlɛ. Pè nɛ, ǹtɛ Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyo-ò#1.21 - Nsyifunɔ gbõ̀ sàhnɔ́ sõ̀ mɛ Tɔ̃́nyonɔ sɛ́bɛ́y 18.15-22 wɛy yõ sɔkɔ nɛ, Liyel-á kɩ ǹ tɛ̃ntõ̀ syínyo-ò tɛkɩ mɔ n pi Moyisi tyɩ́ kɔ̃lɛ. nɛ̂-á kɩ n pɔ n pi, ǹmɔ se ǹnɛ nɩ? À mɛ nɛ ɔ̃́ɔ̃-á. 22Képah tɛ̃̀nɛ, pè nɛ, ǹtɛ ǹmɔ tɛ̃̀ se nɛ nɛ̂ ó-á pélɛ nɩ? À kè yo pé syah pé kɔ̃ pé kyɩ wɛ yo pé tṍpú tyɩ́ kɛ̀. Ńkɛ̃́ sɔ̃́ se à kɩ yo ǹ gblɔ̌y tyɩ́ sɔkɔ nɩ? 23Képah sɔkɔ, Nsyɔ̃ mɛ nɛ: «Ńmɔ tyɩ́ ye lésõ Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyo-ò Yesayi yo sah ǹ wɛy sɔkɔ nɛ,
ǹnɩ̂ yĩ́npɔ̃́-á mɛ n dɔkɔ gbɛ̃́nnɩ sɔkɔ nɛ ńkɛ̃́:
‹Yé wɛ̃̀kɩ̀ tɔ̃ sah Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ yĩnnɛ!›»#1.23 - Yah n tɛ Yesayi 40.3.
24Ǹtɛ nónó-á sõ̀ pè tõ Nsyɔ̃ tyɩ́, Farisi wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́pú ye sõ̀ pélɛ. 25Pè tɔ̃ à piki yah nɛ, ǹmɔ-à ńkɛ̃̂nɛ Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ, képah náh pɩ Yelilɛ, képah náh pɩ Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyo-òlɛ, ǹtɛ kwâh nɛ̂ se pɩ tɛ́ à névyelɛ n wel n wilki ni sɔkɔ nɩ? 26Képah sɔkɔ, à yo pé tyɩ́ nɛ: «Ńmɔ tɛ̃̀ wɔ mɛ nolɛ n wel n wilki ni sɔkɔ, ǹtɛ ǹnɩ̂ mɛ yépi wrɔ́, nɛ̂-á yé náh ǹnɛ n pnɛ. 27Ǹmɔ kɩ n pɔ n pi ńmɔ tyɩ́ náh. Tɛ́ ńmɔ ńtɛ̃ fṍrɔɔ kah ǹ lékyêh mnɔ fyé dɛ́nmɔnɔlɛ.» 28Kénɛ tyi pól sõ̀ pɩ Betani kwil sɔkɔ, Nsyurdɛ̃ yɔ́nkahnɩnɛ. Nɛ́npɔ́ sɔkɔ ye sõ̀ Nsyɔ̃ n wel n wilki nolɛ ni sɔkɔ.
Tyípêl tɛ̃́nyõ̀-òlɛ
29Ké dĩndallɛ, Nsyɔ̃-á Yesu wɛ à mɛ n pi ǹ tnɔ̂, à nɛ ńkɛ̃́: «Yé yah, Liyel-á képɔ́píkì#1.29 - Yah n tɛ Yálnɔ́ 12.3. nɛ̂ tɛkɩ mɔ kèkõyṍ névye tyípêl tɛ̃ yõ yĩnnɛ, ǹmɔ ye yɔ̀. 30Ǹmɔ tyɩ́ sɔkɔ ye mé lésõ kè yo nɛ ńkɛ̃́: ‹Ǹnɩ̂ kɩ n pɔ n pi ńmɔ tyɩ́ náh, tɛ́ à mɛ tɛ tɛ́ ńmɔ dubi, képah ye à kal ńnɛ.›» 31Ńmɔ ńtɛ̃ tɔ náh lésõ ǹnɛ n pnɛ. Ǹtɛ yáh wɛ mé pɔ wèlnwìlkìnɔ́lɛ n pɩ ni sɔkɔ, ǹ dùkù ye mé Yisrayel tãnnɛ n wɛ̃kɩ.»
