Yahaya 1
ASGNT

Yahaya 1

1
Kirisiti Kishi ɗa Akaka a na e ci neke wuma
1Kafu a yaꞋan aduniyan, Akaka a i ta̱ lo.#1:1 Aza Ayahuda i ta̱ a kinda Kalingata an Ka̱shile amma kau ɗa n Ka̱shile Dada. Na lo va ɗaɗa uye u singai u na Yahaya wa kufuɗa wa gisangu tsu na Yesu wi. Akaka a i ta̱ koɓolo n Ka̱shile, Akaka kpamu ili i te i ɗa n Ka̱shile. 2Wi ta̱ n Ka̱shile ali kafu ayin a̱ ugiti.
3U yaꞋin ili ra̱ka̱ nannai, babu ili i na a yaꞋin i na u kpa̱ɗa̱i kuyaꞋan. 4Akaka a nam pa a ɗaɗa kumiꞋi ku wuma ra̱ka̱, ɗa wuma u nan lo u tuka̱i n kutashi u uma. 5Kutashi ku na ku tsa akana a̱ ka̱yimbi, ka̱yimbi ta na ka fuɗa ka̱ kimba̱ kutashi ka ba.
6Vuma vi yoku ɗa, kula ku ni ku ɗa Yahaya,#1:6 Yahaya punu a kabaꞋin ka nam pa, Yahaya Vuza vu Kusumbu ka Akucina ɗa. vuza na Ka̱shile ka̱ suki tsu kalingata ka̱ ni. 7U ta̱wa̱i kudana uma ili i na yi mayun a ukuna u kutashi adama a na uma e neke a̱ɗu. 8A̱yi a̱ ka̱ci ka̱ ni a̱yi ɗa kutashi ka ba, amma u ta̱wa̱ ta̱ kudana uma ili i mayun adama a kutashi ka. 9Kutashi ku mayun, ku na ki a̱ kutuka̱ n kutashi adama a yaba dem, ki ta̱ ɗe a̱ kuta̱wa̱ a aduniyan, gogo na ta na ku yawa ta̱ ɗe!
10U ta̱wa̱i punu a aduniyan a na u yaꞋin, amma aduniyan e yeve yi ba. 11U ta̱wa̱i a iɗika i ni, amma uma a̱ ni a isa yi ba. 12Amma uma o yoku a isai ni, ali ɗa e nekei ni a̱ɗu e le. Ɗaɗa u nekei le utsura o okpo muku n Ka̱shile. 13Ana esheku e le a aduniyan a matsai le, u zuwa o okpo muku n Ka̱shile ba. Ka̱shile a̱ ka̱ci ka̱ ni ɗa u zuwai le o okpo muku n ni.
14Akaka a o okpoi vuma ɗa u yongoi na n a̱tsu. Wi ta̱ ushani n kasingai koɓolo kpamu n ili i mayun. Ce ene ta̱ tsugbayin ci ni, tsu ɗa ta na wi isai adama a na a̱yi ɗa Maku ma̱ Ka̱shile endeꞋen.
15Yahaya u danai ukuna u mayun adama a̱ ni, ɗa u salai, “A̱yi ɗa n yaꞋankai ɗa̱ kadanshi adama a̱ ni: ‘Vuza na n laꞋi umaci na a aduniyan u laꞋa mu ta̱ n tsugbayin adama a na wi ta̱ n wuma kafu a matsa mu.’ ” 16Adama a ucigi u gbayin u ni a kubana wa̱ tsu, wi ta̱ n kasingai a̱ tsu ra̱ka̱. U ci yaꞋansa ta̱ una̱singai a kubana a̱ ubuta̱ u tsu ayin dem. 17Uma a a isai Wila̱ adama a Musa, amma a isai kasingai m mayun kpamu adama e Yesu Kishi Kirisiti. 18Babu vuza na u saꞋwai kene Ka̱shile. Maku ma ɗaɗa endeꞋen, vuza na wi derere n Ka̱shile, ɗevu n Esheku kpamu, a̱yi u zuwa ta̱ uma e yeve ili i na Ka̱shile ko yotsoi mayin.
Yahaya u yaꞋin kadanshi ku ukuna u Yesu
(Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luk. 3:1-18)
