ငဝ်ႈ 1
SHNCL

ငဝ်ႈ 1

1
လွင်ႈတၢင်း​ဢၼ်​ၽၢၼ်ႇသၢင်း
1မိူဝ်ႈ​ၵေႃႇၸႃႉ​ႁူဝ်ပိုင်း​ၼၼ်ႉ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇသၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်​တင်း​လိၼ်မိူင်း​ဢေႃႈ။- 2လိၼ်မိူင်း​ၼႆႉ ဢမ်ႇ​ပႆႇ​ပဵၼ်​ပၵ်း​ပဵၼ်​ပိူင်​သင်​လႄႈ​ပဝ်ႇ​လၢပ်ႈ​ဝႆႉ​ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼိူဝ်​ဢၼ်​လိုၵ်ႉ​ဢၼ်​လမ်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဢၼ်​လပ်းသိင်ႇ​ႁူမ်ႇ​သုမ်ႇ​ဝႆႉ​လႄႈ​ဝိၺိၺ်ႇ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တူင်ႉၼိုင်​ၵႂႃႇ​မႃး​ယူႇ​ၵႃႈၼိူဝ်​ပၢင်ႇ​ၽိဝ်​ၼမ်ႉ​ဢေႃႈ။- 3ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၵေႃႈ​မီး​ဢမိင်ႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ႁႂ်ႈ​ဢၼ်လႅင်း​ပဵၼ်​မႃး​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ဢၼ်လႅင်း​ပေႃႇ​ပဵၼ်​မႃး​ဢေႃႈ။- 4ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တူၺ်း​ႁၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ၽႄ​ဢၼ်လႅင်း​သေ​ၵႃႈတီႈ​ဢၼ်​လပ်းသိင်ႇ​ဝႆႉ​သေယဝ်ႉ။- 5မၼ်းၸဝ်ႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ဢၼ်လႅင်း​ၼၼ်ႉ​ဝႃႈ၊ “ၵၢင်ဝၼ်း၊” ဢၼ်​လပ်းသိင်ႇ​ၼၼ်ႉ​ဝႃႈ၊ “ၵၢင်ၶိုၼ်း၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။ ႁူဝ်ၶမ်ႈ​ပူၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​လႄႈ​ႁူဝ်ၼႂ်​ႁွတ်ႈမႃး​သေယဝ်ႉ၊ပဵၼ်​ဝၼ်း​တီႈ​ၼိုင်ႈ​ဢေႃႈ။
6ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​မီး​ဢမိင်ႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ႁႂ်ႈ​ၼႃႈၽႃႉ​ပဵၼ်​မႃး​သေ​ၵႃႈတီႈ​ၼမ်ႉ​တင်းလၢႆ​ၼႆႉ​သေ၊သမ်ႉ​ႁႂ်ႈ​ၼမ်ႉ​တင်းလၢႆ​ၼင်ႇ​ၵၼ်​ၽႄ​ဢွၵ်ႇ​ၵၼ်​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ၼႃႈၽႃႉ​ၵေႃႈ​ပဵၼ်​မႃး​ဢေႃႈ။- 7ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ၼႃႈၽႃႉ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​ၽႄ​ၼမ်ႉ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈၼိူဝ်​ၽႃႉ​တင်း​ၼမ်ႉ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈတႂ်ႈ​ၽႃႉ​ဝႆႉ​လႄႈ၊- 8မၼ်းၸဝ်ႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၼႃႈၽႃႉ​ၼၼ်ႉ​ဝႃႈ၊ “ၵၢင်ႁၢဝ်” ဢေႃႈ။ ႁူဝ်ၶမ်ႈ​ပူၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​လႄႈ​ႁူဝ်ၼႂ်​ႁွတ်ႈမႃး​သေယဝ်ႉ၊ပဵၼ်​ဝၼ်း​တီႈ​သွင်​ဢေႃႈ။
9ၵမ်း​ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​သမ်ႉ​မီး​ဢမိင်ႉ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ႁႂ်ႈ​ၼမ်ႉ​ဢၼ်​မီး​ၵႃႈတႂ်ႈ​ၵၢင်ႁၢဝ်​ၼႆႉ​ၸုတုမ်​ၵၼ်​ယူႇ​တီႈ​လဵဝ်​သေ။ သမ်ႉ​ႁႂ်ႈ​တီႈ​ဢၼ်​ႁႅင်ႈ​ပေႃႇ​ဢွၵ်ႇ​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 10မၼ်းၸဝ်ႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​တီႈ​ဢၼ်​ႁႅင်ႈ​ၼၼ်ႉ​ဝႃႈ၊ “လိၼ်၊” သေယဝ်ႉ၊ၼမ်ႉ​ဢၼ်​ၸုတုမ်​ၵၼ်​ၼၼ်ႉ​ဝႃႈ၊ “ပၢင်ႇလၢႆႇ” လႄႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ႁၼ်​လွင်ႈတၢင်း​ၼၼ်ႉ​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။- 11ၵမ်း​ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​သမ်ႉ​မီး​ဢမိင်ႉ​ထႅင်ႈ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ၼိူဝ်​လိၼ်​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​တူၼ်ႈ​ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း၊ၸႃႉၸဵမ်​တူၼ်ႈ​ယိူဝ်ႈ​လႂ်၊တူၼ်ႈၶဝ်ႈ​တူၼ်ႈ​မၢၵ်ႇ​လႂ်၊ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​မီး​မဵတ်ႉ​မီး​ၽၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း​တူၼ်ႈမႆႉ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​မီး​ၸိူဝ်ႉ​မီး​ၽၼ်း​မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ​ၵႃႈမီး​ဢွၵ်ႇ​ပဵၼ်​မႃး​ၵႃႈၼိူဝ်​လိၼ်​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ၊- 12ၼိူဝ်​လိၼ်​ၼႆႉ​ၵေႃႈ​တူၼ်ႈ​ယိူဝ်ႈ​လႂ်၊တူၼ်ႈၶဝ်ႈ​တူၼ်ႈ​မၢၵ်ႇ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ပႃး​မဵတ်ႉ​ပႃး​ၽၼ်း​လႂ်၊တူၼ်ႈမႆႉ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​မီး​မဵတ်ႉ​ၸိူဝ်ႉ​မဵတ်ႉ​ၽၼ်း​မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ​ဢွၵ်ႇ​ပဵၼ်​မႃး​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 13ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တူၺ်း​ႁၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​သေလႄႈ၊ႁူဝ်ၶမ်ႈ​ပူၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​လႄႈ​ႁူဝ်ၼႂ်​ႁွတ်ႈမႃး​သေယဝ်ႉ၊ပဵၼ်​ဝၼ်း​တီႈ​သၢမ်​ဢေႃႈ။
14ၵမ်း​ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​သမ်ႉ​မီး​ဢမိင်ႉ​ထႅင်ႈ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ႁႂ်ႈ​ႁူင်း​ဢၼ်​ႁိူဝ်ႈလႅင်း​တၢင်း​လၢႆ​ဢွၵ်ႇ​မႃး​ၵႃႈၼိူဝ်​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်​ပုၼ်ႈတႃႇ​တေ​ၸၵ်ႉ​ၽႄ​ၵၢင်ဝၼ်း​တင်း​ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​တၵ်း​ပဵၼ်​ပုၼ်ႈ​ၼိမိၵ်ႈ​လၢၵ်ႈၶၼႃႇ​ၶိင်ႇ​ဢုတု​လႂ်​ဝၼ်း​လႂ်​ပီ​လႂ်​သေ။- 15ႁႂ်ႈ​ၶဝ်​ႁိူဝ်ႈလႅင်း​ယူႇ​ၵႃႈၼႂ်း​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်၊ႁႂ်ႈလႆႈ​လႅင်း​ထွင်ႇ​တီႈ​လိၼ်မိူင်း​သေ” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 16ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ႁူင်း​လႅင်း​လူင်​သွင်​လုၵ်ႈ၊ဢၼ်​ယဵင်ႈၶႅၼ်း​ယႂ်ႇ​ၼႃႇ​လုၵ်ႈ​ၼိုင်ႈ​ၼၼ်ႉ​ႁွင်ႉဝႃႈ၊တႃဝၼ်း​ၼၼ်ႉ​ႁႂ်ႈ​ဢုပ်ႉပိူင်ႇ​ၵၢင်ဝၼ်း၊ဢၼ်​ႁမ်ႉ​လဵၵ်ႉ​လုၵ်ႈ​ၼိုင်ႈ​ၼၼ်ႉ​ႁွင်ႉဝႃႈ၊လိူၼ်​ၼၼ်ႉ​ႁႂ်ႈ​ဢုပ်ႉပိူင်ႇ​ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း​လၢဝ်​တၢင်း​လၢႆ​ဢေႃႈ။- 17မၼ်းၸဝ်ႈ​ဢဝ်​ႁူင်း​လႅင်း​လူင်​ၸိူဝ်း​ၼၼ်ႉ​ဝႆႉ​ၵႃႈၼိူဝ်​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်​ပုၼ်ႈ​ဢၼ်​တၵ်း​ထွင်ႇ​လႅင်း​ၵႃႈၼိူဝ်​လိၼ်မိူင်း။- 18ဢိၵ်ႇတင်း​ႁႂ်ႈလႆႈ​ဢုပ်ႉပိူင်ႇ​ၵၢင်ဝၼ်း​ၵၢင်ၶိုၼ်း​လႄႈ၊ၸၵ်း​ၽႄ​ဢၼ်လႅင်း​သေ​ၵႃႈတီႈ​ဢၼ်​လပ်းသိင်ႇ​ဝႆႉ​ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တူၺ်း​ႁၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​လႄႈ၊- 19ႁူဝ်ၶမ်ႈ​ပူၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​လႄႈ​ႁူဝ်ၼႂ်​ႁွတ်ႈမႃး​သေယဝ်ႉ၊ပဵၼ်​ဝၼ်း​တီႈ​သီႇ​ဢေႃႈ။
20ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​သမ်ႉ​မီး​ဢမိင်ႉ​ထႅင်ႈ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ၼႂ်း​ၼမ်ႉ​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​တူဝ်သတ်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈလိပ်း​လႄႈ​ၸၢင်ႈ​တူင်ႉ​ၸၢင်ႈ​ၼိုင်​ပေႃႇ​ပဵၼ်​ၼမ်​ၵိုၼ်း​မႃး​သေ။ ၼိူဝ်​လိၼ်မိူင်း​ၼႆႉ​ၵေႃႈ​ႁႂ်ႈ​ၼူၵ်ႉ​တၢင်း​လၢႆ​မိၼ်​ယူႇ​ၼႂ်း​ၼႃႈ​ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ်​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 21ၼင်ႇ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇသၢင်း​တူဝ်သတ်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ၸႃႉၸဵမ်​ပႃလူင်​လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း​တူဝ်သတ်း​ဢၼ်​ဢသၢၵ်ႈလိပ်း​ၵႃႈၼႂ်း​ပၢင်ႇလၢႆႇ​ဢိၵ်ႇတင်း​ၼူၵ်ႉ​ဢၼ်​မိၼ်​ယူႇ​မဵဝ်း​ၽႂ်​မဵဝ်း​မၼ်း​တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်​ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တူၺ်း​ႁၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။- 22ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၵေႃႈ​ပၼ်တၢင်းလီ​တီႈ​ၶဝ်​ၵႃႈမီး​လႄႈ​ဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ​ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ​ၽႄႈ​ၼမ်​ၵိုၼ်း​မႃး​ႁႂ်ႈ​ပေႃး​တဵမ်​ပၢင်ႇလၢႆႇ​ၵႂႃႇ​ဢိၵ်ႇတင်း​ႁႂ်ႈ​ၼူၵ်ႉ​တင်းလၢႆ​ၽႄႈ​ၼမ်​ၵိုၼ်း​မႃး​ၵႃႈၼိူဝ်​လိၼ်မိူင်း​တႃႉ။- 23ႁူဝ်ၶမ်ႈ​ပူၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​ၸင်ႇ​ႁူဝ်ၼႂ်​ႁွတ်ႈမႃး​သေယဝ်ႉ၊ပဵၼ်​ဝၼ်း​တီႈ​ႁႃႈ​ဢေႃႈ။
24ၵမ်း​ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​သမ်ႉ​မီး​ဢမိင်ႉ​ထႅင်ႈ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ၼိူဝ်​လိၼ်မိူင်း​ၼႆႉ​ႁႂ်ႈ​တူဝ်သတ်း​ဢၼ်​မီး​ဢသၢၵ်ႈလိပ်း​ပဵၼ်​မႃး​မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ၊ၸႃႉၸဵမ်​တူဝ်ထိူၼ်ႇ​လႂ်၊တူဝ်​ငႄႈ​လႂ်၊တူဝ်​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​လိူၼ်ႈ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​လႂ်၊ႁင်း​ၽႂ်​ႁင်း​မၼ်း​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ပဵၼ်​မႃး​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 25ၼင်ႇ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇသၢင်း​တူဝ်သတ်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​တူဝ်ထိူၼ်ႇ​လႂ်၊တူဝ်​ယဵၼ်ႇ​တူဝ်​ငႄႈ​လႂ်၊တူဝ်​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​လိူၼ်ႈ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​ၵႃႈၼိူဝ်​လိၼ်​လႂ်၊မဵဝ်း​လႂ်​မဵဝ်း​ၼၼ်ႉ​လႄႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​တူၺ်း​ႁၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။
26ၵမ်း​ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​လၢတ်ႈ​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၵူၼ်း​ၸွမ်းၼင်ႇ​ပုင်ႇႁၢင်ႈ​ႁဝ်း၊ႁၢင်ႈၽၢင်​ဢၼ်လဵဝ်​ၵၼ်​တင်း​ႁဝ်း​တႃႉ။ ႁႂ်ႈ​မၼ်း​ဢုပ်ႉပိူင်ႇ​ပႃ​ပၢင်ႇလၢႆႇ​လႂ်၊ၼူၵ်ႉ​ၵၢင်ႁၢဝ်​လႂ်၊တူဝ်​ယဵၼ်ႇ​တူဝ်​ငႄႈ​လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​ၵႂႃႇ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​ၵႃႈၼိူဝ်​လိၼ်​ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်​လႂ်​သေ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 27ၼင်ႇ​ၼၼ်​လႄႈ​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇသၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၵူၼ်း​ၸွမ်းၼင်ႇ​ႁၢင်ႈၽၢင်​မၼ်းၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇသၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ၶဝ်​ႁႂ်ႈ​ပဵၼ်​ၵူၼ်းၸၢႆး​တင်း​ၵူၼ်းယိင်း​သေယဝ်ႉ၊- 28ပၼ်တၢင်းလီ​တီႈ​ၶဝ်​လႄႈ​ဝႃႈ၊ “ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ​လုၵ်ႈလဵင်ႉ​လၢင်း​လႄႈ​ယႂ်ႇ​ၽႄ​ၼမ်​ၵိုၼ်း​ႁႂ်ႈ​တဵမ်​လိၼ်မိူင်း​တႃႉ။ ႁႂ်ႈ​မီး​ဢႃႇၼႃႇ​ၵႃႈၼိူဝ်​လိၼ်မိူင်း​တႃႉ။ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ​ပႃ​ပၢင်ႇလၢႆႇ​လႂ်၊ၼူၵ်ႉ​လႂ်​တင်း​တူဝ်သတ်း​ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း​တႃႉ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 29ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ဝႃႈ၊ “တူၺ်း​လူး။ ၵဝ်​ပၼ်​တူၼ်ႈ​ဢၼ်​မီး​မၢၵ်ႇ​ၶဝ်ႈ​ႁူင်း​ၼမ်ႉ​ၵူႈမဵဝ်း​ဢိၵ်ႇတင်း​တူၼ်ႈမႆႉ​ဢၼ်​မီး​မွၵ်ႇ​မီး​မၢၵ်ႇ​ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း​ပုၼ်ႈ​သူ​တၵ်း​ၵိၼ်​ၼၼ်ႉ​ယဝ်ႉ။- 30တီႈ​တူဝ်သတ်း​တရိၵ်ႈသၢၼ်ႇ​ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း​ၸႃႉၸဵမ်​ၼူၵ်ႉ​လႂ်​လႄႈ​သင်၊တူဝ်ႈ​ဢၼ်​ၸၢင်ႈ​လိူၼ်ႈ​ၸၢင်ႈ​ၵၢၼ်း​လႂ်​လႄႈ​သင်၊ဢိၵ်ႇတင်း​ၵႃႈ​ဢၼ်​မီး​ဢသၢၵ်ႈလိပ်း​ၼၼ်ႉ​ပုၼ်ႈ​ဢၼ်​ၶဝ်​တၵ်း​ၵိၼ်​ၸိုင်၊ၵဝ်​ပၼ်​တူၼ်ႈ​ယိူဝ်ႈ​လႂ်​တူၼ်ႈမႆႉ​ဢၼ်​ၽိူဝ်​ပူင်း​လႂ်​ၵူႈမဵဝ်း​ဝႆႉ​ယဝ်ႉ၊” ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ​ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။- 31ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​လူတူၺ်း​ၵႃႈ​ဢၼ်​မၼ်းၸဝ်ႈ​ၽၢၼ်ႇသၢင်း​ႁဵတ်း​ပဵၼ်​ဝႆႉ​တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်​သေယဝ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ​ႁၼ်​ပဵၼ်​ဢၼ်​လီ​ဢေႃႈ။ ႁူဝ်ၶမ်ႈ​ပူၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​လႄႈ​ႁူဝ်ၼႂ်​ႁွတ်ႈမႃး​သေယဝ်ႉ၊ပဵၼ်​ဝၼ်း​တီႈ​ႁူၵ်း​ဢေႃႈ။

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.