32-33Nsyɔ̃ tyíyókè mɛ̀ yo Yesu tyɩ́ sɔkɔ nɛ ńkɛ̃́: «Liyel nɛ̂-á tɛkɩ mɔ ńnɛ nɛ mé wèlnwìlkìnɔ́lɛ n pɩ ni sɔkɔ, à lésõ yo ń tyɩ́ nɛ ńkɛ̃́: ‹Wáh kɩ Liyel Mirki wɛ kè tiki pɔ tɛ̃ nɛ̂ yõ, ǹmɔ ye kɩ névyelɛ n wel n wilki Liyel Mirki sɔkɔ.› Ńmɔ ńtɛ̃ náh lésõ ǹnɛ n pnɛ. Ǹtɛ mé pɔ Liyel Mirki wɛ kè wil yĩ̂nyõ à n tiki n pi kèpíkípíkí tyɩ́ kɔ̃lɛ, à pɔ tɛ̃ ǹ yõ. 34Mé ye kè wɛ yĩ́nɛ. Képah ye mé kélɛ n yo n dal mɔ nɛ, Liyel Pídĩ́-á dĩ́ mɛ̀nɛ.»
Yesu tõ̀ sã́hpú nɛ́gbrolɛ
35Tɛ́ dĩndallɛ, Nsyɔ̃ tɔ̃ sõ̀ mɛ nɛ́npɔ́ ànɛ̂ ǹ tõ̀ sã́hpú sɔkɔ nɛ́pĩ̂ nímí yísyɔ́lɛ. 36Wǎh Yesu wɛ à pɔ n sɔkɔ à nɛ ńkɛ̃́: «Yé yah képɔ́píkìlɛ, nɛ̂-á Liyel tɛkɩ mɔ.» 37Képah tɛ̃̀nɛ, Nsyɔ̃ tõ̀ sã́hpú nɛ́pĩ̂ nímí nɔ́pi-á ǹ wɛy mɛ̀ noh sɛ̃́, pè kõ Yesu náh. 38Yesu-á vi yah tɛ́ pé wɛ pè mɛ ǹ sõ̀ tɛ̃, à pè piki yah nɛ, kwâh nɛ̂ se pè n yah n kɔ̃ nɩ? Pè mɛ à ye Wrabilɛ, nɛ̂ kɔ́r-á kwɔ́-ò dĩ́nɛ. Tɛ́ à piki yah nɛ, ǹ twáhntɛ̃̀-ǹsah se mɛ ńyãh sɔkɔ nɩ? 39À mɛ yo pé tyɩ́ nɛ, pè pɔ, pǎh kɩ kyɩ kè wɛ. Pè mɛ ǹ sõ̀ tɛ̃ kyɩ ǹ twáhntɛ̃̀-ǹsah wɛ lɛ́rɩ́nɔ́ gbãm-ò kénkɔ̃ sɔkɔ.#1.39 - Gbĩ́ nɛ̂ tyɩ́-á n yo ásõ̂ sɔkɔ yɔ̀, Nsyifunɔ lɛ́rɩ́ yãh dùkù sɔkɔ, mɛ́ndwɔ̌ gbĩ́ (16 h) kénkɔ̃ tyɩ́ ye pè n yo. Tɛ́ Wrome tãn wɔ lɛ́rɩ́ yãh dùkù sɔkɔ, pɔ̃̂y tɔ̃ gbĩ́ tyɩ́ ye pè n yo. Képah sɔkɔ, pè mɛ wũ ǹ tyɩ́, à lésõ gbĩ̀yĩ̀kì tɛ́y pɩ.
40Nsyɔ̃ tõ̀ sã́hpú nɛ́pĩ̂ nímí nónó-á sõ̀ ǹ wɛy noh tɛ́ Yesu sõ̀ tɛ̃, pé sɔkɔ núkú yɔ́ yĩn ye Andrelɛ. Simo-Pyɛrɩ yṹnpi ye sõ̀ ǹnɛ. 41Andre-á yal nɛ́npɔ́, kénɛ Simo-Pyɛrɩ tyɩ́ ye à kyɩ wil gbennɛ, ǹmɔ nɛ̂-á ǹ nɛ́nkyɩ́dĩ́nɛ, tɛ́ yo ǹ tyɩ́ nɛ ńkɛ̃́: «Ápi Krista wɛ.» Krista kɔ́r ye Liyel nɛy yáhntɔkɔnɔlɛ. 42Képah sɔkɔ, à Simo tɛ̃ yuku Yesu tyɩ́. Yesu-á Simo wɛ, à à yah, tɛ́ yo ǹ tyɩ́ nɛ, Nsyɔ̃#1.42 - Nsyɔ̃ nɛ̂ tyɩ́-á n yo ásõ̂ sɔkɔ yɔ̀, túkù ǹnɛ n ye Nsyonasɩlɛ. pídĩ́ Simo-á ǹnɛ, tɛ́ páh kɩ yĩn yɔ́ dyɩ à kɔ̃ Sefasɩlɛ. Wâh noh nɛ Sefasɩ-á, ké kɔ́r ye légbɩ̃́lɛ. Kénɛ yĩn ye tɔ̃ pè n ye Pyɛrɩlɛ.
43Ké dĩndallɛ, Yesu kè yah tɔkɔ nɛ, páh kɩ yuku Kalile gbɛ̃̀nyah sɔkɔ. Wǎh Filipi wɛ, à yo ǹ tyɩ́ nɛ, à pé sõ̀ tɛ̃. 44Betisayida kwil nɛy ye sõ̀ Filipilɛ. Kénɛ kwil tãn ye sõ̀ Andre ànɛ̂ Pyɛrɩ tɔlɛ. 45Képah náh, Filipi kyɩ wil Natanayɛlɩ tyɩ́, tɛ́ yo ǹ tyɩ́ nɛ ńkɛ̃́: «Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́ ànɛ̂ Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyopu-á nɛ̂ tyɩ́ yo sah, á ye à wɛ. Nsyosɛfu pídĩ́ Yesu ye. À n wil Nasarɛtɩ kwil.» 46Wǎh yo sɛ̃́, Natanayɛlɩ à syah nɛ, kwáhgbɩ́ se kɩ fɛ̃ wil Nasarɛtɩ kwil sɔkɔ nɩ? Filipi mɛ yo ǹ tyɩ́ nɛ, à pɔ n yah. 47Képah sɔkɔ, Yesu-á Natanayɛlɩ wɛ à n pi ǹ tnɔ̂, à nɛ ńkɛ̃́, Yisrayel nɛy tɔ́tɔ́-á yɔ̀, nɛ̂-á yĩ́nvǐ náh mɛ ǹ sɔkɔ póllɛ. 48Natanayɛlɩ mɛ nɛ, ńyãh sɔkɔ se à pɩ̃ pélɛ nɩ? Yesu mɛ yo ǹ tyɩ́ nɛ, Filipi-á pópó ǹnɛ n ye, gbĩ́ nɛ̂-á sõ̀ à mɛ sènsóké séswɔ̂ sõ̀ sɔkɔ, páh sõ̀ mɛ ǹnɛ yah. 49Képah sɔkɔ, Natanayɛlɩ mɛ nɛ: «Kwɔ́-ò dĩ́, Liyel Pídĩ́ ye álɛ. Áwɔ ye Yisrayel tãn yõ̀tɛ̃̀nɛ.» 50Wǎh yo sɛ̃́, Yesu mɛ à syah nɛ, páh yo ǹ tyɩ́ nɛ páh sõ̀ mɛ ǹnɛ n yah, gbĩ́ nɛ̂-á à mɛ sènsóké séswɔ̂ sõ̀ sɔkɔ, képah kó à kɔ̃ à sɛ̃ pé yõ nɩ? Ǹtɛ ǹ yĩ́-á kɩ tɔ̃ n tɛ̃ n pi tyí-ǹgbnɔ yõ kɩ kal nɔ́pilɛ. 51Tɛ́ tɔ̃ ǹ syɩ yo pé tyɩ́ nɛ: «Kègbɩgbɩ tɛ̃̀ yõ, mé kélɛ n yo yé tyɩ́, yé kɩ yĩ̂nyõ wɛ yɩ́kɩ́nmɔnɔlɛ, tɛ́ yĩ̂nyõ tõ̀npɩbɩ kɩ mɛ n dɔkɔ, tɛ́ kɩ n tiki Névi Pídĩ́#1.51 - Yesu-à Névi Pídĩ́ tyɩ́lɛ n yo, ǹ gblɔ̌y ye à n ye. yõ̀tah sɔkɔ.»

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with ANTBA


Learn More About wib Nouveau Testament en toussian

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.