19Aza e kelime a Ayahuda a Urishelima a̱ suki anan ganu vi yoku n aza a̱ kuɓa̱nka̱ ulinga a̱ A̱Ꞌisa̱ a Gbayin u Yahaya vuza na wi a kuyaꞋan kusumbu ka akucina. A bana e ece yi, “Avu ɗa vi ci yaꞋan ya?”
20U iwain kushuku le, amma u dansai mejege, u danai, “Mpa ɗa Kishi ka ba.”
21Ɗaɗa e ecei ni, “Avu ɗa baci Kirisiti Kishi ba, avu ɗa tamkpamu ya? Iliya ɗa vi?”#1:21 Adama a na Ka̱shile ka ɗika ta̱ Iliya a̱yi biꞋi n wuma, Ayahuda i ta̱ a kuvana Iliya u bono. Musa u dana ta̱ aza a Israila keneki an a̱yi Musa. Ayahuda i ta̱ a kuvana keneki.
Wu ushuki, “A̱Ꞌa̱, mpa ɗa ba.”
E ecei ni, “Avu Keneki† ku uzagbi kaꞋa?”
Wu ushuki, “A̱Ꞌa̱, mpa Keneki kaꞋa ba.”
22Ɗaɗa a danai, “Avu ɗa ya? Ushuku tsu, ka̱ta̱ ci ciya̱ tsu bana tsu dana aza a na a̱ suki tsu. Yayi vu danai avu vi?”
23Wu ushuki le n ili i na keneki Ishaya u danai:
“Mpa ka̱la̱ka̱tsu e meɗevile e mere mu une,
‘Lapulai uye adama a Vuzavaguɗu.’ ”#Ish. 40:3.
24Afarishi† ele ɗa a̱ suki alingata a. 25E ecei, “Avu ɗa baci Kishi ba, ko Iliya, ko Keneki ku uzagbi ba, yi ɗa̱i i zuwai ɗa vi yaꞋin kusumbu ka akucina tsu nam pa?”
26Yahaya u danai le, “N yaꞋin kusumbu ka akucina† m mini, amma punu na a̱ ubuta̱ u koɓolo u nam pa vuza yoku ɗa vu na i yevei ba. 27A̱yi ɗa vuza na u kuta̱wa̱ ka̱ca̱pa̱ ka̱ va̱. N yawa ko n foɗo ataka a̱ ni ba.”
28Ili i nam pa ra̱ka̱ i yaꞋan ta̱ a̱ likuci i Bataniya a kasana ko Kuɗolu ku Urdu a̱ ubuta̱ u na Yahaya wi a kuyaꞋanka uma kusumbu ka akucina.
Yesu Ma̱giri ma̱ Ka̱shile
29Ana kayin ka asai, ɗa Yahaya we enei Yesu† a̱ kuta̱wa̱ kucina yi, Yahaya u danai, “Na va ɗaɗa Ma̱giri ma̱ Ka̱shile† ma na u tsu takpa unushi u uma punu a aduniyan. 30A̱yi ɗa vuza na n yaꞋin ɗe kadanshi ka̱ ni ana n danai wi lo a̱ kuta̱wa̱, ‘Vuza na n laꞋi umaci na aduniyan u laꞋa mu ta̱ n tsugbayin adama a na wi ta̱ n wuma kafu a matsa mu.’ 31Mi ishi n yeve a na a̱yi ɗa ba, amma mi ta̱ a kuyaꞋansa kusumbu ka akucina m mini adama a na n zuwa uma a Israila e yeve yi.”
32Ɗaɗa Yahaya u danai, “Me enei Ayinviki a̱ Ka̱shile† a̱ uta̱i gaɗi tsu moɗoi ɗa ma̱ yikpa̱i a gaɗi vi ni ɗa ma shamgbai ɗe. 33Mi ishi n yeve a na a̱yi ɗa ba, amma ana Ka̱shile ka̱ suki mu n yaꞋansa kusumbu ka akucina m mini, ɗa u danai mu, ‘Ayin a na baci ve enei Ayinviki a̱ Ka̱shile a̱ kucipa̱ u vuza ɗa a shamgbai ɗe, a̱yi na lo va a̱yi ɗa vuza na vi a̱ kula̱nsa̱ va. A̱yi ɗa vuza na u ci yaꞋan kusumbu ka akucina n Ayinviki a̱ Ka̱shile.’ 34Me enei nannai u yaꞋin u Yesu. Adama a nannai, mi ta̱ a kudana ɗa̱ mayun a̱yi ɗa Maku ma̱ Ka̱shile.”
Mukumitoni n iyain n Yesu
35Ana kayin ka asai kpamu, Yahaya ɗe m mukumitoni† n ni n re a kuyaꞋanka uma kusumbu ka akucina kpamu, 36ɗa we enei Yesu a nwalu, ɗa u danai, “Indanai, Ma̱giri ma̱ Ka̱shile† ma na!”
37Ana mukumitoni n re n nan lo a panai Yahaya u danai nannai, ɗa o tonoi Yesu. 38Ɗa Yesu u kpatalai ɗa we enei le o kutono yi, ɗa we ecei, “Yi ɗa̱i yi a̱ kula̱nsa̱?”
A̱ ushuki, “Rabbi, te vi o kuyongo?” (“Rabbi” ɗaɗa “Malum”.)
39Wu ushuki, “Ta̱wa̱i ye ene.” (Ayin a nan lo a ɗaɗa derere n viyum vu na̱shi vu kanna.#1:39 Katagarda ka Ciɗa ko yoku ka dana ta̱ “viyum vu kupa.” Uteku u na ele e ci kece ayin n ayin a cau a ɗa, viyum vu kupa ɗaɗa uteku u na a̱tsu tsu dana viyum vu na̱shi vu kanna gogo na.) A banai koɓolo n a̱yi ɗa e enei ubuta̱ wa, ɗa a shamgbai n a̱yi ali kanna ko kotsoi.
40Makumitoni me te ma ɗaɗa Andarawu vangu vu Sima Biturusu. 41Ili i na Andarawu u yaꞋin gogo va lo i ɗaɗa u la̱nsa̱i vuza ni ɗa u danai ni, “Ce ene ta̱ Kishi ka!” (N Ciyahuda a danai “Kishi” ka ɗa kpamu e ci ɗeke “Kirisiti” derere ɗa wi n Cihelene.†) 42Ɗaɗa Andarawu u ɗikai Sima a kubana u Yesu.
Yesu wi indanai ni ɗa u danai, “Avu ɗa Sima. Esheku a̱ nu a ɗa Yahaya.† YaꞋan o bono e ɗeke wu Kefasu,” (“Kefasu” ɗaɗa kpamu “Biturusu”.)#1:42 Ula Kefasu m Biturusu dem vi le ɗaɗa “katali”.
Yesu u zagbai Filibu n Nataniya
43Ana kayin ka asai kpamu, Yesu u cigai kubana a̱ Ga̱lili. U cinai Filibu ɗa u danai ni, “Tono mu.”
44Besaida likuci i Filibu i ɗa yi ishi koɓolo n i Andarawu m Biturusu. 45Filibu u la̱nsa̱i Nataniya ɗa u danai ni, “Ci ciya̱ ta̱ vuma vu na Musa u ɗanakai tsu adama a̱ ni a̱ Wila̱. Eneki a kpamu a ɗana ta̱ adama a̱ ni. A̱yi ɗa Yesu, maku ma̱ Isuhu,† Nazara kpamu likuci i ni i ɗa.”
46Amma Nataniya u danai Filibu, “Ili i singai yi ta̱ a̱ kuta̱ a Nazara?”
Filibu wu ushuki, “Ta̱wa̱i ye ene.”
47Ana Yesu we enei Nataniya a̱ kuta̱wa̱ wa̱ ni, ɗa u danai, “Na ɗa matsukaya ma mayun mi Israila. A̱yi vuza vu kalyaꞋa ɗa ba.”
48Nataniya we ecei, “Nini ɗa̱i vi yevei mu?”
Yesu wu ushuki, “Kafu Filibu u ɗeke wu, me enei wu ta̱ a̱ kumiꞋi ku maɗanga ma̱ ma̱biri.”
49Ɗaɗa Nataniya u danai, “Malum, avu Maku ma̱ Ka̱shile maꞋa. Avu ɗa Mogono ma aza a Israila.”
50Ɗa Yesu we ecei, “Vi neke ta̱ ka̱ɗu nu mpa adama a na n danai me enei wu ta̱ a maɗanga ma? Yi ta̱ e kene ili i na i laꞋi na m gbayin.”
51Ɗa Yesu u danai le, “Mi ta̱ a kudana ɗa̱ mayun, yi ta̱ e kene gaɗi u ɓa̱yuwa̱i n alingata a̱ Ka̱shile a kukumba gaɗi n a̱ cipa̱i u Maku ma Vuma.”†

© 2012 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved


Learn More About Uzuwakpani u Savu n Cishingini; n aba'in a na a Zagbai a Uzukpani u Kuku

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.