YouVersion Logo
Search Icon

Sioné 1

1
Ko e Folofola Mo‘ui
1‘I HE kamata‘anga kuo ‘i ai ‘a FOLOFOLA, pea na‘e feangai mo e ‘Otua ‘a Folofola, pea na‘e ‘Otua ‘a Folofola. 2Ko e toko taha ko ia na‘e ‘i he kamata‘anga, ‘o feangai mo e ‘Otua. 3Ko e hoko mai ‘a e me‘a kotoa pē na‘e fou ‘iate ia; pea na‘e ‘ikai ha momo‘i me‘a ‘e taha ‘e hoko mai, ‘o ‘ata‘atā mo ia. 4‘Ilonga ha me‘a kuo hoko mai na‘e nofo ‘i he toko taha ko ia ko e mo‘ui;#1.4 ‘Ilonga… ko e mo‘ui; pe Ko Folofolá ko e tupu‘anga ia ‘o e mo‘uí. pea ko e mo‘ui ko ia ‘a e maama ‘a e tangata. 5Pea ‘oku ulo ‘a e maama ‘i he po‘uli; pea na‘e ‘ikai lava‘i ia ‘e he po‘uli.
6Na‘e hoko mai ha tangata na‘e fekau mei he ‘Otua, ko hono hingoa ko Sione.#Māt 3.1; Ma‘ake 1.4; Luk 3.1-2 7Ko e toko taha ko ia na‘e ha‘u mo‘o fakahā, koe‘uhi ke ne fakahaa‘i ‘a e Maama, koe‘uhi ke tui ‘a e kakai kotoa pē ‘iate ia. 8Na‘e ‘ikai ko ia ‘a e Maama, ka na‘a ne ‘i ai koe‘uhi ke ne fakahaa‘i ‘a e Maama. 9Kuo ‘i ai ‘a e Maama mo‘onia, ‘a ia ‘oku ne huluhulu ‘a e tangata takitaha, pea ‘oku ne ha‘u ki māmani.
10Na‘a ne ‘i māmani, pea ko e hoko mai ‘a māmani na‘e fou ‘iate ia, ka ka ‘ikai ‘ilo ia ‘e māmani. 11Na‘a ne ha‘u ki hono ‘api tonu, ka ka ‘ikai tali ia ‘e hono kakai ‘o‘ona. 12Ka ka ‘ilonga kinautolu na‘e ma‘u ia, na‘a ne fakamafai‘i kinautolu ke hoko ko e fānau ‘a e ‘Otua, ‘io, ‘a kinautolu ‘oku tui pīkitai ki hono huafa: 13‘A kinautolu na‘e ‘ikai fakatupu ‘e ha toto, pe ‘e he loto ‘o kakano, ‘uma‘ā ‘e ha loto ‘o ha tangata, ka ‘e he ‘Otua.
14Pea na‘e hoko ‘a Folofola ko e kakano; ‘o ne fokotu‘u hono tāpanekale ‘i hotau lotolotonga, pea na‘a tau mamata ki hono Sikaina (ko ha lāngilangi na‘e taau mo ha ‘alo-tofu-pē-taha kuo ha‘u mei he‘ene tamai)–ta ‘oku ne fonu ‘i he kelesi mo e mo‘oni.
15(Oku fakahā ia ‘e Sione, ‘io, kuo ne kalanga ‘o pehē, Ko eni ia na‘a ku lea ki ai, Ko ia ‘oku ne muimui mai kuo ne laka ‘o mu‘omu‘a ‘iate au: koe‘uhiā na‘a ne ‘i mu‘a noa pē ‘iate au.)
16He na‘a tau ma‘u kotoa pē mei he‘ene fonu ko ia, ‘io, ‘o taufetongi he kelesi mo ha kelesi. 17He na‘e fou ‘a e Lao ‘ia Mōsese, ko e me‘a tuku mai; ka ka fou ‘a e kelesi mo e mo‘oni ‘ia Sīsū Kalaisi, ‘o mātu‘aki hiki mai. 18Ko e me‘a ki he ‘Otua, kuo te‘eki ke mamata ki ai ‘e ha taha ‘i ha taimi; ko e ‘Otua#1.18 ‘Otua; ‘Oku pehē ‘i he ngaahi hiki fuoloa ‘e ni‘ihi: ‘Alo. tofu-pē-taha-ne-fakatupu, ‘a ‘Ene ‘Afio ‘oku ne a‘u ki he fatafata ‘o e Tamai, ko IA ia na‘a ne fakamatala IA.
Ko e Fakamatala ‘a Sione Papitaiso kia Sīsū
(Māt 3.1-12; Ma‘ake 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Pea ko eni ‘a e fakahā ‘e Sione, ‘i he fekau ange ki ai mei Selusalema ‘e ha‘a Siu hani taula‘eiki mo hani Līvaite, ke fakafehu‘i kiate ia, ‘o pehē, Ko hai tū koe?
20Pea na‘a ne fakahā pē, ‘o ‘ikai te ne faka‘ikai‘i; ‘io, na‘a ne fakahā. ‘Oku ‘ikai ko au ia ‘a e Mīsaia.
21Pea nau fehu‘i kiate ia, Pea ko hai nai koe? ko ‘Ilaisiā?#Teu 18.15,18; Mal 4.5
Pea ne pehē, ‘Oku ‘ikai. Ko koe ‘apē ‘a e palōfita?#1.21 ‘a e palōfitá; Ko e tokotaha ia na‘e ‘amanaki ‘a e kakai Siú ‘e hopo hake ‘o fanongonongo ‘a e hoko mai ‘a e Mīsaiá.
Ka ka tali ‘e ia, ‘Ikai.
22Pea nau pehē ki ai, Pea ko hai ai koe? koe‘uhi ke ai ha‘amau tala kiate kinautolu na‘e fai homau fekau. Ko e hā ho‘o poa kiate koe?
23Pea lea ia ‘o pehē,
Ko au ‘a e le‘o ‘o ha toko taha ‘oku kalanga he toafa,
Fakatotonu ‘a e hā‘ele‘anga ‘o Sihova:
‘O hangē ko e lea ‘a e palōfita ko ‘Aisea.#‘Ais 40.3 (LXX)
24Pea kuo fekau mai ha ni‘ihi mei he Fālesi.#1.24 Pea… Pea; pe Ko kinautolu na‘e fekau ke ōmaí ko e kau Fālesi kinautolu. 25Pea fehu‘i ‘e kinautolu ‘o nau pehē ki ai, Pea ko e hā ‘oku ke fai papitaiso ai, ‘o kapau ‘oku ‘ikai ko e Mīsaia koe, pe ko ‘Ilaisiā, ‘uma‘ā ‘a e Palōfita?
26Tali pē ‘a Sione kiate kinautolu, ‘o pehē, Ko au ‘oku ou papitaiso vai: ‘oku tu‘u ‘i homou lotolotonga ha toko taha ‘oku ‘ikai te mou ‘ilo ki ai: 27‘oku muimui mai ia, ko e toko taha ‘oku ‘ikai te u taau ke vete ‘a e nono‘o ‘o hono topuva‘e.
28Na‘e hoko ‘a e ngaahi me‘a ni ‘i Pētani ‘i Tu‘a-Soatani, ko e potu na‘e nofo ai ‘a Sione ‘i he‘ene fai papitaiso.
Ko e Lami ‘a e ‘Otuá
29Ko e ‘aho na‘a na feholoi, na‘a ne sio kia Sīsū ‘oku ha‘u kiate ia, pea ne pehē; Vakai, ko ena ‘a e Lami ‘a e ‘Otua, ‘a ia ‘oku ne ‘ave ‘a e angahala ‘a māmani! 30Ko eni ia ‘a e toko taha ne u lea ki ai, ‘Oku muimui mai ha tangata, ‘a ia kuo ne laka ‘o mu‘omu‘a ‘iate au: koe‘uhi na‘a ne ‘i mu‘a noa pē ‘iate au. 31Pea na‘e ‘ikai te u ‘ilo ia ‘e au: ka ko hono fakahā ki ‘Isileli, ko hono ‘uhinga ia ‘o ‘eku ha‘u ‘o papitaiso vai.
32Pea na‘e fakahā ‘e Sione ‘o pehē, Kuo u mamata ki he Laumālie ‘oku ‘alu hifo mei langi ‘i he tatau ‘o ha lupe, ‘o nofo‘i ia. 33Pea na‘e ‘ikai te u ‘ilo ia ‘e au: ka ko ia na‘a ne fekau au ke papitaiso vai na‘a ne folofola mai, ‘o pehē, Ko e toko taha te ke mamata ki ai, ‘oku ‘alu hifo ‘a e Laumālie, ‘o nofo‘i ia, ko ia ia ‘oku fai papitaiso ‘aki ‘a e Laumālie Mā‘oni‘oni. 34Pea kuo u mamata ‘e au, pea kuo u fakahā, Ko eni ia ‘a e ‘Alo ‘o e ‘Otua.
Ko e ‘Uluaki Kau Ako ‘a Sīsuú
35Ko e ‘aho na‘a na feholoi na‘e tu‘u foki ‘a Sione, pea ai mo ha toko ua ‘i he‘ene kau ako; 36pea ne siofia ‘a Sīsū ‘i he‘ene ‘eve‘eva, ‘o ne pehē; Vakai, ko ena ‘a e Lami ‘a e ‘Otua!
37Pea fanongo ‘a e ongo ako ki he‘ene lea, pea na muimui kia Sīsū. 38Pea tafoki ange ‘a Sīsū, ‘o ne vakai ki he‘ena muimui mai, pea ne pehē kiate kinaua, Ko e hā nai ‘oku mo kumi?
39Pea na pehē ki ai, Lāpai, (‘a ia ko hono hiki, Tangata‘eiki ‘oku ke nofo ‘i fē?
40Pea pehē ‘e ia kiate kinaua, Mo omi, ka mo sio ki ai. Ko ia na‘a na ō, ‘o mamata ki he potu na‘a ne nofo ai, ‘o nau nonofo mo ia ke ‘osi ‘a e ‘aho ko ia: na‘e fe‘unga ‘a pē mo hono hongofulu ‘o e houa.
41Ko e toko taha ‘i he ongo me‘a na‘e fanongo ki he me‘a ‘a Sione, ‘o muimui kia Sīsū, ko ‘Anitelū, ko e tehina ‘o Saimone Pita. 42Ko ia ia na‘a ne motu‘a ma‘u hono tokoua ‘o‘ona ko Saimone, ‘o ne pehē ki ai, ‘ē, kuo ma ‘ilo ‘a e Mīsaia, (‘a ia ko hono hiki, ko Kalaisi).
Ko e Fili ‘e Sīsū ‘a Filipe mo Nātaniela
43Pea na‘a ne taki ia kia Sīsū, pea siofia ia ‘e Sīsū, ‘o ne pehē, Ko Saimone koe, ko e foha ‘o Sione: ‘e ui koe ko Kīfasi, (‘a ia ka hiki mai, ko Pita, pe ko Maka.)
44Ko e ‘aho na‘a na feholoi na‘a ne loto ke ‘alu ki Kāleli; pea kumi ‘e Sīsū kia Filipe, ‘o ne pehē ki ai, Ke ke muimui kiate au. 45Pea ko Filipe ko e toko taha ia mei Petesaita, ko e tupu ‘i he kolo ‘o ‘Anitelū mo Pita. 46Pea kumi ‘e Filipe ‘a Nātaniela, ‘o ne pehē ki ai, ‘Ē, ko e Toko Taha na‘e lea ki ai ‘a Mōsese ‘i he Tohi Lao, mo e Ka u Palōfita, kuo mau ‘ilo ia, ‘a Sīsū mei Nāsaleti, ko e foha ‘o Siosifa.
47Pea pehē ange ‘e Nātaniela, ‘O ala tupu koā ha lelei mei Nāsaleti?
Pea lea ‘a Filipe ki ai, Ha‘u ‘o mamata.
48Pea sio ‘e Sīsū kia Nātaniela ‘oku ha‘u kiate ia, pea ne lea ai ‘o pehē; Vakai, ko ena ha ‘Isileli mo‘oni: ‘oku ‘ikai ha kākā ‘iate ia!
49Pea lea ki ai ‘a Nātaniela, Ko ho‘o ‘ilo au mei fē?
Pea tali ‘e Sīsū ‘o ne pehē ki ai, ‘I he te‘eki ke ui koe ‘e Filipe, lolotonga ho‘o ‘i he lolo fiki, na‘a ku sio kiate koe.
50Pea tali ‘e Nātaniela, Lāpai, ko koe ia ‘a e ‘Alo ‘o e ‘Otua; ko e Tu‘i ‘Isileli koe.
51Pea tali ‘e Sīsū, ‘o ne pehē kiate ia, ‘Oku ke tui koā, koe‘uhi ko ‘eku pehē atu, ne u ‘ilo koe ‘i he lolo fiki? Te ke mamata ki ha ngaahi me‘a ‘oku lahi ange ‘i he me‘a pehē. 52Pea pehē ange ‘e ia, Ko au ē, ko au ē, ‘oku ou tala kiate kimoutolu, Te mou mamata ki he langi kuo fakaava, pea oku ‘alu hake mo ‘alu hifo ‘a e kau ‘āngelo ‘a e ‘Otua ‘i he Fanautama ‘a Tangata.#Sēn 28.12

Currently Selected:

Sioné 1: TMB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy