YouVersion Logo
Search Icon

Mat 5

5
Vosambizya va Yesu pa lupili
1Yesu peciwona winji wa ŵanthu, ekwela ku mbali kwa lupili nonkhala pansi. Asambili ŵake emukonkha, 2nipo etatika kuŵasambizya, enzolaŵila kuti:
Ŵanthu woshukishiwa
(Lk 6:20-23)
3“Ni woshukishiwa ŵanthu otamana mu mtima mwawo,
pakuti Ufumu wa Kululu ni wawo.
4Ni woshukishiwa ŵanthu olila,
pakuti Mulungu akaŵasangalashe.
5Ni woshukishiwa ŵanthu osisikanya,
pakuti Mulungu akaŵape calo ca pansi.
6Ni woshukishiwa akumvwa njala na njota yopangwa cilungamo,
pakuti Mulungu akakwanilishe vopangwa vawo.
7Ni woshukishiwa ocitila lusungu ayawo,
pakuti Mulungu akaŵacitile lusungu nawo.
8Ni woshukishiwa atuŵa mtima,
pakuti akawone Mulungu.
9Ni woshukishiwa oleta mtendele,
pakuti Mulungu akaŵayite kuti ŵana ŵake.
10Ni woshukishiwa otamanishiwa cikomo ca cilungamo,
pakuti Ufumu wa Kululu ni wawo.
11“Nimwe woshukishiwa mwewo keno ayakine okutafulilani, nokutamanishani, nokulaŵililani viyipa cikomo cokonkha newo. 12Sangalalani, pakuti cilambu canu ni cikulu Kululu, pakuti niye mwenzotamanishila aneneli enzeko kale.”
Munyu na nyale
(Mk 9:50; Lk 14:34-35)
13“Nimwe munyu wa pa calo, koma keno munyu wala wasila mphamvu, mphamvu na uweme wake ungawelele tyani soti? Ni uwemelini soti ku ciliconse koma tyala kutayiwa nokandiwa na mendo ŵa ŵanthu.
14“Mwewo nimwe nyale yosanikila ŵanthu wonse. Munzi wonkhala pa lupili ungafisikelini. 15Munthu angayashelini nyale noyifisa mu nongo, koma oyiyika poyika nyale nipo yuŵalisha ku wonse ali mu ngʼanda. 16Cimozi–mozi, nyale yanu iŵale pa ŵanthu kuti awone nchito zanu ziweme notembezya Awusu wanu ŵa Kululu.”
Matetulo ŵa Mose
(Lk 16:17)
17“Osalingilila kuti nazofumyapo Matetulo ŵa Mose keno vosambizya va aneneli. Niliyowele kuzofumyapo ivi, koma kuzovikwanilisha. 18Nukuwuzyani vyendi kuti, Kululu na calo ca pansi vikaliyosila, pakafumelini kalemba kalikonse pa Matetulo ŵa Mulungu, mpaka akakwanishiwe wonse. 19Tetyo, aliyense ofwaya imo mwa Matetulo aŵa, cukanga ni itontho, nipo osambizya ayakine kuti awocita tetyo, akoyitiwa mtontho mu Ufumu wa Kululu. Koma aliyense oŵakonkha noŵasambizya aŵa Matetulo akayitiwe mkulu mu Ufumu wa Kululu. 20Pakuti nukuwuzyani kuti keno cilungamo canu cupitililalini ca Afalisi na Asambizyi ŵa Matetulo, mukaloŵelini mu Ufumu wa Kululu.”
Ukali
(Lk 12:57-59)
21 # Ek 20:13 “Mwecimvwa kuti kwelaŵiliwa ku ŵanthu ŵa macezo kuti, ‘Osapaya, nipo aliyense opaya akapinguliwe.’ 22Koma nukuwuzyani kuti aliyense okalipila mkwawo akapinguliwe. Aliyense otukana mkwawo opewa mlandu ku ngʼanda ya milandu. Koma owuzya mkwawo kuti, ‘Ni wopusa’ akaŵe mu matamano ku mulilo wa ku Gehena.
23“Tetyo, keno mutwala nsembe yanu pa guwa nipo mukali pamene pala mukumbuke kuti muli na cikomo na muyanu, 24musiye nsembe yanu pa guwa. Muzyokele ku muyanu, mulaŵizyane noyanjana, niye powela soti kuzotwala nsembe yanu.
25“Katizyanani mmangu na wa mlandu pakuya ku ngʼanda ya milandu, pakuti angakutwaleni ku wopingula, nipo wopingula angakutwaleni kwa msilikali, nipo mungapozewe mu jele. 26Nukuwuzyani kuti mukafumemolini mpaka mukalipile vonse vosalako.”
Ucende
(Mt 18:8-9; Mk 9:43-48)
27 # Ek 2:14 “Mwecimvwa kuti kwelaŵiliwa mu Malembo kuti, ‘Osacita ucende.’ 28Koma nukuwuzyani kuti aliyense ololesha mwanakazi mopangwa kulala naye wacita kale ucende mu mtima mwake. 29Keno linso yanu ya kwendi yukutayishani cicetekelo, muyikolowole noyitaya. Pakuti ni ciweme kuti mutaye linso imo kupula muŵili wonse kuyoloŵa ku Gehena. 30Nipo keno kwanja kwanu kwendi kukutayishani cicetekelo, mukutende notaya. Ni ciweme kuti mutaye cizo cimo, kupula kuti muŵili wonse ukapozewe ku Gehena.”
Kulekana
(Mt 19:9; Mk 10:11-12; Lk 16:18)
31 # Dt 24:1 “Kwelaŵiliwa soti mu Malembo kuti, ‘Aliyense oleka mkazi wake, amupe cikalata colekana.’ 32Koma nukuwuzyani kuti aliyense oleka mkazi wake paliye cikomo ca ucende, omupangisha kucita ucende. Nipo aliyense olungula mwanakazi wolekewa wala ocita ucende.”
Kulapa
33“Mwecimvwa soti kuti kwelaŵiliwa mu Malembo kuti, ‘Osalapa wenye, koma kwanilishani vamwalapa kwa Leza.’ 34Koma nukuwuzyani kuti osalapa cukanga kulapila Kululu, pakuti ni mpando wa cifumu wa Mulungu. 35Keno kulapila calo ca pansi, pakuti calo ni cokandapo mendo ŵake. Usalapile Yelusalemu, pakuti Yelusalemu ni mzinda wa mfumu ikulu. 36Usalapile mutu wako, pakuti ungatweshelini kupanga cukanga sisi imo kuŵa ituŵa keno ifipa. 37Mukoyingokuti ‘Eee,’ keno ‘Yayi,’ pakuti ciliconse cupitilila apa cufuma ku Muyipa Wala.”
Kuwezyela ciyipa
(Lk 6:29-30)
38 # Ek 21:24; Lv 24:20; Dt 19:21 “Mwecimvwa kuti kwelaŵiliwa mu Malembo kuti, ‘Linso kulipila linso, nipo lino kulipila lino.’ 39Koma nukuwuzya kuti osakangana naye munthu muyipa. Keno munthu wakunyata ku mbovu imo, umupe kuyakine. 40Munthu akakupa mlandu nopangwa kukulonda malaya ŵako, umupe soti na mkhanjo. 41Munthu akakuyumilizya kuyenda naye kilomita imo, uyende naye makilomita aŵili. 42Munthu akakusengani kanthu, momupa. Nipo akapangwa kuzyamika kanthu, osamukanila.”
Kutemwa alwani
(Lk 6:27-28,32-36)
43 # Lv 19:18 “Mwecimvwa kuti kwelaŵiliwa kuti, ‘Temwani ayanu notinkha alwani ŵanu.’ 44Koma nukuwuzyani kuti muwotemwa alwani ŵanu, noŵalombela ŵala okutamanishani, 45kuti muŵe ŵana ŵa Awusu wanu ali Kululu. Pakuti oŵalisha zuŵa pa viyipa na pa viweme, notuma mvula pa wolungama na pa wosalungama. 46Pakuti keno mutemwa ŵala ŵeka omutemwani, mungapokele cilambu canji? Kansi wosonkhesha msonkho ocitalini tetyo? 47Nipo keno mukupa moni enekwanu ŵeka, mucitapo vinji copula ayanu? Kansi asali Ayuda ocitalini tetyo? 48Muŵe atuŵa ngani mwalili Awusu wanu ŵa Kululu.”

Currently Selected:

Mat 5: GMN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy