YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Zezi kwǝ dwi dɩm na toŋi te tɩn
(Luki 3:23-38)
1Zezi Krisi nabaara bam kuri na puli te tɩn mʋ tɩntʋ:
Zezi Krisi yɩ Davidi dwi tu mʋ,
Davidi dɩ maa yɩ Abraham dwi tu.
2Abraham ma lʋ Yizakɩ.
Yizakɩ ma lʋ Zakɔbɩ.
Zakɔbɩ ma lʋ Zuda dɩ o zɩmbaara dɩ o nyaana.
3Zuda dɩ Tamaarɩ ma lʋ Farɛsɩ dɩ Zara.
Farɛsɩ ma lʋ Esrɔm.
Esrɔm ma lʋ Aram.
4Aram ma lʋ Amɩnadabɩ.
Amɩnadabɩ ma lʋ Naasɔn.
Naasɔn ma lʋ Salɩmɔn.
5Salɩmɔn dɩ o kaanɩ Rahabɩ ma lʋ Bʋazɩ.
Bʋazɩ dɩ o kaanɩ Ruuti ma lʋ Obɛdɩ.
Obɛdɩ ma lʋ Zese.
6Zese ma lʋ Davidi wʋlʋ na jigi pɛ tɩn.
Davidi dɛɛn di kadǝm wʋlʋ na yɩ Yuri kaanɩ tɩn,
yɩ ba lʋ Salɔmɔn.
7Salɔmɔn ma lʋ Robʋam.
Robʋam ma lʋ Abɩa.
Abɩa ma lʋ Aza.
8Aza ma lʋ Zʋzafatɩ.
Zʋzafatɩ ma lʋ Zʋram.
Zʋram ma lʋ Yozɩasɩ.
9Yozɩasɩ ma lʋ Zʋatam.
Zʋatam ma lʋ Asasɩ.
Asasɩ ma lʋ Ezekɩasɩ.
10Ezekɩasɩ ma lʋ Manasɩ.
Manasɩ ma lʋ Amɔn.
Amɔn ma lʋ Zʋzɩasɩ.
11Zʋzɩasɩ ma lʋ Yɩkonɩa dɩ o nyaana.
Yɩkonɩa mɩmaŋa kam nɩ mʋ ba jaanɩ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam ba vu ba yagɩ Babilɔnɩ tɩʋ nɩ.
12Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam viirim dɩm kwaga nɩ mʋ
Yɩkonɩa lʋgɩ Salatɩyɛlɩ.
Salatɩyɛlɩ ma lʋ Zorobabɛlɩ.
13Zorobabɛlɩ ma lʋ Abidu.
Abidu ma lʋ Eliyakɩm.
Eliyakɩm ma lʋ Azori.
14Azori ma lʋ Sadoki.
Sadoki ma lʋ Akimi.
Akimi ma lʋ Eliyudi.
15Eliyudi ma lʋ Eleyazaarɩ.
Eleyazaarɩ ma lʋ Matan.
Matan ma lʋ Zakɔbɩ.
16Zakɔbɩ ma lʋ Zʋzɛfʋ, wʋntʋ mʋ jigi Mari barʋ.
Mari dɛɛn ma ba o lʋ Zezi wʋlʋ ba na bǝŋi nɩ Krisi.
17Kʋntʋ maa brɩ nɩ, kʋ na zɩgɩ Abraham nɩ kʋ vu kʋ yi Davidi tɩn, ba dwi dɩm yɩ kuni fugǝ-bɩna mʋ. Kʋ na zɩgɩ Davidi nɩ kʋ vu kʋ yi Yisɩrayɛlɩ tiinǝ bam viirim dɩm maŋa kam nɩ tɩn, bantʋ dɩ dwi dɩm yɩ kuni fugǝ-bɩna mʋ. Kʋ na zɩgɩ maŋa kam kʋntʋ nɩ sɩ kʋ vu kʋ yi ba na lʋgɩ Zezi Krisi maŋa kalʋ tɩn, bantʋ dɩ dwi dɩm maa yɩ kuni fugǝ-bɩna.
Zezi lʋra kam na dɛ te tɩn
(Luki 1:26-38, 2:1-7)
18Ba na lʋgɩ Zezi Krisi te tɩn mʋ tɩntʋ. O nu Mari dɩ Zʋzɛfʋ tiinǝ maama dɛɛn ya sɛ sɩ ba pa ba zʋ daanɩ, yɩ Mari daa ta wʋ ve o barʋ wʋm te. Maŋa kam kʋntʋ nɩ o ma ba o ja pugǝ dɩ Wɛ Joro dam. 19Zʋzɛfʋ wʋlʋ o na lagɩ o zʋ tɩn maa yɩ nɔn-ŋʋm. O maa ba lagɩ sɩ o pa cavɩɩra ja o kaanɩ wʋm nɔɔna maama yigǝ nɩ. O ma bʋŋɩ sɩ o daanɩ o yag-o, sɩ nɔɔna yɩ zaŋɩ ba lwarɩ. 20O na bʋŋɩ kʋntʋ tɩn, Baŋa-Wɛ malɛka ma ba o te o dɩndwɩa wʋnɩ, yɩ ka ta dɩd-o ka wɩ: «Zʋzɛfʋ, Pɛ Davidi dwi tu, yɩ pa n wʋ cɔgɩ sɩ n joŋi Mari n ma n ji n kaanɩ. Bɛŋwaanɩ, o na jɩgɩ pugǝ kam tɩn, kʋ yɩ Wɛ Joro kʋm dam ŋwaanɩ mʋ. 21O lagɩ o lʋ bǝkǝrǝ mʋ, sɩ n pa o yɩrɩ nɩ Zezi, bɛŋwaanɩ oó ba o vrɩ o nɔɔna ba lwarɩm wʋnɩ o yagɩ.»
22Zezi lʋra kam dɛɛn sɩɩnɩ ka tɔgɩ kʋntʋ doŋ mʋ, sɩ kʋ pa Baŋa-Wɛ dɛɛn na tagɩ kʋlʋ tɩn sɩɩnɩ kʋ kɩ. Faŋa faŋa tɩn, DƖ nijoŋnu wʋdoŋ dɛɛn tɔɔlɩ DƖ kwǝrǝ kam o wɩ:
23«Bukɔ wʋlʋ ta na yǝri baarʋ tɩn wʋ́ ba o ja pugǝ o lʋ bǝkǝrǝ,
yɩ baá bǝŋi bu wʋm yɩrɩ nɩ Emanuyɛlɩ.»
O yɩrɩ dɩm kʋntʋ kuri mʋ yɩ Wɛ wʋra dɩdaanɩ dɩbam.
24Zʋzɛfʋ na dɔ o zaŋɩ tɩn, o ma sɛ o kɩ Baŋa-Wɛ malɛka kam na tagɩ nɩ o kɩ te tɩn. O ma sɛ o joŋi Mari o ja vu sɔŋɔ. 25O ma wʋ pǝni dɩd-o sɩ kʋ vu kʋ yi o na lʋgɩ bu wʋm maŋa kalʋ tɩn. O laan ma pa o yɩrɩ nɩ Zezi.

Currently Selected:

Matiyu 1: xsmDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy