Yahaya 1
ASGNT

Yahaya 1

1
Kirisiti Kishi ɗa Akaka a na e ci neke wuma
1Kafu a yaꞋan aduniyan, Akaka a i ta̱ lo.#1:1 Aza Ayahuda i ta̱ a kinda Kalingata an Ka̱shile amma kau ɗa n Ka̱shile Dada. Na lo va ɗaɗa uye u singai u na Yahaya wa kufuɗa wa gisangu tsu na Yesu wi. Akaka a i ta̱ koɓolo n Ka̱shile, Akaka kpamu ili i te i ɗa n Ka̱shile. 2Wi ta̱ n Ka̱shile ali kafu ayin a̱ ugiti.
3U yaꞋin ili ra̱ka̱ nannai, babu ili i na a yaꞋin i na u kpa̱ɗa̱i kuyaꞋan. 4Akaka a nam pa a ɗaɗa kumiꞋi ku wuma ra̱ka̱, ɗa wuma u nan lo u tuka̱i n kutashi u uma. 5Kutashi ku na ku tsa akana a̱ ka̱yimbi, ka̱yimbi ta na ka fuɗa ka̱ kimba̱ kutashi ka ba.
6Vuma vi yoku ɗa, kula ku ni ku ɗa Yahaya,#1:6 Yahaya punu a kabaꞋin ka nam pa, Yahaya Vuza vu Kusumbu ka Akucina ɗa. vuza na Ka̱shile ka̱ suki tsu kalingata ka̱ ni. 7U ta̱wa̱i kudana uma ili i na yi mayun a ukuna u kutashi adama a na uma e neke a̱ɗu. 8A̱yi a̱ ka̱ci ka̱ ni a̱yi ɗa kutashi ka ba, amma u ta̱wa̱ ta̱ kudana uma ili i mayun adama a kutashi ka. 9Kutashi ku mayun, ku na ki a̱ kutuka̱ n kutashi adama a yaba dem, ki ta̱ ɗe a̱ kuta̱wa̱ a aduniyan, gogo na ta na ku yawa ta̱ ɗe!
10U ta̱wa̱i punu a aduniyan a na u yaꞋin, amma aduniyan e yeve yi ba. 11U ta̱wa̱i a iɗika i ni, amma uma a̱ ni a isa yi ba. 12Amma uma o yoku a isai ni, ali ɗa e nekei ni a̱ɗu e le. Ɗaɗa u nekei le utsura o okpo muku n Ka̱shile. 13Ana esheku e le a aduniyan a matsai le, u zuwa o okpo muku n Ka̱shile ba. Ka̱shile a̱ ka̱ci ka̱ ni ɗa u zuwai le o okpo muku n ni.
14Akaka a o okpoi vuma ɗa u yongoi na n a̱tsu. Wi ta̱ ushani n kasingai koɓolo kpamu n ili i mayun. Ce ene ta̱ tsugbayin ci ni, tsu ɗa ta na wi isai adama a na a̱yi ɗa Maku ma̱ Ka̱shile endeꞋen.
15Yahaya u danai ukuna u mayun adama a̱ ni, ɗa u salai, “A̱yi ɗa n yaꞋankai ɗa̱ kadanshi adama a̱ ni: ‘Vuza na n laꞋi umaci na a aduniyan u laꞋa mu ta̱ n tsugbayin adama a na wi ta̱ n wuma kafu a matsa mu.’ ” 16Adama a ucigi u gbayin u ni a kubana wa̱ tsu, wi ta̱ n kasingai a̱ tsu ra̱ka̱. U ci yaꞋansa ta̱ una̱singai a kubana a̱ ubuta̱ u tsu ayin dem. 17Uma a a isai Wila̱ adama a Musa, amma a isai kasingai m mayun kpamu adama e Yesu Kishi Kirisiti. 18Babu vuza na u saꞋwai kene Ka̱shile. Maku ma ɗaɗa endeꞋen, vuza na wi derere n Ka̱shile, ɗevu n Esheku kpamu, a̱yi u zuwa ta̱ uma e yeve ili i na Ka̱shile ko yotsoi mayin.
Yahaya u yaꞋin kadanshi ku ukuna u Yesu
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19Aza e kelime a Ayahuda a Urishelima a̱ suki anan ganu vi yoku n aza a̱ kuɓa̱nka̱ ulinga a̱ A̱Ꞌisa̱ a Gbayin u Yahaya vuza na wi a kuyaꞋan kusumbu ka akucina. A bana e ece yi, “Avu ɗa vi ci yaꞋan ya?”
20U iwain kushuku le, amma u dansai mejege, u danai, “Mpa ɗa Kishi ka ba.”
21Ɗaɗa e ecei ni, “Avu ɗa baci Kirisiti Kishi ba, avu ɗa tamkpamu ya? Iliya ɗa vi?”#1:21 Adama a na Ka̱shile ka ɗika ta̱ Iliya a̱yi biꞋi n wuma, Ayahuda i ta̱ a kuvana Iliya u bono. Musa u dana ta̱ aza a Israila keneki an a̱yi Musa. Ayahuda i ta̱ a kuvana keneki.
Wu ushuki, “A̱Ꞌa̱, mpa ɗa ba.”
E ecei ni, “Avu Keneki† ku uzagbi kaꞋa?”
Wu ushuki, “A̱Ꞌa̱, mpa Keneki kaꞋa ba.”
22Ɗaɗa a danai, “Avu ɗa ya? Ushuku tsu, ka̱ta̱ ci ciya̱ tsu bana tsu dana aza a na a̱ suki tsu. Yayi vu danai avu vi?”
23Wu ushuki le n ili i na keneki Ishaya u danai:
“Mpa ka̱la̱ka̱tsu e meɗevile e mere mu une,
‘Lapulai uye adama a Vuzavaguɗu.’ ”#Ish. 40:3
24Afarishi† ele ɗa a̱ suki alingata a. 25E ecei, “Avu ɗa baci Kishi ba, ko Iliya, ko Keneki ku uzagbi ba, yi ɗa̱i i zuwai ɗa vi yaꞋin kusumbu ka akucina tsu nam pa?”
26Yahaya u danai le, “N yaꞋin kusumbu ka akucina† m mini, amma punu na a̱ ubuta̱ u koɓolo u nam pa vuza yoku ɗa vu na i yevei ba. 27A̱yi ɗa vuza na u kuta̱wa̱ ka̱ca̱pa̱ ka̱ va̱. N yawa ko n foɗo ataka a̱ ni ba.”
28Ili i nam pa ra̱ka̱ i yaꞋan ta̱ a̱ likuci i Bataniya a kasana ko Kuɗolu ku Urdu a̱ ubuta̱ u na Yahaya wi a kuyaꞋanka uma kusumbu ka akucina.
Yesu Ma̱giri ma̱ Ka̱shile
29Ana kayin ka asai, ɗa Yahaya we enei Yesu† a̱ kuta̱wa̱ kucina yi, Yahaya u danai, “Na va ɗaɗa Ma̱giri ma̱ Ka̱shile† ma na u tsu takpa unushi u uma punu a aduniyan. 30A̱yi ɗa vuza na n yaꞋin ɗe kadanshi ka̱ ni ana n danai wi lo a̱ kuta̱wa̱, ‘Vuza na n laꞋi umaci na aduniyan u laꞋa mu ta̱ n tsugbayin adama a na wi ta̱ n wuma kafu a matsa mu.’ 31Mi ishi n yeve a na a̱yi ɗa ba, amma mi ta̱ a kuyaꞋansa kusumbu ka akucina m mini adama a na n zuwa uma a Israila e yeve yi.”
32Ɗaɗa Yahaya u danai, “Me enei Ayinviki a̱ Ka̱shile† a̱ uta̱i gaɗi tsu moɗoi ɗa ma̱ yikpa̱i a gaɗi vi ni ɗa ma shamgbai ɗe. 33Mi ishi n yeve a na a̱yi ɗa ba, amma ana Ka̱shile ka̱ suki mu n yaꞋansa kusumbu ka akucina m mini, ɗa u danai mu, ‘Ayin a na baci ve enei Ayinviki a̱ Ka̱shile a̱ kucipa̱ u vuza ɗa a shamgbai ɗe, a̱yi na lo va a̱yi ɗa vuza na vi a̱ kula̱nsa̱ va. A̱yi ɗa vuza na u ci yaꞋan kusumbu ka akucina n Ayinviki a̱ Ka̱shile.’ 34Me enei nannai u yaꞋin u Yesu. Adama a nannai, mi ta̱ a kudana ɗa̱ mayun a̱yi ɗa Maku ma̱ Ka̱shile.”
Mukumitoni n iyain n Yesu
35Ana kayin ka asai kpamu, Yahaya ɗe m mukumitoni† n ni n re a kuyaꞋanka uma kusumbu ka akucina kpamu, 36ɗa we enei Yesu a nwalu, ɗa u danai, “Indanai, Ma̱giri ma̱ Ka̱shile† ma na!”
37Ana mukumitoni n re n nan lo a panai Yahaya u danai nannai, ɗa o tonoi Yesu. 38Ɗa Yesu u kpatalai ɗa we enei le o kutono yi, ɗa we ecei, “Yi ɗa̱i yi a̱ kula̱nsa̱?”
A̱ ushuki, “Rabbi, te vi o kuyongo?” (“Rabbi” ɗaɗa “Malum”.)
39Wu ushuki, “Ta̱wa̱i ye ene.” (Ayin a nan lo a ɗaɗa derere n viyum vu na̱shi vu kanna.#1:39 Katagarda ka Ciɗa ko yoku ka dana ta̱ “viyum vu kupa.” Uteku u na ele e ci kece ayin n ayin a cau a ɗa, viyum vu kupa ɗaɗa uteku u na a̱tsu tsu dana viyum vu na̱shi vu kanna gogo na.) A banai koɓolo n a̱yi ɗa e enei ubuta̱ wa, ɗa a shamgbai n a̱yi ali kanna ko kotsoi.
40Makumitoni me te ma ɗaɗa Andarawu vangu vu Sima Biturusu. 41Ili i na Andarawu u yaꞋin gogo va lo i ɗaɗa u la̱nsa̱i vuza ni ɗa u danai ni, “Ce ene ta̱ Kishi ka!” (N Ciyahuda a danai “Kishi” ka ɗa kpamu e ci ɗeke “Kirisiti” derere ɗa wi n Cihelene.†) 42Ɗaɗa Andarawu u ɗikai Sima a kubana u Yesu.
Yesu wi indanai ni ɗa u danai, “Avu ɗa Sima. Esheku a̱ nu a ɗa Yahaya.† YaꞋan o bono e ɗeke wu Kefasu,” (“Kefasu” ɗaɗa kpamu “Biturusu”.)#1:42 Ula Kefasu m Biturusu dem vi le ɗaɗa “katali”.
Yesu u zagbai Filibu n Nataniya
43Ana kayin ka asai kpamu, Yesu u cigai kubana a̱ Ga̱lili. U cinai Filibu ɗa u danai ni, “Tono mu.”
44Besaida likuci i Filibu i ɗa yi ishi koɓolo n i Andarawu m Biturusu. 45Filibu u la̱nsa̱i Nataniya ɗa u danai ni, “Ci ciya̱ ta̱ vuma vu na Musa u ɗanakai tsu adama a̱ ni a̱ Wila̱. Eneki a kpamu a ɗana ta̱ adama a̱ ni. A̱yi ɗa Yesu, maku ma̱ Isuhu,† Nazara kpamu likuci i ni i ɗa.”
46Amma Nataniya u danai Filibu, “Ili i singai yi ta̱ a̱ kuta̱ a Nazara?”
Filibu wu ushuki, “Ta̱wa̱i ye ene.”
47Ana Yesu we enei Nataniya a̱ kuta̱wa̱ wa̱ ni, ɗa u danai, “Na ɗa matsukaya ma mayun mi Israila. A̱yi vuza vu kalyaꞋa ɗa ba.”
48Nataniya we ecei, “Nini ɗa̱i vi yevei mu?”
Yesu wu ushuki, “Kafu Filibu u ɗeke wu, me enei wu ta̱ a̱ kumiꞋi ku maɗanga ma̱ ma̱biri.”
49Ɗaɗa Nataniya u danai, “Malum, avu Maku ma̱ Ka̱shile maꞋa. Avu ɗa Mogono ma aza a Israila.”
50Ɗa Yesu we ecei, “Vi neke ta̱ ka̱ɗu nu mpa adama a na n danai me enei wu ta̱ a maɗanga ma? Yi ta̱ e kene ili i na i laꞋi na m gbayin.”
51Ɗa Yesu u danai le, “Mi ta̱ a kudana ɗa̱ mayun, yi ta̱ e kene gaɗi u ɓa̱yuwa̱i n alingata a̱ Ka̱shile a kukumba gaɗi n a̱ cipa̱i u Maku ma Vuma.”†